| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 31/2012 Burmistrza Koluszek; Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

z dnia 6 lutego 2012r.

w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2012 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

zawarte na podstawie art. 19 ust. 3, art. 20 ust. 2 i art. 20a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 207, poz. 1230), art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Uchwały Nr XV/237/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2012 roku zadania w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Uchwały Nr XVI/5/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Powiecie Łódzkim Wschodnim przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach

pomiędzy:

Powiatem Łódzkim Wschodnim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w imieniu którego działają:

1. Starosta Łódzki Wschodni - Piotr Busiakiewicz,

2. Wicestarosta Łódzki Wschodni - Marek Jarzębski

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Barbary Ignatowskiej

zwanym dalej "powierzającym"

a

Gminą Koluszki, w imieniu której działa:

1. Burmistrz Koluszek - Waldemar Chałat

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bogusławy Kubicz

zwaną dalej "przyjmującym"

o następującej treści:

§ 1. 1. Powiat Łódzki Wschodni powierza, a Gmina Koluszki przyjmuje do wykonywania zadanie powiatu w zakresie prowadzenia w 2012 roku powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, Gmina Koluszki będzie wykonywać za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach.

§ 2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach będzie wykonywała zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o których mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), a w szczególności:

1) koordynowanie zadań wykonywanych przez miejskie i gminne biblioteki publiczne z terenu powiatu łódzkiego wschodniego,

2) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

3) obsługiwanie użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

4) zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury (w tym organizowanie imprez kulturalnych, programów edukacyjnych o charakterze ponadlokalnym),

5) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy, gospodarczy,

6) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,

7) udzielanie bibliotekom z terenu powiatu pomocy instrukcyjno - metodycznej i szkoleniowej,

8) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne i miejskie biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),

9) wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej,

10) współpraca z innymi bibliotekami oraz instytucjami i organizacjami społeczno - kulturalnymi na terenie powiatu,

11) koordynowanie i prowadzenie sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych z terenu powiatu łódzkiego wschodniego,

12) prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego,

13) realizowanie innych zadań uzgodnionych z samorządem powiatowym i Wojewódzką Biblioteką Publiczną.

§ 3. 1. Z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok przeznacza się dotację w kwocie 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).

Należność płatna z Działu 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdziału 92116 - biblioteki, § 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania, o których mowa w § 2.

2. Dotacja przekazywana będzie w następujący sposób:

1) za miesiące: styczeń, luty, marzec 2012 r. w terminie do dnia 31 marca 2012 r. w kwocie 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych),

2) za pozostałe miesiące w transzach po 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) do 20 dnia każdego miesiąca.

§ 4. 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach przekaże Powiatowi informacje o wykorzystaniu środków finansowych i przebiegu zadań rzeczowych w następujący sposób:

1) za I kwartał 2012 roku w terminie do dnia 10 kwietnia 2012 r.,

2) za II kwartał 2012 roku w terminie do dnia 10 lipca 2012 r.,

3) za III kwartał 2012 roku w terminie do dnia 10 października 2012 r.,

4) za IV kwartał 2012 roku w terminie do dnia 10 stycznia 2013 r.

2. Dotacja niewykorzystana w całości lub w części w 2012 roku podlega zwrotowi do budżetu powiatu w terminie do dnia 15 stycznia 2013 r.

3. Rozliczenie dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości następuje zgodnie z zapisami art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 5. Powierzający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas określony od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

2. Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od końca miesiąca.

3. Porozumienie może zostać rozwiązane bez wypowiedzenia w przypadku nieprzestrzegania warunków porozumienia przez którąkolwiek ze stron.

4. W przypadku rozwiązania porozumienia w trakcie roku, w sposób o którym mowa w ust. 2, wysokość dotacji określa się proporcjonalnie do okresu jego obowiązywania.

§ 7. Zmiany i uzupełnienia do porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Starosta Łódzki Wschodni


Piotr Busiakiewicz


Wicestarosta Łódzki Wschodni


Marek Jarzębski

Burmistrz Koluszek


Waldemar Chałat


Skarbnik Powiatu


Barbara Ignatowska


Skarbnik Gminy


Bogusława Kubicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łatwe podatki

Portal „Łatwe podatki” pozwala zrozumieć trudne zagadnienia związane z podatkami (takimi jak np. VAT, CIT czy PIT) w sposób stosunkowo przystępny, podparty ciekawymi przykładami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »