| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/240/12 Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 1 marca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIII/336/09 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli" zmienionej uchwałą nr XXXIV/343/09 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 6 kwietnia 2009 r., uchwałą nr XLIII/408/09 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 listopada 2009 r., uchwałą nr V/37/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

" § 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta na 2012 r. na dodatki motywacyjne będzie naliczana na podstawie algorytmu będącego iloczynem:

- liczby etatów kalkulacyjnych zatwierdzonych w arkuszach organizacyjnych przedszkoli i szkół,

- liczby miesięcy w roku kalendarzowym,

- wysokości dodatku motywacyjnego w kwocie 105 zł - w okresie od 01.01.2012 r. do 31.08.2012 r. i w kwocie 110 zł - w okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r. na etat kalkulacyjny. " ;

2) w załączniku do uchwały:

a) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" § 4. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny, którego wysokość wynosi w razie sprawowania funkcji:

1) dyrektora szkoły liczącej do 8 oddziałów - od 800 zł do 1.300 zł;

2) dyrektora szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów - od 1.200 zł do 1.800 zł;

3) dyrektora szkoły liczącej 17 i więcej oddziałów - od 1.500 zł do 2.100 zł;

4) dyrektora zespołu szkół - od 1.800 zł do 2.500 zł;

5) wicedyrektora szkoły lub zespołu szkół - od 500 zł do 1.100 zł;

6) dyrektora przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie - od 800 zł do 1.400 zł;

7) wicedyrektora przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie - od 300 zł do 800 zł. " ,

b) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" § 6. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

1) 55 zł za sprawowanie funkcji opiekuna stażu nauczyciela za każdego nauczyciela odbywającego staż;

2) 160 zł za pełnienie funkcji wychowawcy w szkole (w jednej klasie) lub przedszkolu;

3) 160 zł za sprawowanie funkcji doradcy metodycznego. " .

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola


Artur Stępień

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Fiuk

Doradca ekonomiczny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »