| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/257/12 Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 24 lutego 2012r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci miasta Pabianice oraz zasad ich stosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281)oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31 poz. 130, z 1998 r. Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 123 poz. 1353, z 2009 r. Nr 92 poz. 753) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się herb, flagę oraz pieczęć miasta Pabianice, zwanego dalej Miastem, będące jego symbolami.

§ 2. 1. Herb Miasta stanowi wizerunek trzech koron w kolorze złotym (żółtym) umieszczonych na błękitnej tarczy herbowej.

2. Wzór graficzny herbu Miasta wraz z oznaczeniem barw określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Na budynkach siedzib organów Miasta umieszcza się urzędowe tablice z herbem Miasta. Urzędowa tablica z herbem Miasta ma kształt owalny w układzie pionowym, obwódkę w barwach miasta i tło szare, na którym znajduje się herb Miasta.

4. Wzór graficzny tablicy urzędowej wraz z oznaczeniem barw określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Barwami Miasta są kolory złoty (żółty) i błękitny, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru złotego, a dolny koloru błękitnego.

2. Wzór graficzny barw Miasta wraz z oznaczeniem ich waloru określa załącznik nr 3 do uchwały.

3. Flagę Miasta stanowi prostokątny płat tkaniny w barwach Miasta, o proporcjach wysokości do szerokości 5:8, z umieszczonym od strony masztu herbem Miasta na złotym (żółtym) pasie.

4. Wzór graficzny flagi Miasta wraz z oznaczeniem barw określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4. 1. Pieczęcią Miasta jest tłoczona pieczęć okrągła o średnicy 36 mm zawierająca pośrodku wizerunek herbu Miasta, a w otoku napis "MIASTO PABIANICE".

2. Wzór graficzny pieczęci Miasta określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5. Symbole Miasta stanowią jego własność i są znakami prawnie chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.

§ 6. 1. Prawo do używania herbu i flagi Miasta na mocy niniejszej uchwały przysługuje:

1) Radzie Miejskiej w Pabianicach i Prezydentowi Miasta Pabianic, Urzędowi Miejskiemu w Pabianicach, miejskim jednostkom organizacyjnym;

2) innym podmiotom wykonującym zadania o charakterze użyteczności publicznej w imieniu Miasta.

2. Odcisk pieczęci Miasta umieszcza się na dokumentach szczególnej wagi, stanowiących podstawę do podjęcia określonych czynności prawnych. Pieczęci Miasta używają w szczególności Rada Miejska w Pabianicach i Prezydent Miasta Pabianic.

§ 7. 1. Herb i flagę Miasta umieszcza się w pomieszczeniach, na budynkach i przed budynkami stanowiącymi siedziby albo miejsca obrad organów Miasta.

2. Symbole, o których mowa w ust. 1, mogą być używane w innych miejscach z okazji uroczystości, świąt i rocznic państwowych, regionalnych i miejskich.

3. Herb Miasta może być zamieszczany na drukach urzędowych: Rady Miejskiej w Pabianicach, Prezydenta Miasta Pabianic, Urzędu Miejskiego w Pabianicach i miejskich jednostek organizacyjnych oraz na stronach internetowych, których administratorem jest Urząd Miejski w Pabianicach lub miejskie jednostki organizacyjne.

§ 8. 1. Herb, barwy i flaga Miasta mogą być wykorzystywane przez Urząd Miejski
i miejskie jednostki organizacyjne do celów promocji Miasta.

2. Symboli, o których mowa w ust. 1, mogą używać również osoby fizyczne i inne podmioty wykonujące zadania o charakterze użyteczności publicznej w imieniu Miasta oraz w celach promocji Miasta.

3. Zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku herbu i flagi Miasta przez podmioty wymienione w ust. 2, udziela Prezydent Miasta. Zasady i warunki używania tych symboli określa pisemna umowa.

§ 9. 1. Herb i flaga Miasta mogą być umieszczane, używane i rozpowszechniane wyłącznie w sposób zapewniający należną im cześć, powagę i poszanowanie.

2. Prezydent Miasta może zakazać używania herbu i flagi, jeżeli podmiot używający nie uzyskał zgody lub wykorzystuje te symbole w sposób nie zapewniający im należytej czci
i szacunku albo godzący w powagę i prestiż Miasta lub też naraża na szkodę interes Miasta.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


Andrzej Sauter


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/257/12
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 24 lutego 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/257/12
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 24 lutego 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/257/12
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 24 lutego 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/257/12
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 24 lutego 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/257/12
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 24 lutego 2012 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »