| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/219/12 Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 21 marca 2012r.

w sprawie wyznaczenia targowisk na terenie miasta i gminy Łask oraz uchwalenia Regulaminu funkcjonowania targowisk

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się nowy Regulamin targowisk miejskich, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Położenie targowisk miejskich stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.

§ 4. Tracą moc:

1) uchwała Nr XIV/204/04 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie wyznaczenia targowisk na terenie miasta i gminy Łask oraz uchwalenia Regulaminu funkcjonowania targowisk;

2) uchwała Nr XLIII/448/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu funkcjonowania targowisk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku


Robert Bartosik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/219/12
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 21 marca 2012 r.

REGULAMIN TARGOWISK MIEJSKICH

§ 1. Targowiska administrowane są przez Gminę Łask reprezentowaną przez Burmistrza Łasku.

§ 2. Handel na targowiskach jest dozwolony na zasadach określonych prawem i niniejszym regulaminem.

§ 3. Godziny otwarcia targowisk:

1) targowisko przy ulicy Berlinga oraz place targowe "Witaminka" przy ul. Skłodowskiej w Łasku i przy Pl. Szarych Szeregów - ul. Kopernika w Kolumnie czynne są codziennie w godz. 6:00 - 18:00;

2) targowisko przy ul. Szerokiej czynne jest w każdy czwartek w godz. 6:00 - 15:00.

§ 4. Na placu targowym ,,Witaminka" przy ulicy Skłodowskiej w Łasku obowiązuje podział na sekcje:

1) stanowiska handlowe od nr 1-12 przeznaczone są dla dokonania sprzedaży artykułów pozostałych;

2) stanowiska handlowe od nr 13-30 przeznaczone są dla dokonania sprzedaży produktów rolno-spożywczych.

§ 5. Na targowiskach może być prowadzona działalność gospodarcza w zakresie handlu, gastronomii i usług.

§ 6. Do prowadzenia działalności gospodarczej na targowiskach uprawnieni są:

1) przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców w krajowym rejestrze sądowym lub do innego właściwego rejestru;

2) producenci rolni i działkowicze w zakresie sprzedaży własnych, nieprzetworzonych produktów oraz osoby sprzedające produkty pochodzenia leśnego, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2;

3) twórcy ludowi i artystyczni - w zakresie sprzedaży własnych wyrobów;

4) właściciele rzeczy używanych, nieprowadzący zawodowo działalności gospodarczej w zakresie handlu.

§ 7. Sprzedaż na targowiskach może być prowadzona ze straganów, stanowisk handlowych, przyczep, pojazdów samochodowych, stołów, koszy, z ręki itp.

§ 8. Na targowiskach zabrania się:

1) prowadzenia gier hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów;

2) wnoszenia i używania materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia;

3) prowadzenia w handlu okrężnym sprzedaży:

a) lekarstw,

b) substancji i płynów łatwopalnych, toksycznych i żrących,

c) broni, amunicji, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,

d) papierów wartościowych, zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu,

e) kamieni szlachetnych, metali szlachetnych i przedmiotów z nich wykonanych,

f) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na postawie odrębnych przepisów;

5) prowadzenia działalności handlowej na ciągach komunikacyjnych (jezdni, chodnikach przejściach przeznaczonych dla ruchu lub w sposób hamujący ruch na targowiskach);

6) zaśmiecania i zanieczyszczania targowiska.

§ 9. 1. Sprzedaż artykułów spożywczych może być prowadzona wyłącznie w sposób określony w odrębnych przepisach sanitarnych i weterynaryjnych.

2. Sprzedaż grzybów dziko rosnących może być prowadzona na targowisku, po spełnieniu wymogów określonych w odrębnych przepisach.

3. Sprzedający drób, mięsa z uboju obowiązani są w szczególności do:

1) przestrzegania przepisów sanitarnych;

2) posiadania aktualnego badania weterynaryjnego mięsa i dowodu dopuszczenia mięsa do sprzedaży przez lekarza weterynarii;

3) posiadania aktualnej książeczki zdrowia;

4) osoby prowadzące sprzedaż drobiu i mięsa z uboju obowiązane są do posiadania lad chłodniczych.

4. Na targowiskach miejskich obowiązuje zakaz handlu żywym inwentarzem.

§ 10. 1. Wszystkie towary mogą być wystawiane tylko w granicach stoiska, z którego prowadzona jest sprzedaż.

2. Zabrania się odstępowania miejsca sprzedaży przez osoby, którym miejsce to wyznaczono.

3. Obiekty i urządzenia handlowe ustawione niezgodnie z planem zagospodarowania targowiska oraz w ciągach komunikacyjnych będą usuwane na koszt i ryzyko właścicieli.

§ 11. 1. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowiskach powinny wykonywać swe czynności, w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.

2. Na targowiskach zabrania się zakłócania spokoju, w szczególności poprzez głośne odtwarzanie nagrań.

3. Sprzedawcy są zobowiązani do bezwzględnego utrzymania porządku i czystości zajmowanego stanowiska oraz do jego uporządkowania po zakończeniu sprzedaży, w szczególności osoby prowadzące handel na terenie targowiska zobowiązane są do zabierania ze sobą opakowań tekturowych, foliowych i odpadów z warzyw i owoców.

§ 12. 1. Przedsiębiorcy wymienieni w § 6 pkt 1 zobowiązani są do:

1) oznaczenia swoich stanowisk szyldem zawierającym określenie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, przedmiotu tej działalności oraz numeru ewidencyjnego w rejestrze przedsiębiorców;

2) posiadania przy sobie oryginalnego dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie działalności gospodarczej lub poświadczonej urzędowo kopii tego dokumentu.

2. Osoby prowadzące handel na targowiskach, wymienione w § 6 zobowiązane są do uiszczania następujacych opłat:

1) dziennej opłaty targowej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łasku.Opłatę targową pobiera iunkasent.Wyłącznym dowodem opłaty targowej jest pokwitowanie, które nalezy zachować do chwili opuszczenia terenu targowiska i okazywać do kontroli osobom uprawnionym;

2) kwartalnej opłaty za rezerwację stanowiska handlowego zgodnie z podpisaną umową dzierżawy.

§ 13. 1. Nadzór nad pracą inkasenta sprawuje Urząd Miejski w Łasku.

2. Inkasent podczas wykonywania swojej pracy zobowiązany jest do posiadania identyfikatora oraz wykazu obowiązujących stawek opłat targowych.

§ 14. 1. Upoważnionymi do prowadzenia kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu są wyznaczeni przez Burmistrza Łasku pracownicy Urzędu Miejskiego w Łasku.

2. W zakresie prowadzonej sprzedaży kontrolę prowadzą powołane do tego służby i instytucje.

§ 15. Administrator targowiska nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione na targowisku.

§ 16. Wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania targowisk należy składać do Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14 w Biurze Obsługi Intereseanta (parter).


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/219/12
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 21 marca 2012 r.

POŁOŻENIE TARGOWISK MIEJSKICH

1. Targowisko przy ulicy Berlinga - zlokalizowane na działce nr 272/1 obręb 14, teren częściowo zagospodarowany i ogrodzony, główna droga wjazdowa od strony ul. Warszawskiej.

2. Targowisko przy ulicy Szerokiej - zlokalizowane na działkach nr: 106/1, 106/3, 106/4, 108 obręb 14 , teren nieogrodzony.

3. Plac targowy "Witaminka" przy ul. Skłodowskiej w Łasku - zlokalizowane na działce nr 50/5 obręb 20, teren nieogrodzony, utwardzony.

4. Plac targowy przy Pl. Szarych Szeregów - ul. Kopernika w Kolumnie - zlokalizowane na części działki nr 181 obręb 4, teren nieogrodzony, utwardzony.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »