| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/181/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235 ust. 1 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 94.680 zł.

§ 2. Przenosi się środki po stronie wydatków w kwocie 38.000 zł w zakresie wydatków bieżących.

§ 3. Zwiększa się przychody o kwotę 94.680 zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Po dokonanych zmianach ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 702.337,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 5. Dokonuje się następujących zmian w budżecie miasta Ozorkowa:

1) po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) po stronie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


mgr Roman Kłopocki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/181/12
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 23 lutego 2012 r.

Zmiany budżetu po stronie wydatków na rok 2012 (w zł)

Dział

Rozdz.

Treść

Kwota zwiększe-nia

Kwota zmniejsze-nia

1

2

3

4

5

Zadania własne

Wydatki majątkowe

710

Działalność usługowa

67680,00

71095

Pozostała działalność

67680,00

Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: Przejęcie gruntów z mocy decyzji administracyjnej

67680,00

750

Administracja publiczna

27000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

27000,00

Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: Remont, modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ulicy Wigury 1

27000,00

Wydatki bieżace

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

38000,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

38000,00

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

38000,00

925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

38000,00

92503

Rezerwaty i pomniki przyrody

38000,00

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

38000,00

Razem:

132680,00

38000,00

"Per saldo"

94680,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/181/12
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 23 lutego 2012 r.

Zmiany budżetu po stronie przychodów na rok 2012 (w zł)

Paragraf

Treść

Kwota zwiększenia

1

2

3

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

94680,00

Razem:

94680,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »