| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/144/12 Rady Gminy w Ozorkowie

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 , z 2009 r .Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146 ,Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887,Nr 217, poz. 1281), art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz.1092), Rada Gminy w Ozorkwie uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/145/04 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Ozorkowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Ozorkowie


Andrzej Rogala


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/144/12
Rady Gminy w Ozorkowie
z dnia 29 lutego 2012 r.

Statut Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków zwany dalej w skrócie GZOZ, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2. Podmiotem tworzącym i nadzorującym GZOZ jest Gmina Ozorków.

§ 3. Siedzibą GZOZ jest miasto Ozorków ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków.

§ 4. GZOZ działa na obszarze administracyjnym gminy Ozorków.

Rozdział 2.
Cele, zadania i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 5. Celem GZOZ jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych.

§ 6. Do podstawowych zadań GZOZ należy:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu osób potrzebujących takich świadczeń,

2) organizowanie i sprawowanie podstawowej i specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w zakresie lecznictwa otwartego,

3) udzielanie indywidualnych świadczeń w miejscu zamieszkania lub pobytu osób potrzebujących takich świadczeń.

§ 7. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez GZOZ obejmuje w szczególności:

1) badanie i porady lekarskie,

2) analitykę medyczną,

3) leczenie i pielęgnację chorych,

4) specjalistyczne leczenie w warunkach ambulatoryjnych,

5) opiekę nad kobietą ciężarną, jej płodem oraz noworodkiem,

6) dokumentowanie i orzekanie o stanie zdrowia,

7) szczepienia ochronne i działania zapobiegawcze,

8) prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej,

9) rehabilitacji,

10) diagnostyki badawczej.

§ 8. Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych nieokreślone w ustawie lub Statucie określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora GZOZ.

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków

§ 9. Strukturę organizacyjną GZOZ tworzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:

I. Dział Opieki Zdrowotnej do którego należą :

1 Ośrodek Zdrowia w Sokolnikach Parceli nr 5, 95-035 Ozorków- Filia nr 1:

1) Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

2) Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci,

3) Punkt szczepień,

4) Gabinet zabiegowy,

5) Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej,

6) Poradnia stomatologiczna,

7) Dział (pracownia) fizjoterapii,

8) Poradnia rehabilitacyjna,

9) Poradnia dermatologiczna,

10) Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa,

11) Poradnia okulistyczna,

12) Poradnia ginekologiczno-położnicza,

13) Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,

14) Poradnia neurologiczna,

15) Pracownia diagnostyki obrazowej,

16) Punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych,

17) Poradnia zdrowia psychicznego,

18) Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół w Modlnej nr 29 , 95-035 Ozorków.

2. Ośrodek Zdrowia w Solcy Wielkiej nr 57, 95-035 Ozorków - Filia nr 2:

1) Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

2) Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci,

3) Punkt szczepień,

4) Gabinet zabiegowy,

5) Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej,

6) Poradnia stomatologiczna,

7) Poradnia dermatologiczna,

8) Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa,

9) Poradnia okulistyczna,

10) Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,

11) Poradnia neurologiczna,

12) Punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych,

13) Poradnia zdrowia psychicznego,

14) Gabinet medycyny szkolnej.

3. Ośrodek Zdrowia w Leśmierzu nr 18 ,95-035 Ozorków - Filia Nr 3:

1) Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

2) Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci,

3) Punkt szczepień,

4) Gabinet zabiegowy,

5) Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej,

6) Poradnia stomatologiczna,

7) Poradnia dermatologiczna,

8) Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa,

9) Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,

10) Poradnia okulistyczna,

11) Poradnia neurologiczna,

12) Poradnia zdrowia psychiatrycznego,

13) Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium),

14) Gabinet medycyny szkolnej.

II. Dział Administracyjno-Księgowy w Ozorkowie ul .Wigury 14, 95-035 Ozorków.

Rozdział 4.
Zarządzanie Gminnym Zespołem Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków

§ 9. Organami GZOZ są:

1. Dyrektor,

2. Rada Społeczna.

§ 10. 1. Dyrektor kieruje GZOZ i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania GZOZ i ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 11. Dyrektor jest przełożonym pracowników w rozumieniu kodeksu pracy, reprezentuje pracodawcę i określa regulamin organizacyjny.

§ 12. 1. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:

1) zastępcy dyrektora,

2) głównego księgowego.

2. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje Wójt Gminy w Ozorkowie

§ 13. Rada Społeczna działająca w GZOZ jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora.

§ 14. 1. Radę Społeczną w składzie 6 osób powołuje i odwołuje Rada Gminy w Ozorkowie

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) przewodniczący - Wójt Gminy w Ozorkowie lub osoba przez niego wyznaczona,

2) przedstawiciel Wojewody Łódzkiego,

3) 4 osoby wybrane przez Radę Gminy w Ozorkowie,

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

4. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji z członkostwa,

2) wniosku podmiotu delegującego daną osobę,

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach.

Rozdział 5.
Gospodarka Finansowa

§ 15. 1. GZOZ prowadzony jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania.

2. GZOZ gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem własnym.

§ 16. GZOZ prowadzi rachunkowość w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z póź zm.)

§ 17. Podstawą gospodarki GZOZ jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.

§ 18. W celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, GZOZ może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 19. 1. Rada Gminy w Ozorkowie wybiera w trybie określonym przepisami prawa biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego.

2. Roczne sprawozdanie finansowe GZOZ zatwierdza Rada Gminy w Ozorkowie

po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie dotyczącym funkcjonowania GZOZ.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »