| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/67/12 Rady Powiatu Wieruszowskiego

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2001r., Nr 142, poz. 1592, z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 194 ust. 2, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U Nr 149 poz. 887, Nr 288, poz.1690) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/36/11 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo - wychowawczej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 244, poz.2531)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego


Andrzej Żóraw


Załącznik do Uchwały Nr XV/67/12
Rady Powiatu Wieruszowskiego
z dnia 28 lutego 2012 r.

Warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - oznacza to ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.);

2) dziecku - oznacza to dziecko umieszczone w pieczy zastępczej oraz osobę, która osiągnęła pełnoletność przebywającą w pieczy zastępczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

3) pieczy zastępczej - oznacza to rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą;

4) dochodzie - oznacza to dochód ustalony zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( j.t. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.);

5) kryterium dochodowe - kryterium określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( j.t. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.);

6) opłacie - oznacza to opłatę miesięczną ponoszoną przez osobę zobowiązaną za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;

7) osobie zobowiązanej - oznacza to rodziców dziecka, także rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została ograniczona lub zawieszona, a w przypadku braku możliwości uzyskania od rodziców opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy, osoby dysponujące dochodem dziecka i osobę pełnoletnią przebywającą w pieczy zastępczej o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy.

§ 2. Starosta Wieruszowski, na wniosek lub z urzędu, uwzględniając niniejsze zasady, może umorzyć w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty ponoszonej przez osoby zobowiązane za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

§ 3. Decyzje o odstąpieniu od ustalenia opłaty, częściowym lub całkowitym umorzeniu, łącznie z odsetkami, odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty opłat, o których mowa w §2, na wniosek osób zobowiązanych lub z urzędu, wydaje Starosta Wieruszowski lub z jego upoważnienia Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie.

§ 4. Decyzje, o których mowa w §3 wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 1 rok, z zastrzeżeniem §5 i §8 ust. 3.

§ 5. Odstępuje się od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wobec osoby zobowiązanej, która jest niepełnoletnia, do czasu uzyskania przez nią pełnoletności.

§ 6. 1. Odstępuje się od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w przypadku:

1) gdy dochód osoby zobowiązanej nie przekracza 200% kryterium dochodowego;

2) gdy nie można ustalić miejsca pobytu osoby zobowiązanej.

2. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 można odstąpić od obowiązku ponoszenia opłaty przez osoby zobowiązane, u których występuje jedna z następujących okoliczności:

1) osoba zobowiązana nie osiąga żadnego własnego dochodu i pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą posiadającą własne źródło dochodu;

2) osoba zobowiązana reguluje zobowiązania alimentacyjne wobec dziecka, co zostaje potwierdzone stosownym dokumentem;

3) osoba zobowiązana korzysta sukcesywnie z pomocy społecznej, co stanowi jej podstawowe źródło utrzymania;

4) osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej lub innej placówce pomocy społecznej;

5) osoba zobowiązana przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym;

6) osoba zobowiązana ponosi opłatę za pobyt dziecka lub innych członków rodziny w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych i placówkach pomocy społecznej;

7) w rodzinie osoby zobowiązanej występuje niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezdomność, bądź inne trudne sytuacje życiowe, uniemożliwiające ponoszenie przez nią opłaty.

3. W przypadku ustania przyczyn odstąpienia od ustalenia opłaty, podejmuje się czynności skutkujące ustaleniem tego zobowiązania.

§ 7. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można umorzyć w całości lub w części, łącznie z odsetkami, ustaloną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

2. Umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami ustalonej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić gdy:

1) dochód osoby zobowiązanej jest niższy lub równy 200% kryterium dochodowego;

2) dochód osoby zobowiązanej przekracza 200% kryterium dochodowego i u osoby zobowiązanej wystąpi jedna z niżej wymienionych okoliczności:

a) osoba zobowiązana jest dotknięta długotrwałą chorobą,

b) osoba zobowiązana posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,

c) osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej lub innej placówce pomocy społecznej,

d) osoba zobowiązana przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym,

e) osoba zobowiązana samotnie wychowuje dziecko,

f) w wyniku klęski żywiołowej lub innych nagłych zdarzeń losowych osoba zobowiązana poniosła znaczne straty materialne,

g) osoba zobowiązana nie osiąga własnego dochodu i pozostaje na wyłącznym utrzymaniu innej osoby nie będącej jej małżonkiem,

h) w rodzinie osoby zobowiązanej występuje wielodzietność, a żądanie zwrotu opłaty skutkować będzie znacznym pogorszeniem sytuacji materialnej i bytowej rodziny,

i) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postepowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji wierzytelności z tytułu opłaty,

j) osoba zobowiązana zmarła.

3. W przypadku, gdy postępowanie egzekucyjne w przedmiocie ściągnięcia opłaty stało się bezskuteczne, opłata za pobyt dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, wraz z odsetkami zostaje umorzona w całości.

§ 8. 1. Odroczenie terminu płatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić w przypadku, gdy:

1) długotrwała choroba w rodzinie osoby zobowiązanej i ponoszone w związku z tym wydatki na leczenie znacznie ograniczyły możliwości finansowe zobowiązanego;

2) osoba zobowiązana doznała straty materialnej wskutek klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych, co znacznie pogorszyłoby jej sytuację finansową;

3) osoba zobowiązana do opłaty przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;

4) inna szczególnie trudna sytuacja życiowa osoby zobowiązanej uniemożliwia aktualnie ponoszenie opłaty.

2. Odroczenie terminu płatności z przyczyn wskazanych wyżej może nastąpić wyłącznie na wniosek osoby zobowiązanej i na podstawie dokumentów uzasadniających taki wniosek.

3. Odroczenie terminu płatności opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić maksymalnie na okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu ustalona wcześniej opłata jest egzekwowana, jeżeli nie zachodzą inne przesłanki do odstąpienia od dochodzenia opłaty.

4. W okresie odroczenia płatności nie nalicza się odsetek od ustalonej opłaty.

§ 9. Na uzasadniony wniosek osoby zobowiązanej ustalona opłata może być wnoszona w ratach. Decyzja winna określić wysokość poszczególnych rat wraz z odsetkami, terminy ich wnoszenia oraz konsekwencje nieterminowego regulowania tak rozłożonej opłaty.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »