| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 476/12 Zarządu Województwa Łódzkiego

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Skierniewicach

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092)

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje Statut Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Skierniewicach, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Dyrektorowi Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach.

§ 3. Tracą moc:

1) Uchwała Nr 1338/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Skierniewicach;

2) Uchwała Nr 2018/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach;

3) Uchwała Nr 54/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Marszałek Województwa


Witold Stępień


Wicemarszałek


Artur Bagieński


Wicemarszałek


Dorota Ryl


Członek Zarządu


Dariusz Klimczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 476/12
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 28 marca 2012 r.

Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach zwany dalej "Zakładem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.).

§ 2. 1. Podmiotem tworzącym Zakład jest Samorząd Województwa Łódzkiego, który działa przez swoje organy:

1) Sejmik Województwa Łódzkiego;

2) Zarząd Województwa Łódzkiego.

2. Zakład posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą Zakładu jest miasto Skierniewice.

§ 3. 1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom innym niż wymienione w ust. 1 określa Regulamin Organizacyjny Zakładu.

3. Zakład nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Rozdział 2.
Cele i zadania Zakładu

§ 4. Celem Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na:

1) udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;

2) promocji zdrowia poprzez prowadzenie działań umożliwiających poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

§ 5. 1. Zadania Zakładu realizowane są w formie:

1) lecznictwa ambulatoryjnego;

2) lecznictwa stacjonarnego;

3) ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej;

4) rehabilitacji;

5) diagnostyki.

2. Zakład uczestniczy w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny.

3. Zakład wykonuje zadania w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego.

§ 6. W wykonaniu zadań Zakład współpracuje z innymi podmiotami leczniczymi oraz stacjami sanitarno - epidemiologicznymi.

§ 7. Na terenie Zakładu może być wykonywana działalność gospodarcza inna niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu choroby.

Rozdział 3.
Organy i struktura organizacyjna Zakładu

§ 8. Organami Zakładu są:

1) Dyrektor;

2) Rada Społeczna.

§ 9. Struktura organizacyjna Zakładu została zawarta w Załączniku nr 1 do Statutu.

Rozdział 4.
Zarządzanie Zakładem

§ 10. 1. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Samorząd Województwa Łódzkiego na zasadach określonych w ustawie.

3. Dyrektor jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie i w imieniu Zakładu.

4. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

5. W czasie nieobecności Dyrektora działalnością Zakładu kieruje upoważniony przez niego Zastępca.

Rozdział 5.
Rada Społeczna

§ 11. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Łódzkiego oraz organem doradczym Dyrektora.

§ 12. 1. Rada Społeczna składa się z 7 członków.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący - Marszałek Województwa Łódzkiego lub osoba przez niego wyznaczona,

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Łódzkiego,

b) 5 przedstawicieli wybranych przez Sejmik Województwa Łódzkiego.

§ 13. 1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Samorząd Województwa Łódzkiego.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. Ustępująca Rada Społeczna funkcjonuje do czasu powołania nowej Rady Społecznej.

§ 14. 1. Samorząd Województwa Łódzkiego odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji ze stanowiska;

2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

4) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem, w którym orzeczono karę pozbawienia praw publicznych bądź zajmowania określonych stanowisk;

5) złożenia przez organ, który wskazał swoich przedstawicieli do Rady Społecznej wniosku w przedmiocie ich odwołania;

oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

2. W przypadku odwołania członka Rady Społecznej albo jego śmierci przed upływem jego kadencji, Samorząd Województwa Łódzkiego powołuje nowego członka.

§ 15. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie Samorządowi Województwa Łódzkiego wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania Dyrektorowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem,

e) regulaminu organizacyjnego;

2) przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie.

§ 16. 1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zakładzie.

2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 17. 1. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

2. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Samorządu Województwa Łódzkiego.

Rozdział 6.
Gospodarka Finansowa

§ 18. 1. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest na zasadach określonych w ustawach dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, przepisach wykonawczych do tych ustaw oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego.

2. Zasady rachunkowości określa ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.).

§ 19. 1. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy, ustalany przez Dyrektora.

2. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 20. 1. Wyboru biegłego rewidenta, badającego roczne sprawozdanie finansowe dokonuje Samorząd Województwa Łódzkiego i w tym celu:

1) podejmuje uchwałę w celu upoważnienia kierownika jednostki do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego polegającego na:

a) przeprowadzeniu procedury w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy,

b) przekazaniu ofert spełniających wymagania formalne wraz z całą dokumentacją związaną z postępowaniem do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi;

2) dokonuje oceny merytorycznej przedstawionych ofert, a następnie podejmuje uchwałę w sprawie wyboru podmiotu badającego roczne sprawozdanie finansowe.

2. Dyrektor zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wybranym przez Samorząd Województwa Łódzkiego, umowę o badanie sprawozdania finansowego.

3. Dyrektor przedstawia Samorządowi Województwa Łódzkiego roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje:

1) bilans;

2) rachunek zysków i strat;

3) zestawienie zmian w kapitale własnym;

4) rachunek przepływów pieniężnych;

5) sprawozdanie z działalności.

4. Roczne sprawozdanie finansowe, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Społeczną podlega zatwierdzeniu przez Samorząd Województwa Łódzkiego nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Rozdział 7.
Nadzór

§ 21. 1. Nadzór nad Zakładem sprawuje Samorząd Województwa Łódzkiego.

2. Samorząd Województwa Łódzkiego sprawuje nadzór nad zgodnością działań Zakładu z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz dokonuje kontroli i oceny jego działalności.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 22. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 23. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 476/12
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 28 marca 2012 r.

Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach, która stanowi Załącznik Nr 1 do Statutu.

Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:

I. Szpital w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego 4, w skład którego wchodzą:

1) Oddział Chirurgii Ogólnej i Urologicznej;

2) Oddział Chirurgii Onkologicznej;

3) Oddział Chorób Wewnętrznych I;

4) Oddział Chorób Wewnętrznych II;

5) Oddział Gastroenterologiczny;

6) Oddział Dziecięcy;

7) Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii;

8) Oddział Kardiologii;

9) Oddział Laryngologiczny;

10) Oddział Noworodków;

11) Oddział Obserwacyjno - Zakaźny;

12) Oddział Okulistyczny;

13) Oddział Ortopedyczno - Urazowy;

14) Oddział Położniczo - Ginekologiczny;

15) Oddział Nefrologii;

16) Stacja Dializ;

17) Apteka;

18) Blok Operacyjny;

19) Sterylizatornia;

20) Izba Przyjęć.

II. Zespół Poradni Specjalistycznych w Skierniewicach przy ul. Rybickiego 1, w skład którego wchodzą:

1) Poradnia Dermatologiczna;

2) Poradnia Gastroenterologiczna;

3) Poradnia Laryngologiczna;

4) Poradnia Neurologiczna - Skierniewice, ul. Wita Stwosza 1;

5) Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Młodzieży - Skierniewice, ul. Wita Stwosza 1;

6) Poradnia Onkologiczna;

7) Poradnia Okulistyczna;

8) Poradnia Ortopedyczno - Urazowa - Skierniewice, ul. Sobieskiego 4;

9) Poradnia Kardiologiczna;

10) Poradnia Zdrowia Psychicznego - Skierniewice, ul. Wita Stwosza 1;

11) Poradnia Nefrologiczna - Skierniewice, ul. Sobieskiego 4;

12) Poradnia Leczenia Uzależnień - Skierniewice, ul.Nowobielańska 61;

13) Poradnia Chorób Zakaźnych, Pasożytniczych i Hepatologicznych - Skierniewice, ul. Sobieskiego 4;

14) Poradnia Chirurgiczna - Skierniewice, ul. Sobieskiego 4;

15) Poradnia Urologiczna;

16) Poradnia Endokrynologiczna;

17) Poradnia Protetyki Stomatologicznej - Skierniewice, ul. Wita Stwosza 1;

18) Poradnia "K" - Skierniewice, ul. Wita Stwosza 1;

19) Poradnia Medycyny Pracy - Skierniewice, ul. Wita Stwosza 1.

III. Zakład Rehabilitacji w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego 4, w skład którego wchodzą:

1) Oddział Rehabilitacyjny;

2) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej;

3) Poradnia Rehabilitacji Leczniczej;

4) Pracownia Fizjoterapii;

5) Pracownia Fizykoterapii;

6) Pracownia Kinezyterapii;

7) Pracownia Balneoterapii.

IV. Ośrodek Ratownictwa Medycznego w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego 4, w skład którego wchodzą:

1) Szpitalny Oddział Ratunkowy.

V. Dział Diagnostyki Obrazowej w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego 4, w skład którego wchodzą:

1) Pracownia Rentgenodiagnostyki;

2) Pracownia Ultrasonografii;

3) Pracownia Tomografii Komputerowej;

4) Pracownia Mammografii;

5) Pracownia Endoskopii;

6) Pracownia Bronchoskopii;

7) Pracownia Holtera i Prób Wysiłkowych;

8) Pracownia Echokardiografii.

VI. Dział Diagnostyki Laboratoryjnej w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego 4, w skład którego wchodzą:

1) Pracownia Analityki Ogólnej;

2) Pracownia Biochemiczna;

3) Pracownia Hematologii;

4) Pracownia Bakteriologiczna;

5) Pracownia Immunologiczna;

6) Pracownia Serologiczna;

7) Pracownia Anatomopatologiczna;

8) Pracownia Cytologiczno - Histopatologiczna;

9) Pracownia Biopsji Cienkoigłowej.

VII. Pracownia Protetyki Stomatologicznej w Skierniewicach przy ul. Wita Stwosza 1, w skład której wchodzi:

1) Pracownia Protetyki Stomatologicznej.

VIII. Administracja Zakładu, w skład której wchodzą:

1) Dyrektor;

2) Z-ca Dyrektora;

3) Naczelna Pielęgniarka;

4) Dział Ekonomiczno - Finansowy;

5) Dział Administracyjno - Gospodarczy;

6) Dział Techniczno - Eksploatacyjny;

7) Dział Organizacji i Nadzoru;

8) Dział Zatrudnienia i Płac;

9) Specjalista ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego;

10) Zespół Radców Prawnych;

11) Zespół ds. Informatyki;

12) Inspektor ds. p.poż.;

13) Służba BHP;

14) Pracownia Aparatury Medycznej;

15) Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością;

16) Dział Zamówień Publicznych;

17) Audytor Wewnętrzny;

18) Dział Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »