| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Gminy w Sulmierzycach

z dnia 20 lutego 2012r.

w sprawie określenia warunków i finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Sulmierzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281 oraz z 2012r. Dz. U. Nr 149 poz. 887) oraz art. 27 ust. 1 i 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014, z 2011 roku Dz. U. Nr 171 poz.1016, z 2012r. Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Nr 208 poz. 1240, Nr 208 poz. 1241) w związku z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 96, poz. 620, z 2011 Dz. U. Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, Nr 201 poz. 1183, z 2012r. Dz. U. Nr 185 poz.1092, Nr 234 poz.1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429), Rada Gminy Sulmierzyce, uchwala co następuje:

§ 1. Celem publicznym z zakresu sportu, który Gmina Sulmierzyce zamierza osiągnąć jest poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych form aktywności fizycznej poprzez:

1) zwiększenie dostępności mieszkańców do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe;

2) upowszechnienie i rozwój różnych dyscyplin sportowych;

3) podnoszenie stopnia rywalizacji sportowej wpływające na osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników;

4) promocję sportu i aktywności fizycznej.

§ 2. 1. Gmina Sulmierzyce realizując cele określone w § 1 wspiera rozwój sportu na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji celowych dla klubów sportowych działających na terenie gminy.

3. Dotacja może być przeznaczona na pokrycie kosztów działalności klubu o których mowa w art. 28 ust 2 ustawy o sporcie.

4. Z dotacji nie mogą być w szczególności finansowane:

1) zapłaty kar nałożonych na klub lub zawodnika tego klubu;

2) koszty opłat za zmianę przynależności klubowej zawodników;

3) zobowiązania klubu z tytułu pożyczek i kredytów, oraz koszty obsługi zadłużenia;

4) odsetki umowne lub ustawowe i kary za nieterminową realizację zobowiązań finansowych;

5) koszty pośrednie (w tym obsługi księgowej) związane z realizacją zadania w wysokości przekraczającej 2 % przyznanej dotacji;

6) koszty poniesione przed zawarciem umowy o dotacji.

§ 3. 1. Klub sportowy ubiegający się o dofinansowanie składa do Wójta Gminy Sulmierzyce wniosek o udzielenie dotacji.

2. Wzór wniosku ustalony zostanie zarządzeniem Wójta Gminy Sulmierzyce.

3. Do wniosku należy załączyć:

1) oświadczenie, że klub nie działa w celu osiągnięcia zysku;

2) kserokopię licencji klubu uprawniającą do udziału w rozgrywkach lub zawodach polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu;

3) kserokopie licencji trenerów lub instruktorów uprawniające do prowadzenia zajęć;

4) kserokopię wypisu z rejestru lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej klubu wystawioną nie wcześniej niż 3 mce przed datą złożenia wniosku;

5) informację o aktualnym stanie finansów klubu (na dzień złożenia wniosku), w tym zobowiązań bieżących i zaległych.

4. Wniosek winien być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu klubu.

5. W przypadku braków formalnoprawnych lub innych wad wniosku Wójt Gminy Sulmierzyce wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.

6. Wniosek, którego wady nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie nie jest rozpatrywany.

§ 4. 1. W celu rozpatrzenia wniosków Wójt Gminy Sulmierzyce powołuje komisję określając zakres jej zadań oraz tryb pracy.

2. Komisja dokonuje oceny złożonych wniosków i przekazuje ją Wójtowi Gminy Sulmierzyce.

§ 5. 1. Decyzję o przyznaniu dotacji, w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy, podejmuje Wójt Gminy Sulmierzyce.

2. Wójt Gminy Sulmierzyce, przy podejmowaniu rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1 kieruje się, w szczególności, następującymi kryteriami:

1) opinią komisji;

2) klasą lub rangą rozgrywek albo zawodów;

3) poziomem sportowym reprezentowanym przez drużynę lub zawodników;

4) popularnością dyscypliny sportowej wśród mieszkańców Gminy;

5) dotychczasowym doświadczeniem we współpracy z wnioskodawcami.

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie rozwoju sportu określa corocznie uchwała budżetowa.

§ 6. W celu zapewnienia jawności postępowania o udzieleniu dotacji Wójt Gminy Sulmierzyce publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sulmierzycach informację o wnioskodawcach i wysokości przyznanych dotacji wskazując jednocześnie tytuł zadania z zakresu rozwoju sportu.

§ 7. Z klubem, którego wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania Wójt Gminy Sulmierzyce zawiera umowę o udzielenie dotacji sporządzoną z zachowaniem zapisów art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz, U Nr 15 7 poz. 1240 ze zm.).

§ 8. 1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i merytorycznemu.

2. Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie kluby sporządzają w terminie 30 dni po upływie okresu, na który umowa została zawarta.

3. Wzór sprawozdania ustalony zostanie zarządzeniem Wójta Gminy Sulmierzyce.

§ 9. 1. W trakcie realizacji zadania Wójt Gminy Sulmierzyce, lub osoby przez niego upoważnione mają prawo do kontroli wykonywania zadania w zakresie:

1) realizacji zadania zgodnie z umową;

2) prowadzenia dokumentacji finansowo - księgowej;

3) prawidłowości wydatkowania środków publicznych.

2. Szczegółowe warunki kontroli określone zostaną w umowie o której mowa w § 7.

§ 10. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z rozliczenia dotacji Wójt Gminy Sulmierzyce przedkłada Radzie Gminy oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sulmierzycach.

§ 11. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U . Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz dotacji udzielonych na podstawie odrębnych przepisów.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulmierzyce.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Kruszyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »