| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/88/12 Rady Gminy Zapolice

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95. poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) Rada Gminy Zapolice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa zobowiązań pieniężnych.

2. Na inkasentów podatków wymienionych w §1 ust. 1 wyznacza się sołtysów wsi Gminy Zapolice określając obszar ich kompetencji do granic sołectwa, w którym pełnią funkcję sołtysa, według poniższego zestawienia:

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko sołtysa

1.

Beleń

Aneta Poradzińska

2.

Branica

Aleksandra Ornafel

3.

Holendry

Jan Fogel

4.

Jelno

Danuta Sadowska

5.

Jeziorko

Eugeniusz Glinkowski

6.

Kalinowa

Renata Omyła

7.

Marcelów

Jadwiga Masierowska

8.

Marżynek

Anna Odbieżałek

9.

Młodawin Dolny

Remigiusz Potrzebny

10.

Młodawin Górny

Tadeusz Dyoniziak

11.

Paprotnia

Bogusława Wawrzyniak Dratwa

12.

Pstrokonie

Mieczysław Kazimierczak

13.

Ptaszkowice

Zofia Łudczak

14.

Rembieszów

Stanisław Moraczyński

15.

Rembieszów Kolonia

Józef Raj

16.

Rojków

Beata Aleksandrowicz

17.

Strońsko

Agnieszka Stępień

18.

Swędzieniejewice

Wiesław Rumpel

19.

Świerzyny

Zdzisław Bartosik

20.

Woźniki

Wioleta Skorek

21.

Wygiełzów

Ilona Treller

22.

Zapolice

Emilia Gołębiowska

§ 2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od sumy zainkasowanych i przekazanych do Urzędu Gminy Zapolice podatków pobranych w sołectwach Gminy Zapolice.

§ 3. Terminem przekazania podatków przez inkasentów jest następny dzień roboczy po terminie płatności podatku ustalony w decyzji podatnika.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XV/94/08 Rady Gminy Zapolice z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych i innych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zapolice.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej Urzędu Gminy i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Gminy Zapolice


Władysław Majewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »