| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/85/11 Rady Gminy Czerniewice

z dnia 21 grudnia 2011r.

w spraiwe Statutu Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerniewicach

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniewicach


Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. Z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniewicach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/139/04 Rady Gminy Czerniewice z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniewicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerniewice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Czerniewice


Wiesława Koczywąs


Załącznik

do Uchwały Nr XVII/85/11
Rady Gminy Czerniewice
z dnia 14 grudnia 2011 r.

Statut
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerniewicach

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) Statucie - oznacza to Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniewicach,

2) Wójcie - oznacza to Wójta Gminy Czerniewice,

3) Radzie - oznacza to Radę Gminy Czerniewice,

4) Ośrodku - oznacza to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniewicach

5) Kierowniku - oznacza to kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniewicach.

Rozdział 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniewicach zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

4) uchwały Nr VI/55/99 Rady Gminy Czerniewice z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej".

5) niniejszego Statutu.

§ 3. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy.

2. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt.

3. Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Łódzki.

§ 4. Siedziba Ośrodka mieści się w Urzędzie Gminy w Czerniewicach przy ul. Mazowieckiej 42.

§ 5. Ośrodek obejmuje terenem działania Gminę Czerniewice.

Rozdział 3.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 6. Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

§ 7. Do zadań Ośrodka należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności:

1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z pomocy społecznej;

2) praca socjalna, rozpoznawanie socjalnych potrzeb społecznych;

3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5) realizacja zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych;

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§ 8. Ośrodek realizuje zadania wynikające z:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), dotyczące ustalenia i przyznawania świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, weryfikacji świadczeń oraz wstrzymywania tych świadczeń w przypadkach przewidzianych w ustawie;

3) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), dotyczące prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, w tym pomoc psychospołeczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;

4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71, poz. 734 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

§ 9. Ośrodek w trakcie realizacji zadań statutowych współpracuje z domami pomocy społecznej, ośrodkami opiekuńczymi, służbą zdrowia, Gminną komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, klubami abstynenta, Caritas, Policją, sądami, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 4.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 10. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym w formie zarządzenia.

2. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz. 1458).

§ 11. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik.

§ 12. Do zadań Kierownika należy:

1) organizowanie pracy Ośrodka,

2) kierowanie podległymi pracownikami,

3) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej,

4) dbałość o powierzone mienie,

5) wydawanie decyzji administracyjnych,

6) reprezentowanie Ośrodka.

§ 13. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt.

§ 14. Kierownik Ośrodka jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka, zatrudnia, zwalnia i awansuje pracowników oraz wykonuje w stosunku do nich wszystkie czynności z zakresu prawa pracy.

Rozdział 5.
FINANSOWANIE OŚRODKA

§ 15. 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową, nieposiadającą osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek jednostki samorządu terytorialnego.

2. Ośrodek jest dysponentem III stopnia w zakresie wydatkowania środków budżetowych.

§ 16. Kierownik Ośrodka składa corocznie plan wydatków Ośrodka w formie i terminach ustalonych uchwałą budżetową.

§ 17. Kierownik Ośrodka składa Radzie co roku sprawozdanie z działalności Ośrodka, podając w nim szczegółowe wyniki w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. Zmiana Statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »