| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/241/12 Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 1 marca 2012r.

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zduńska Wola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Publiczne przedszkola prowadzone przez Miasto Zduńska Wola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie, od poniedziałku do piątku.

§ 2. 1. Czas pobytu dziecka w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Zduńska Wola w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie jest odpłatny.

2. Ustala się opłatę za jedną godzinę wykraczającą poza pięciogodzinny bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 2,40 zł.

3. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę.

§ 3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu opłata za pobyt dziecka w przedszkolu podlega zmniejszeniu w miesiącu następnym, za każdą godzinę nieobecności.

§ 4. Szczegółowe warunki naliczania opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym a przedszkolem reprezentowanym przez dyrektora przedszkola.

§ 5. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców/opiekunów prawnych.

§ 6. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2:

1) o 50% za drugie i każde następne dziecko, w przypadku pobytu w przedszkolu dwojga lub więcej dzieci z jednej rodziny;

2) o 50% w przypadku, gdy dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie, kwalifikuje dziecko do objęcia pomocą społeczną w zakresie zwrotu kosztów żywienia w przedszkolu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zduńska Wola.

§ 8. Tracą moc:

1) uchwała nr VIII/68/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Zduńska Wola w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2) uchwała nr IX/101/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/68/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Zduńska Wola w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

3) uchwała nr XVII/205/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/68/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Zduńska Wola w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli, w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1 -go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola


Artur Stępień

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Adamska

Specjalista ds. Public Relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »