| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/145/2012 Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strykowa z fragmentami wsi Smolice i Tymianka, będącymi w granicach opracowania planu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz.113, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201 poz. 1237, z 2009 r. Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996 i nr 155 poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32 poz. 159 i Nr 153 poz. 901) oraz w związku z Uchwałą Nr V/38/2007 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strykowa z fragmentami wsi Smolice i Tymianka, będącymi w granicach opracowania planu, uchwałą Nr XXVIII/198/2008 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strykowa, uchwałą Nr LI/422/2010 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strykowa z fragmentami wsi Smolice i Tymianka będącymi w granicach opracowania planu oraz uchwałą Nr XVI/112/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/38/2007 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strykowa z fragmentami wsi Smolice i Tymianka będącymi w granicach opracowania planu, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/198/2008 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 5 grudnia 2008 r. oraz Uchwałą Nr LI/422/2010 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 31 sierpnia 2010 r. uchwala się, co następuje:

Część I.
przepisy ogólne

Rozdział 1.
Zakres spraw regulowanych uchwałą i objaśnienie użytych w uchwale okresleń

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwaną dalej planem obejmującego obszary określone w załącznikach graficznych do Uchwały Nr V/38/2007 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strykowa z fragmentami wsi Smolice i Tymianka, będącymi w granicach opracowania planu, w uchwale Nr XXVIII/198/2008 rady Miejskiej w Strykowie z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strykowa, oraz uchwale Nr L/409/2010 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strykowa z fragmentami wsi Smolice i Tymianka będącymi w granicach opracowania planu.

2. Granice obszarów objętych planem, o którym mowa w ust. 1, pokazano na rysunkach planu, jako załączniki do niniejszej uchwały:

1) rejon "Szafera" sporządzony w skali 1:1000 - załącznik nr 1;

2) rejon "Sowińskiego" sporządzony w skali 1:500 - załącznik nr 2;

3. Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały.

4. Integralną częścią planu są:

1) rysunki planu, o których mowa w ust. 2 niniejszej uchwały wraz z wyrysami ze Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków - stanowiące załączniki nr 1, 2 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu - stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania - stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

5. Stwierdza się zgodność planu z ustaleniami Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków.

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest podniesienie poziomu warunków życia mieszkańców oraz stworzenia możliwości rozwoju gminy poprzez:

1) tworzenie warunków dla prowadzenia i lokalizacji działalności i inwestycji umożliwiających wielofunkcyjny rozwój gminy;

2) poprawę ładu przestrzennego i określenie zasad zagospodarowania;

3) podniesienie walorów estetycznych obszarów objętych planem poprzez ich zagospodarowanie.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) planie - należy przez to rozumieć ustalenia i rysunki planu, będące przedmiotem niniejszej uchwały, określone w § 1 uchwały;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć dwa rysunki wykonane na mapie pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, określone w § 1 ust. 2 uchwały;

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które uznaje się za dominujące na danym terenie;

5) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię stanowiącą granicę pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowania, zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym i różnej funkcji, ustaloną niniejszym planem;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię wyznaczającą minimalną odległość od linii rozgraniczającej, w jakiej można sytuować budynek (nie dotyczy lokalizowania obiektów małej architektury);

7) działce inwestycyjnej - należy przez to rozumieć działkę lub zespół działek objętych jednym pozwoleniem na budowę;

8) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynnego w rozumieniu przepisów szczególnych;

9) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budynków na działce budowlanej, mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej;

10) wysokości budynku - należy przez to rozumieć wysokość obliczoną według zasad określonych w przepisach szczególnych;

11) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.

§ 4. 1. W planie ustala się:

1) przeznaczenie terenów oraz przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska i przyrody;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

7) zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

8) stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Plan nie ustala:

1) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy;

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - ze względu na brak występowania powyższych zjawisk na obszarze objętym planem.

§ 5. 1. Rysunki planu obowiązują w zakresie:

1) granic obszaru objętego planem;

2) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania;

3) linii zabudowy;

4) przebiegu drogi i jej klasy.

2. Inne oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny.

3. Formy przeznaczenia i zagospodarowania wyznaczonych terenów oznacza się na rysunkach planu symbolami literowymi.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dotyczace przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów

§ 6. Ustala się następujące symbole określające w planie podstawowe formy przeznaczenia i zagospodarowania terenów:

1) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) MWm - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z zachowaniem istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) KD - teren komunikacji;

4) E - teren urządzeń infrastruktury - stacja transformatorowa.

§ 7. 1. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) przebieg linii zabudowy zgodnie z rysunkami planu;

2) dla terenów, dla których poza przeznaczeniem podstawowym, ustala się również przeznaczenie uzupełniające, warunkiem lokalizowania obiektów o przeznaczeniu uzupełniającym jest lokalizowanie obiektów o przeznaczeniu podstawowym w pierwszej kolejności;

3) dla obiektów budowlanych lub ich fragmentów (będących w dobrym stanie technicznym), znajdujących się pomiędzy linią rozgraniczającą drogi a linią zabudowy dopuszcza się bieżącą konserwację, remonty, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę obiektu bez prawa przekroczenia lica budynku w kierunku drogi, z możliwością realizacji zadaszeń, osłonięć okapów, przeszkleń i zabudowy werand, ganków, wykuszy, balkonów, części wejściowych budynku oraz uzupełnień schodów i podjazdów;

4) w zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania - urządzenie i wykorzystanie terenu w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania go zgodnie z niniejszym planem;

5) od strony przestrzeni publicznych:

a) zakaz stosowania ogrodzeń o przęsłach z prefabrykowanych elementów betonowych, ogrodzeń z tworzyw sztucznych lub innych nieharmonizujących z otoczeniem,

b) stosowanie ogrodzeń o wysokości od 1,20 do 1,50 m jednakowej na całym odcinku, przynajmniej w 2/3 ażurowych,

c) realizacje ogrodzeń działek jako nawiązujących w zakresie kolorystyki i użytych materiałów do cech architektury budynków;

6) w zakresie wykończenia elewacji budynków - zakaz stosowania substandardowych materiałów wykończeniowych, takich jak: okładziny z tworzyw sztucznych, "stłuczka" szklana, blacha trapezowa, itp.;

7) w zakresie zasad realizacji reklam:

a) zakaz umieszczania reklam w formie elementów wolnostojących oraz mocowanych do ogrodzeń działek,

b) lokalizację w granicy działki inwestycyjnej reklam dotyczących obiektów usytuowanych na danej działce według zasad:

- łączna powierzchnia reklam umieszczonych w obrębie danej działki nie może przekroczyć 2 m2,

- łączną powierzchnię reklam umieszczonych na budynku nie przekraczającą 20 % powierzchni elewacji tego budynku,

- zakaz realizacji reklam w liniach rozgraniczających terenów dróg publicznych;

8) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych (nie dotyczy obiektów związanych z prowadzeniem prac budowlanych).

2. Jako tereny przeznaczone pod realizację celów publicznych określa się :

1) teren oznaczony symbolem KDD jako przeznaczony pod drogę publiczną w parametrach określonych w przepisach szczególnych oraz w niniejszej uchwale;

2) tereny pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej.

3. W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) brak wskazania na obszarze objętym planem przestrzeni publicznych w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) teren KDD jako pełniące funkcję przestrzeni publicznych o następujących zasadach zagospodarowania:

a) zagospodarowanie z elementami małej architektury, jak: ławki, latarnie itp.,

b) zakaz lokalizowania tablic reklamowych,

c) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.

§ 8. 1. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) nakaz utrzymania określonego w planie udziału powierzchni biologicznie czynnej;

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących zawsze potencjalnie oddziaływać na środowisko za wyjątkiem infrastruktury technicznej i komunikacyjnej w rozumieniu przepisów szczególnych;

3) obowiązek zachowania poziomu hałasu dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolami MW, MWm - jak dla terenów przeznaczonych "pod zabudowę mieszkaniową", zgodnie z przepisami szczególnymi; pozostałe tereny nie są zaliczane do terenów chronionych akustycznie;

4) lokalizowanie zieleni z możliwością wykorzystania istniejących skupisk drzew i krzewów;

5) zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń dla ustalonej planem funkcji.

6) zakaz wprowadzania do wód lub ziemi ścieków nie spełniających warunków określonych w aktualnych przepisach w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska;

7) obowiązek wprowadzenia zorganizowanego systemu gospodarki odpadami stałymi zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o odpadach;

8) obowiązek wprowadzania nowych rozwiązań technicznych powodujących likwidację lub ograniczenie negatywnych skutków wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych w sposób nie powodujący przekroczenia standardów jakości środowiska na własnym terenie oraz poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny;

2. W związku z położeniem obszaru objętego planem w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Brzeziny - Lipce Reymontowskie ustala się gospodarowanie uwzględniające potrzebę ochrony wód podziemnych poprzez zakaz realizacji inwestycji mogących powodować zanieczyszczenie gruntów lub wód. Inwestycje w tym obszarze powinny być realizowane przy zastosowaniu wszelkich zabezpieczeń technicznych dla ochrony środowiska - w rozumieniu przepisów szczególnych.

§ 9. W związku z niewystępowaniem na obszarze objętym planem obiektów wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków, Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków ani stanowisk archeologicznych - w planie nie ustala się zasad zagospodarowania terenów objętych strefami ochrony konserwatorskiej, w tym strefami ochrony archeologicznej, nie wprowadza się również ograniczeń wynikających z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Część II.
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia i zagospodarowania terenów i zasad kształtowania zabudowy

§ 10. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MW ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) jako przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem realizacji funkcji usługowej w parterach budynków;

2) jako przeznaczenie uzupełniające - teren lokalizacji zabudowy towarzyszącej zabudowie o funkcji podstawowej (usługowej,garażowej itp.) pod warunkiem stworzenia układu komunikacji wewnętrznej umożliwiającej funkcjonowanie tych obiektów;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy wraz z nawierzchnią utwardzoną - 70 % działki inwestycyjnej,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 30 % działki inwestycyjnej,

c) maksymalna wysokość zabudowy - 13,0 m do gzymsu,

d) dachy o kącie nachylenia do 35 stopni, płaskie, dwu- lub wielospadowe,

e) stosowanie stonowanej, jednorodnej kolorystyki dachów;

4) zagospodarowanie części terenu w formie przestrzeni rekreacyjnej towarzyszącej obiektom o funkcji podstawowej - z zielenią urządzoną, wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi, urządzeniami palcu zabaw dla dzieci, elementami małej architektury itp.;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy w ramach przeznaczenia uzupełniającego:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy nieprzekraczająca - 30 % powierzchni zabudowy, realizowanej w ramach przeznaczenia podstawowego terenu,

b) maksymalna wysokość zabudowy 6,0 m do gzymsu,

c) dachy o kącie nachylenia do 35 stopni, płaskie, dwu- lub wielospadowe;

6) realizacja zabudowy w ramach istniejących działek, bądź po dokonaniu nowego podziału lub łączenia, w wyniku którego powstała działka inwestycyjna będzie miała minimalne parametry:

a) szerokość frontu - 40,0 m,

b) powierzchnię - 3.000 m2;

7) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych lub postojowych w ilościach minimum:

a) 1 stanowisko na jedno mieszkanie, wliczając garaż,

b) 1 stanowisko na 30,0 m2 powierzchni usługowej;

8) obsługa komunikacyjna - z istniejących i projektowanych dróg publicznych, jak pokazano na rysunku planu, oraz dróg wewnętrznych.

§ 11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MWm ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) jako przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem realizacji funkcji usługowej w parterach budynków;

2) jako przeznaczenie uzupełniające - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (z możliwością remontu, przebudowy,rozbudowy, nadbudowy i wymiany ) oraz zabudowy usługowej i garażowej jako towarzyszącej tej zabudowie

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy wraz z nawierzchnią utwardzoną - 70 % działki inwestycyjnej,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 30 % działki inwestycyjnej,

c) maksymalna wysokość zabudowy - 13,0 m do gzymsu,

d) dachy o kącie nachylenia do 35 stopni, płaskie, dwu- lub wielospadowe,

e) stosowanie stonowanej, jednorodnej kolorystyki dachów;

4) zagospodarowanie części terenu w formie przestrzeni rekreacyjnej towarzyszącej obiektom o funkcji podstawowej - z zielenią urządzoną, wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi, urządzeniami placu zabawy, elementami małej architektury itp.;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy w ramach przeznaczenia uzupełniającego:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy nieprzekraczająca - 20 % powierzchni zabudowy, realizowanej w ramach przeznaczenia podstawowego terenu,

b) maksymalna wysokość zabudowy 9,0 m do kalenicy,

c) dachy o kącie nachylenia do 35 stopni, płaskie, dwu- lub wielospadowe;

6) realizacja zabudowy, po dokonaniu nowego podziału lub łączenia działek, w wyniku którego powstała działka inwestycyjna będzie miała minimalne parametry:

a) szerokość frontu - 30,0 m,

b) powierzchnię - 2.000 m2;

7) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych lub postojowych w ilości minimum:

a) 1 stanowisko na jedno mieszkanie, wliczając garaż,

b) 1 stanowisko na 30,0 m2 powierzchni usługowej;

8) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych, jak pokazano na rysunku planu, oraz dróg wewnętrznych.

§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) jako przeznaczenie podstawowe - teren urządzeń infrastruktury - stacja transformatorowa,

2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 10 % powierzchni działki;

3) zagospodarowanie obiektu i urządzeń służącymi funkcjonowaniu stacji wraz z infrastrukturą techniczną, zgodnie z przepisami szczególnymi;

4) zachowanie obsługi komunikacyjnej zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 4.
Ustalenia szczegółowe dotczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, infrastruktury technicznej oraz zasad lokalizacji urządzeń obrony cywilnej

§ 13. 1. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się:

1) rejon "Szafera" - z istniejących ulic Szafera i Polna (poza obszarem objętym planem) oraz drogi projektowanej 1KDD:

a) droga publiczna klasy dojazdowej, oznaczona symbolem 1KDD - szerokość w liniach rozgraniczających 10,0m; nawierzchnia utwardzona; lokalizacja chodników dwustronnie; możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg, przy uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach szczególnych;

2) rejon "Sowińskiego" - z istniejącej ulicy Sowińskiego (poza obszarem objętym planem);

2. Dla terenów wymienionych w pkt. 1, 2 - możliwość utworzenia wewnętrznych ciągów komunikacyjnych wynikających z potrzeb funkcjonowania terenu

§ 14. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) rejon "Szafera" - z wodociągu komunalnego poprzez sieć O 150 w ulicy Szafera i Polnej po wykonaniu sieci w ulicach planowanych sieci osiedlowych oraz przyłączy;

2) rejon "Sowińskiego" - z wodociągu komunalnego poprzez sieć O 160 w ulicy Sowińskiego, istniejące i planowane sieci osiedlowe oraz przyłącza;

2. Budowę sieci prowadzić jednocześnie z rozwiązaniem odprowadzenia ścieków oraz wyprzedzająco bądź równolegle z realizacją obiektów budowlanych.

3. Nowe odcinki sieci lokalizować w liniach rozgraniczających dróg poza pasami jezdni z uwzględnieniem wyposażenia w hydranty nadziemne p.poż.

4. Zapewnienie wydajności wodociągów stanowiących źródło wody do celów p.poż. poprzez realizację sieci obwodowych o wydajności co najmniej 10 dcm3/s, bądź sieci rozgałęzieniowej do 20 dcm3/s.

§ 15. 1. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się:

1) rejon "Szafera" - odprowadzenie ścieków sanitarnych do systemu kanalizacji komunalnej poprzez wykonanie układu sieciowego w ulicach istniejących i projektowanych z włączeniem do końcówki kanału istniejącego w ul. Szafera;

2) rejon "Sowińskiego" - odprowadzenie ścieków sanitarnych do systemu kanalizacji komunalnej poprzez realizację sieci osiedlowych oraz sieci ulicznej O 300 w ul. Sowińskiego z włączeniem do końcówki kanału istniejącego w tej ulicy;

2. Nowe odcinki sieci kanalizacyjnej realizowane będą w systemie grawitacyjno-tłocznym (z pompowniami sieciowymi).

3. Ścieki odprowadzane do kanalizacji komunalnej muszą spełniać warunki obowiązujących w tym zakresie przepisów szczególnych.

§ 16. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:

1) odprowadzanie wód opadowych w systemie zorganizowanym zgodnie z naturalnym spadkiem terenu do najbliższego odbiornika po uprzednim mechanicznym ich oczyszczeniu;

2) ścieki deszczowe z terenów i powierzchni, z których spływ może stanowić zagrożenie dla środowiska (np. parkingi itp.) przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej podlegają oczyszczeniu z zawiesin, piasków i produktów ropopochodnych w granicach obiektów je wytwarzających;

3) jakość wód opadowych odprowadzanych do wód powierzchniowych lub do gruntu musi spełniać wymagania i warunki obowiązujących w tym zakresie przepisów szczególnych.

§ 17. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) docelowe wykorzystanie gazu ziemnego po opracowaniu koncepcji gazyfikacji całego miasta i realizacji układów sieciowych doprowadzających i rozdzielczych;

2) o realizacji sieci gazowej do poszczególnych terenów decydować będą względy ekonomiczne i zainteresowanie odbiorców;

3) do czasu realizacji układów sieciowych zasilanie poprzez gaz płynny w butlach;

4) szerokość pasów drogowych istniejących i projektowanych ulic zapewnia ułożenie w nich sieci gazowych.

§ 18. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się zaopatrzenie ze źródeł lokalnych (preferowana wspólna kotłownia) przy wykorzystaniu ekologicznych nośników energii spalanych w urządzeniach o wysokim poziomie czystości emisji posiadających certyfikaty bezpieczeństwa (takich jak: gaz ziemny, ekogroszek, olej opałowy niskosiarkowy, biomasa itp.).

§ 19. 1. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) rejon "Szafera" - zaopatrzenie z istniejącego układu linii napowietrznych 15 kV, którego fragment przebiega w północno-zachodniej części terenu, poprzez wykonanie odgałęzienia linią kablową 15 kV do planowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz po wykonaniu sieci niskiego napięcia obsługującej bezpośrednio odbiorców;

2) rejon "Sowińskiego

a) zaopatrzenie z istniejącego układu linii napowietrznych 15 kV z zachowaniem istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV po rozbudowie sieci niskiego napięcia obsługującej bezpośrednio odbiorców,

b) likwidacji ulegnie przebiegający przez północno - zachodnią część obszaru -odcinek linii napowietrznej 15 kV zasilającej stacje transformatorową. Zasilenie tej stacji przejmie planowany odcinek linii kablowej 15 kV;

2. Od istniejącej linii napowietrznej 15 kV zachowuje się pas terenu wolny od zabudowy mieszkaniowej o szerokości po 7,5 m.

3. Dla planowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV - możliwość wydzielenia działki (ok. 2x3 m) z zapewnieniem bezpośredniego do niej dojazdu z drogi publicznej. Dopuszcza się również sytuowanie stacji (zwłaszcza kontenerowej) w liniach rozgraniczających ulicy.

4. Lokalizacja linii średniego i niskiego napięcia, w tym linii oświetlenia ulic w pasach drogowych poza jezdnią, lokalizacja poza liniami rozgraniczającymi dróg, po zapewnieniu służebności gruntowej

§ 20. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

1) utrzymanie istniejących rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi polegające na ich czasowym gromadzeniu w kontenerach, pojemnikach lub workach, a następnie wywóz przez wyspecjalizowane firmy na zorganizowane składowisko odpadów;

2) obowiązek wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym;

3) obowiązek wyznaczenia miejsca do czasowego składowania odpadów z grupy niebezpiecznych przed ich odtransportowaniem do zakładów przetwórczych bądź miejsca utylizacji;

4) w zakresie działań dotyczących ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, ich selektywnej zbiórki, transportu, odzysku surowców wtórnych i unieszkodliwiania (w tym odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, budowlanych, itp.) obowiązują przyjęte przez Gminę ustalenia obowiązującego gminnego planu gospodarki odpadami.

§ 21. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala się:

1) zapewnienie obsługi telekomunikacyjnej z istniejących sieci zlokalizowanych w liniach rozgraniczających dróg poza pasami jezdni;

2) obsługę abonentów za pośrednictwem indywidualnych podłączeń stacjonarnych i aktywacji telefonów komórkowych;

3) szczegółowe warunki rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej określają operatorzy sieci i systemów.

§ 22. W zakresie melioracji ustala się:

1) zachowanie w możliwym stopniu sieci istniejących rowów dla zapewnienia spływu powierzchniowego wód opadowych i roztopowych oraz odprowadzania wód z ewentualnych systemów melioracji szczegółowych

2) w przypadku zmiany sposobu użytkowania terenów, na których występują urządzenia melioracyjne, należy je przebudować w sposób umożliwiający prawidłowe ich funkcjonowanie, oraz wystąpić o ich wykreślenie z ewidencji do zarządcy urządzeń melioracji wodnych.

§ 23. W celu zapewnienia warunków ochrony ludności w sytuacji zagrożenia ustala się:

1) konieczność uwzględnienia wymogów obrony cywilnej zgodnych z przepisami szczególnymi przy projektowaniu i realizacji nowej zabudowy, w tym uwzględnienia konstrukcji odpornej na zagruzowanie, z możliwością bezkolizyjnej adaptacji dla celów ochrony;

2) możliwość lokalizacji na obszarze objętym planem urządzeń sygnalizacji alarmowej obrony cywilnej.

Część III.
Ustalenia końcowe

§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MW i MWm ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu wynoszącą 15 %, przy czym nie dotyczy to znajdujących się w tych terenach działek posiadających według państwowej ewidencji gruntów opis użytku rozpoczynający się od litery "B".

2. Na pozostałych terenach wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, nie występuje.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie Paweł Kasica


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/145/2012
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 lutego 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/145/2012
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 lutego 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/145/2012
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 lutego 2012 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do wykładanego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strykowa z fragmentami wsi Smolice i Tymianka, będącymi w granicach opracowania planu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Strykowie po zapoznaniu się z nieuwzględnionymi uwagami podtrzymuje stanowisko Burmistrza Strykowa w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do wykładanego do publicznego wglądu planu miejscowego, które przedstawia się w sposób określony poniżej.

Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 7.

Treść uwagi: składający uwagę, wnosi o wydzielenie dwóch działek pod budownictwo jednorodzinne.

Uzasadnienie: uwaga została rozpatrzona negatywnie ze względu na to, iż brak jest zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Obszar, na którym znajduje się przedmiotowa działka został wyłączony z opracowania planu uchwałą Nr V/38/2007.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/145/2012
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 lutego 2012 r.

Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), Rada Miejska w Strykowie - rozstrzyga, co następuje:

W oparciu o "Prognozę skutków finansowych uchwalania planu miejscowego" ustala się:

1) zakres inwestycji:

a) wykup gruntów pod drogi 1 596 zł

b) koszty budowy dróg 624 640 zł

c) koszty budowy infrastruktury technicznej 421 669 zł

2) źródła finansowania: z budżetu gminy wraz z możliwością wykorzystania środków pomocowych i funduszy strukturalnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »