| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/122/12 Rady Miejskiej Biała Rawska

z dnia 6 marca 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887 ) Rada Miejska Biała Rawska uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej, uchwalonym uchwałą Nr XIII/100/03 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 6 października 2003 r. , zmienionym uchwałą Nr XXXI/228/09 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 13 stycznia 2009 r. oraz uchwałą Nr LVII/421/10 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 10 listopada 2010 r. wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Rawska.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Biała Rawska


Adam Stępniewski


Załącznik do Uchwały Nr XVI/122/12
Rady Miejskiej Biała Rawska
z dnia 6 marca 2012 r.

W Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

" § 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie :

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. ).

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ).

4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

5. Przepisów zawartych w innych aktach prawnych.

6. Niniejszego Statutu. " .

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

" § 2. 1. Obszarem działania Ośrodka jest teren Miasta i Gminy Biała Rawska.

2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Biała Rawska.

3. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Biała Rawska.

4. W strukturze organizacyjnej Ośrodka jest prowadzona "Świetlica Środowiskowa".

5. Organizację pracy Świetlicy określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika Świetlicy.

6. Obsługę finansowo-księgową Ośrodek prowadzi we własnym zakresie przy pomocy Głównego Księgowego Ośrodka. " .

3. W § 6 ust. 1 :

1) pkt 1.2) otrzymuje brzmienie:

" sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej " ;

2) pkt. 1.12) otrzymuje brzmienie:

" prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych " ;

3) uchyla się pkt 1.13.

4. W § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" 2. Realizacja zadań wynikających z:

- ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ),

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm. ),

- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm. ),

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.),

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn.zm.),

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm.),

- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.). " ,

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »