| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/239/12 Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 1 marca 2012r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 62 ust. 1, 2, 3, 4 i 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2012 r. tworzy się Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli, zwany dalej "Zespołem", dla którego Akt założycielski stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli ul. Kilińskiego 27;

2) Publiczne Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli im. Stefana Prawdzic Złotnickiego ul. Kilińskiego 27.

§ 3. Zasady organizacji i strukturę organizacyjną Zespołu określa Statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli staje się samodzielną jednostką budżetową.

2. Zespół przejmuje mienie, wierzytelności i zobowiązania oraz dokumentację szkół, o których mowa w § 2, z dniem jego utworzenia.

3. Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w szkołach, o których mowa w § 2, stają się pracownikami Zespołu z dniem jego utworzenia.

§ 5. Obwody szkół, o których mowa w § 2, nie ulegają zmianie.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola


Artur Stępień


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/239/12
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 1 marca 2012 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 58 ust. 1 i 2, art. 62 ust. 1, 3, 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206 i Nr 149, poz. 887)

RADA MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dniem 1 września 2012 r. tworzy jednostkę organizacyjną o nazwie: Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli, w skład którego wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli ul. Kilińskiego 27;

2) Publiczne Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli im. Stefana Prawdzic Złotnickiego ul. Kilińskiego 27.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/239/12
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 1 marca 2012 r.

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W ZDUŃSKIEJ WOLI

PODSTAWA PRAWNA:

1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458);

3) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);

4) rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.);

5) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 130, poz. 906 z późn. zm);

6) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Rozdział 1.
OGÓLNE INFORMACJE O ZESPOLE

§ 1. 1. Nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli.

2. W skład Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli, zwanego dalej "Zespołem", wchodzą następujące szkoły:

1) Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli ul. Kilińskiego 27, zwana dalej "Szkołą Podstawową nr 9";

2) Publiczne Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Prawdzic Złotnickiego w Zduńskiej Woli ul. Kilińskiego 27, zwane dalej "Publicznym Gimnazjum nr 4".

3. Pełne nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu brzmią:

1) Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi - Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli ul. Kilińskiego 27;

2) Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczne Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Prawdzic Złotnickiego w Zduńskiej Woli ul. Kilińskiego 27.

4. Siedzibą Zespołu jest budynek przy ul. Kilińskiego 27 w Zduńskiej Woli.

5. Zespół prowadzi wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół wchodzących w skład Zespołu.


6. Nazwy Zespołu i szkół wchodzących w skład zespołu są używane w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach mogą być używane skróty nazw w brzmieniu:

1) "Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli";

2) "Zespół Szkół nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli";

3) "Zespół Szkół nr 1 - Publiczne Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli".

§ 2. 1. Organem prowadzącym Zespołu jest Miasto Zduńska Wola, a nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

2. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi:

1) w szkole podstawowej - 6 lat;

2) w gimnazjum - 3 lata.

3. Zespół prowadzi klasy integracyjne.

4. Zespół nie narusza odrębności rad rodziców i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół, zwanych dalej "szkołami".

5. Zespół prowadzi kontrolę spełniania obowiązku szkolnego w ramach obwodu Szkoły Podstawowej nr 9 i obwodu Publicznego Gimnazjum nr 4.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA ZESPOŁU

§ 3. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o systemie oświaty" oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia danego typu szkoły;

2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;

3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Zespołu poprzez:

a) zorganizowanie zajęć świetlicowych,

b) umożliwienie spożywania posiłków,

c) system stypendiów,

d) złamanie barier architektonicznych,

e) prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,

f) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej,

g) prowadzenie zajęć logopedycznych,

h) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych,

i) nauczanie indywidualne;

4) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi;

5) doskonali program edukacyjny wykorzystując do tego celu:

a) innowacje pedagogiczne,

b) programy autorskie,

c) inne eksperymety pedagogiczne;

6) stwarza uczniom możliwość uczestniczenia w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych programach edukacyjnych;

7) tworzy warunki do aktywnego i twórczego działania uczniów w procesie dydaktyczno - wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego uczenia się i działania;

8) uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia rozwijanie zainteresowań i zdolności poprzez naukę według indywidualnych programów nauczania, udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych;

9) stwarza warunki umożliwiające uczniom właściwy wybór dalszego kierunku kształcenia;

10) przygotowuje uczniów do życia w rodzinie i społeczeństwie kształtując ich właściwe postawy moralne, etyczne i społeczne;

11) wychowuje uczniów na obywateli demokratycznego państwa, świadomych swoich praw i obowiązków;

12) dba o rozwój kulturalny i rozwój fizyczny uczniów;

13) zapewnia utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania uczniów w szkole;

14) umożliwia korzystanie z opieki psychologicznej, medycznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

15) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole i poza szkołą podczas zajęć i wycieczek szkolnych;

16) organizuje - w miarę posiadanych środków - pomoc rzeczową lub finansową dla uczniów pozostających w trudnych warunkach materialnych lub kieruje wnioski o udzielenie pomocy do organizacji i instytucji statutowo zajmujących się tą problematyką;

17) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska;

18) uwzględnia system oceniania, zgodny z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

§ 4. Szczegółowe zasady oceniania i promowania uczniów w Zespole określają obowiązujące w szkołach, wchodzących w skład Zespołu, "Wewnątrzszkolne zasady oceniania".

§ 5. W Zespole prowadzi się naukę religii, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6. 1. Zespół udziela uczniom pomocy:

1) psychologicznej - w formie rozmów terapeutycznych z uczniem, porad i warsztatów dla rodziców, profilaktyki, resocjalizacji uczniów zagrożonych i niedostosowanych społecznie, współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, sądem, policją, opieką społeczną i innymi instytucjami zajmującymi się sprawami dzieci i młodzieży;

2) pedagogicznej - wdrażanie programów profilaktycznych;

3) dydaktycznej - poprzez organizowanie zespołów wyrównawczych, nauczania indywidualnego i rewalidacji.

2. Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów Zespół zapewnia pomoc udzielaną przez pedagogów szkolnych, logopedę, psychologa i Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w formie:

1) kierownia na badania uczniów z deficytami rozwojowymi;


2) wydawania zaleceń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, nauczaniu indywidualnym, rewalidacji indywidualnej, nauczaniu trybem szkoły specjalnej;

3) wspomagania rozwoju i efektywności uczenia się i kształcenia, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych oraz dzieci niepełnosprawnych;

4) uzyskiwania pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

5) ukierunkowania na wczesną profilaktykę patologii społecznej;

6) pomocy w rozwiązywaniu problemów młodzieży;

7) uzyskiwania pomocy w wyborze kierunku kształcenia i przyszłego zawodu.

3. Zespół może organizować pogadanki, prelekcje i spotkania młodzieży z pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

§ 7. 1. W Zespole organizowane są oddziały integracyjne. Organizuje się je w celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości.

2. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

3. Zespół w miarę możliwości zapewnia niezbędne warunki do przebywania w niej uczniów niepełnosprawnych.

4. Oddział integracyjny pracuje w oparciu o program kształcenia ogólnego właściwy dla danego etapu edukacyjnego.

5. W odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych treści programu są modyfikowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia niepełnosprawnego.

6. W oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz prowadzenia zajęć rewalidacyjnych.

7. W szkolnych planach nauczania uwzględniane są, prowadzone przez zatrudnionych w Zespole specjalistów, zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, a w szczególności:

1) zajęcia korygujące wady postawy;

2) zajęcia korygujące wady wymowy;

3) inne, wynikające z programów rewalidacji.

8. Zespół organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi w niej obowiązek szkolny poprzez:

1) tworzenie warunków do integracji uczniów niepełnosprawnych w społeczności szkolnej;

2) zapewnienie szczególnej opieki psychologicznej i pedagogicznej.

9. Zespół wspiera kształcenie i wychowanie dziecka niepełnosprawnego poprzez:

1) organizowanie zajęć rewalidacyjnych;

2) współpracę ze specjalistycznymi przychodniami celem stworzenia optymalnych warunków nauki ucznia z zaburzeniem lub uszkodzeniem narządów ruchu, słuchu, wzroku;

3) ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami w celu ujednolicenia frontu oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych;

4) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia;

5) prowadzenie zajęć integrujących zespół klasowy;

6) prowadzenie zajęć wychowawczych ukierunkowanych na rozwój osobowy dziecka;

7) systematyczne diagnozowanie rozwoju dziecka i jego możliwości;

8) opracowywanie programów terapeutyczno - rozwojowych (indywidualnych programów), zakładających optymalną stymulację rozwoju ucznia.

10. Na wniosek rodziców ucznia, który ze względu na stan zdrowia nie może okresowo uczęszczać do szkoły, stosownie do orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, szkoła organizuje nauczanie indywidualne.

§ 8. Zespół dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

1) dyżury nauczycieli w budynku wg grafiku wywieszanego w pokoju nauczycielskim;

2) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych;

3) przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej):

a) na 30 uczniów - jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z przejazdów,

b) na 10 uczniów - w czasie wycieczki,

c) na 10 uczniów - w czasie turystyki kwalifikowanej;

4) zgłaszanie do policji autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli technicznej;

5) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;

6) zapewnienie pobytu w świetlicach szkolnych;

7) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

8) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy;

9) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową;

10) zapewnienie uczniom potrzebującym, w miarę możliwości, warunków do spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce;

11) utrzymywanie pomieszczeń i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i w stałej czystości;

12) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno - wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu;

13) nie łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.

Rozdział 3.
ORGANY ZESPOŁU

§ 9. 1. Organami wchodzącymi w skład Zespołu są:

1) Dyrektor Zespołu;

2) Rada Pedagogiczna, którą tworzą nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 9 i Publicznego Gimnazjum nr 4;

3) Rady Rodziców: Szkoły Podstawowej nr 9 i Publicznego Gimnazjum nr 4;

4) Rady Samorządów Uczniowskich: Szkoły Podstawowej nr 9 i Publicznego Gimnazjum nr 4.

2. Kompetencje organów szkoły określa ustawa o systemie oświaty.

3. Każdy z organów Zespołu ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty.

4. Dla sprawnego funkcjonowania Zespołu organy zobowiązane są do bieżącego wzajemnego informowania się o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.

5. Precyzyjne zasady współdziałania wynikają z odrębnych zadań, określonych regulaminami poszczególnych organów i zarządzeń zewnętrznych, regulujących pracę szkół.

6. Organ Zespołu, któremu została wykazana niezgodność podjętej uchwały lub decyzji z przepisami prawa lub statutem Zespołu, jest zobowiązany do dostosowania jej do obowiązujących przepisów prawa.

7. Wszelkie sprawy sporne, jakie występują między organami rozstrzygane są drogą negocjacji. Na życzenie organu będącego w sporze można wprowadzić mediatora wywodzącego się z podmiotów środowiska szkolnego albo zwrócić się o pomoc do organu nadzorującego lub prowadzącego Zespół.

§ 10. 1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu.

2. Dyrektor Zespołu posiada kompetencje określone w art. 39 ustawy o systemie oświaty, a w szczególności:

1) kieruje działalnością dydaktyczno - wychowawczą Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) realizuje uchwały rady pedagogicznej oraz rad rodziców;

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne;

5) dysponuje środkami finansowymi Zespołu oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie środkami;

6) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu;

7) podejmuje decyzje o czasowym zawieszeniu zajęć dydaktycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

8) wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na:

a) realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,

b) realizację indywidualnego programu lub toku nauki,

c) odroczenia obowiązku szkolnego,

d) zwolnienie uczniów z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

9) odpowiada za przeprowadzenie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego;

10) przedkłada radzie pedagogicznej informacje ze sprawowanego nadzoru oraz z realizacji budżetu.

3. Do wykonania zadań związanych z funkcjonowaniem poszczególnych szkół Dyrektor Zespołu powołuje wicedyrektorów.

4. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

§ 11. 1. W Zespole tworzy się radę pedagogiczną.

2. Rada pedagogiczna jest organem powołanym do opracowywania, wnioskowania, podejmowania uchwał w sprawach związanych z realizacją działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej Zespołu.

3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkołach wchodzących w skład Zespołu.

4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

5. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2) projekt planu finansowego szkoły;

3) wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5) wnioskowanie o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

6. Dyrektor Zespołu może zwołać posiedzenie rady pedagogicznej dla danej szkoły wchodzącej w skład Zespołu, jeśli sprawa dotyczy postanowień tylko danej szkoły. Dyrektor Zespołu jest przewodniczącym rady pedagogicznej Zespołu.

7. Dyrektor Zespołu może powierzyć przewodnictwo rady pedagogicznej wicedyrektorom.

8. Rada pedagogiczna działa w obrębie swoich kompetencji w oparciu o regulamin wewnętrzny swojej działalności.

9. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy liczby członków w głosowaniu jawnym.

10. Opiniowanie spraw kadrowych, zmiany organizacyjne szkoły lub Zespołu wymagają głosowania tajnego.

11. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.

12. Szczegółowe zasady działania, zakres kompetencji, uprawnień i odpowiedzialności rady pedagogicznej określa regulami rady przez nią opracowany.

§ 12. 1. Zachowuje się dwie odrębne rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów:

1) Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli;

2) Rada Rodziców przy Publicznym Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli.

2. Rada rodziców danej szkoły działa w obrębie swoich kompetencji, w oparciu o regulamin wewnętrzny swojej działalności, który określa wewnętrzną strukturę, zasady pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów .

3. W skład rad rodziców wchodzą przedstawiciele rad klasowych (po jednym z każdego oddziału), wybierani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i Dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

5. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu.

6. Rady rodziców chcąc wspierać działalność statutową szkół, mogą gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady gospodarowania środkami finansowymi rady rodziców określa jej regulamin.

§ 13. 1. Zachowuje się dwa odrębne samorządy uczniowskie, które reprezentują ogół uczniów:

1) Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli;

2) Samorząd Uczniowski przy Publicznym Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli.

2. Zasady działania samorządów uczniowskich określa ustawa o systemie oświaty.

3. Samorządy uczniowskie działają w obrębie swoich kompetencji w oparciu o regulaminy wewnętrzne swojej działalności.

4. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie rodziców oraz Dyrektorowi Zespołu opinie i wnioski we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów.

§ 14. 1. W Zespole tworzy się dwa stanowiska wicedyrektorów.

2. Dyrektor zespołu, za zgodą organu prowadzącego może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

Rozdział 4.
ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 15. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 16. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu, opracowany przez Dyrektora Zespołu na podstawie arkuszy poszczególnych szkół, z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

§ 17. 1. Podstawową jednostką organizacji szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych w Szkolnych Zestawach Programów Nauczania.

2. W szkole podstawowej mogą być prowadzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

3. Liczebność dzieci w oddziałach określona jest w założeniach do organizacji pracy szkół.

4. W przypadku klas integracyjnych i terapeutycznych, w których prowadzony jest eksperyment pedagogiczny, liczebność klas określają odrębne przepisy.

§ 18. 1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

5. W przypadku zagrożenia zdrowia i życia: awariami, klęskami żywiołowymi, epidemiami i innymi wypadkami losowymi, Zespół po uzgodnieniu z organem prowadzącym może zawiesić zajęcia.

6. Oddział można dzielić na grupy według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 19. 1. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu Zespołu jest normowana przez inne przepisy.

2. Uczniowie, mający opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokujący ukończenia gimnazjum, którzy najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyli 16 lat, mogą kontynuować naukę w gimnazjum dla dorosłych.

§ 20. 1. Dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, tworzy się dwie świetlice szkolne.

2. W świetlicach prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

3. Organizacja pracy świetlic:

1) zajęcia trwają w godzinach ustalonych przez dyrektora Zespołu, zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców (opiekunów prawnych), w uzgodnieniu z organem prowadzącym;

2) do świetlicy przyjmowani są uczniowie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych) dziecka;

3) zajęciami opiekuńczo - wychowawczymi obejmowani są także uczniowie potrzebujący zapewnienia opieki w sposób doraźny (np. nieuczestniczący w lekcjach religii, wdż, basenu);

4) korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne;

5) zachowanie i aktywność uczniów w czasie zajęć świetlicowych oceniana jest według ustalonych wewnętrznych reguł;

6) świetlica posiada regulamin oraz dokumentację przebiegu działań wychowawczych.

4. Formy pracy świetlicy:

1) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

2) gry i zabawy umysłowe;

3) zajęcia ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu;

4) zajęcia relaksacyjno-terapeutyczne;

5) pomoc w odrabianiu lekcji;

6) współpraca ze środowiskiem;

7) prezentacja osiągnięć uczniów.

§ 21. 1. W Zespole funkcjonuje stołówka szkolna. Zasady organizacji stołówki określają odrębne przepisy.

2. Uczniowie potrzebujący pomocy mogą korzystać nieodpłatnie z obiadów na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 22. Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie), na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zespołu lub za jego zgodą - z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 23. 1. W Zespole funkcjonuje biblioteka szkolna, z możliwością wydzielenia odrębnych pomieszczeń dla obydwu szkół.

2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.

4. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

2) korzystanie z programów multimedialnych;

3) korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczanie ich przez bibliotekę;

4) prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów (w grupach bądź oddziałach).

5. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

§ 24. Dla realizacji celów statutowych Zespołu posiada odpowiednie pomieszczenia, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

§ 25. W Zespole funkcjonuje kryty basen, którego organizacje określają odrębne przepisy.

§ 26. 1. W Zespole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa ust. 1, wyraża Dyrektor Zespołu po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców i rady pedagogicznej.

Rozdział 5.
OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I EGZAMINOWANIE

§ 27. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa wewnątrzszkolny system oceniania, uchwalony zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. Obejmuje on Regulamin oceniania i Regulamin oceniania zachowania.


Rozdział 6.
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

§ 28. 1. W Zespole tworzy się stanowiska:

1) nauczycieli;

2) pedagogów;

3) logopedów;

4) innych specjalistów;

5) sekretarza zespołu;

6) intendenta;

7) ds. kadr;

8) kierownika basenu;

9) ratowników;

10) konserwatorów;

11) sprzątaczek;

12) kucharek;

13) pomocy kuchennych;

14) szatniarza;

15) kierowców;

16) opiekunów dzieci.

2. Liczbę etatów pracowników wymienionych w ust. 1 ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 29. 1. Pracodawcą dla nauczycieli i pozostałych pracowników niebędących nauczycielami jest Dyrektor Zespołu.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

3. Nauczyciele zatrudnieni w poszczególnych szkołach mają pierwszeństwo uzupełnienia pensum w szkołach wchodzących w skład Zespołu.

4. Prawa i powinności nauczycieli określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), zwana dalej "Kartą Nauczyciela", a pozostałych pracowników szkoły - zakładowy regulamin pracy.

§ 30. 1. Zadania nauczycieli określa ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela oraz inne przepisy prawa oświatowego.

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

3. Zadania nauczyciela związane są z:

1) odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

2) prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego;

3) dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;

4) wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

5) bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów;

6) udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;

7) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej.

4. Nauczyciel może pełnić funkcję wychowawcy klasowego, jego praca wychowawcza jest spójna z programem wychowawczym Zespołu.

5. Nauczyciel wychowawca organizuje przynajmniej raz na kwartał spotkanie z rodzicami w celu zapoznania ich z postępami w nauce i ocenami z zachowania swoich uczniów.

§ 31. 1. W szkołach mogą działać:

1) zespół nauczycieli danego oddziału;

2) zespoły przedmiotowe, składające się z nauczycieli danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych;

3) zespoły wychowawcze, składające się z wychowawców klas równorzędnych, nauczycieli uczących w tych klasach i pedagoga szkolnego;

4) zespoły problemowo - zadaniowe;

5) zespół do spraw integracji, składający się z wychowawców klas integracyjnych, pedagogów szkolnych, logopedy i nauczycieli wspomagających;

6) zespół planujący i koordynujący pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów.

2. Zespoły są powoływane przez Dyrektora Zespołu.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany na wniosek zespołu przez Dyrektora Zespołu.

4. Zebrania zespołów zwoływane są przez przewodniczących lub Dyrektora Zespołu.

Rozdział 7.
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

§ 32. 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach nauczania, wychowania i profilaktyki.

2. Rodzice mają prawo do poznania i tworzenia dokumentów pracy szkoły, a w szczególności:

1) statutu;

2) programu wychowawczego;

3) programu profilaktycznego;

4) szkolnego zestawu programów nauczania;

5) wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

3. Rodzice mają prawo do:

1) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

2) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;

3) uzyskania informacji na temat realizowanych w szkole programów profilaktycznych oraz do opiniowania form ich realizacji;

4) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.


4. Celem wymiany informacji oraz dyskusji między rodzicami a nauczycielami organizuje się:

1) zebrania ogólnoszkolne:

a) dotyczące organizacji roku szkolnego,

b) informacyjne w trakcie roku szkolnego,

c) spotkania szkoleniowe dla rodziców;

2) zebrania z wychowawcą klasy:

a) dotyczące organizacji roku szkolnego,

b) podsumowujące pierwszy i drugi semestr,

c) zebrania bieżące;

3) konsultacje indywidualne.

Rozdział 8.
UCZNIOWIE

§ 33. 1. Do szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lub 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego.

2. Do szkoły podstawowej przyjmuje się:

1) z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;

2) szkoła może przyjąć dzieci spoza obwodu, w miarę posiadanych miejsc.

3. Sprawowanie kontroli nad spełnianiem obowiązku szkolnego przez dzieci reguluje art. 19 ustawy o systemie oświaty.

4. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

1) z urzędu absolwentów 6-letnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum;

2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów 6-letnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum.

6. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjum, listę przyjętych ustala się w oparciu o obowiązujące zasady rekrutacji, uwzględniające oceny i inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia 6-letniej szkoły podstawowej. Kryteria podaje się do wiadomości kandydatom pół roku przed rozpoczęciem roku szkolnego, na tablicy informacyjnej gimnazjum.

§ 34. 1. Prawa i obowiązki uczniów określa Statut Zespołu.

2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu opracowują wspólny program wychowawczy i program profilaktyki.

§ 35. Uczeń Zespołu ma prawo do:

1) zapoznania się z programem nauczania;

2) bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania;

3) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

5) pomocy w przypadku trudności w nauce;

6) poszanowania jego godności osobistej;

7) nietykalności osobistej;

8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny jego osiągnięć;

9) swobody wyrażania myśli i przekonań;

10) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową.

§ 36. Uczeń Zespołu ma obowiązek:

1) systematycznie, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły;

2) starannie przygotować się do każdej lekcji;

3) rzetelnie wykonywać zadania powierzone przez nauczycieli;

4) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

5) okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły;

6) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów;

7) troszczyć się o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

8) bezwzględnie przestrzegać zakazu korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w trakcie zajęć szkolnych;

9) do 2 tygodni usprawiedliwiać nieobecności w formie zwolnienia lekarskiego lub pisemnego albo telefonicznego usprawiedliwienia dokonanego przez jednego z rodziców lub prawnych opiekunów;

10) dbać o honor, tradycje i autorytet Zespołu;

11) podporządkować się zarządzeniom Dyrektora Zespołu.

§ 37. Zespół zapewnia uczniom bezpieczne warunki pobytu w szkole, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej przez:

1) sprawowanie przez nauczycieli dyżurów międzylekcyjnych;

2) włączenie pracowników obsługi do ochrony pomieszczeń szkoły przed wstępem osób niepożądanych;

3) zainstalowanie monitoringu placówki;

4) organizowanie prelekcji, pogadanek związanych z profilaktyką uzależnień;

5) współpracę z rodzicami uczniów zagrożonych uzależnieniami i demoralizacją;

6) pomoc pedagogiczną, psychologiczną i w miarę możliwości socjalną rodzicom niewydolnym wychowawczo;

7) współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną oraz Powiatową Komendą Policji w Zduńskiej Woli.

§ 38. 1. Uczeń Zespołu może otrzymywać nagrody i wyróżnienia za:

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;

2) wzorową postawę;

3) wybitne osiągnięcia.

2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów Zespołu:

1) pochwała wychowawcy klasy;

2) pochwała Dyrektora Zespołu wobec społeczności szkolnej;

3) nagrody rzeczowe i dyplomy.

3. Nagrody przyznaje Dyrektor Zespołu na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego.

§ 39. 1. Ustala się następujące rodzaje kar dla uczniów:

1) upomnienie wychowawcy klasy;

2) nagana wychowawcy klasy;

3) pisemna nagana Dyrektora Zespołu;

4) przeniesienie do innej klasy;

5) przeniesienie do innej szkoły.

2. Nagana wychowawcy klasy lub Dyrektora Zespołu może pociągnąć za sobą zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych, wycieczkach, itp.

3. Nagana Dyrektora Zespołu może pociągnąć za sobą konsekwencje, o których mowa w pkt 10 oraz zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

4. Z wnioskiem o przeniesienie do innej klasy ucznia, który notorycznie narusza regulamin szkolny i destrukcyjnie wpływa na zespół klasowy uniemożliwiając jego sprawne funkcjonowanie w szkole, może wystąpić wychowawca, rodzic lub prawny opiekun ucznia. Decyzje o przeniesieniu podejmuje Dyrektor Zespołu w porozumieniu z wychowawcami i pedagogami.

5. Przeniesienie ucznia do innej szkoły dokonuje Kurator Oświaty na wniosek Dyrektora Zespołu w następujących przypadkach:

1) permanentnego nie wywiązywania się z obowiązków ucznia;

2) wybryków chuligańskich;

3) popełnienia przestępstw na terenie szkoły;

4) umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu innego ucznia lub pracownika szkoły;

5) demoralizacji innych uczniów.

6. O zastosowanej wobec ucznia karze nauczyciel wychowawca jest obowiązany powiadomić jego rodziców (prawnych opiekunów). Nagana Dyrektora Zespołu wręczana jest w obecności rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

7. Od kary wymierzonej przez wychowawcę klasy, uczeń ma prawo odwołać się do Dyrektora Zespołu osobiście, za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) lub samorządu uczniowskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o udzielonej karze.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40. 1. Zespół używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Tablice i pieczęci szkół wchodzących w skład Zespołu powinny zawierać nazwę Zespołu i nazwę odpowiednio Szkoły Podstawowej nr 9 lub Publicznego Gimnazjum nr 4.

§ 41. Zespół może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny zawarty w Programie Wychowawczym.

§ 42. 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zespół jest jednostką budżetową.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »