| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 11/47/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 30 marca 2012r.


1. Ryszard Paweł Krawczyk 8. Bogusław Wenus
2. Beata Kaczmarek 9. Grażyna Kos
3. Iwona Kopczyńska 10. Barbara Polowczyk
4. Anna Kaźmierczak 11. Paweł Dobrzyński
5. Wojciech Newereńczuk 12. Małgorzata Michałek
6. Agnieszka Kamyczek - Maszewska 13. Roman Drozdowski
7. Józefa Lucyna Michejda

Po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2012 roku Uchwały Nr XXII/199/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dni 29 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XV/125/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, doręczonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w dniu 7 marca 2012 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. z 2001 r. Dz. U. nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
Kolegium uchwala, co następuje:

stwierdza nieważność Uchwały Nr XXII/199/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dni 29 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/125/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania z powodu naruszenia prawa tj. art. 80 ust. 4 w związku z art. 80 ust. 2c i art. 90 ust. 4 w związku z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 roku, Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz w związku z nałożeniem na podmiot dotowany bez podstawy prawnej obowiązku złożenia oświadczenia o zgodności danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji ze stanem faktycznym pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego.
UZASADNIENIE

W wyniku badania Uchwały Nr XXII/199/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dni 29 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/125/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Kolegium Izby stwierdziło, co następuje:w § 1 pkt 3 Uchwały Nr XXII/199/2012 Rada Miejska w Tomaszowie Mazowieckim postanowiła, że niepubliczne przedszkola otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego oraz na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na tego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący. Podstawę do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią przepisy art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w świetle których organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. W powyżej wskazanym zakresie regulacja § 1 pkt 3 badanej uchwały nie spełnia wymogów ustawowych, bowiem w tym przypadku organ stanowiący nie ustalił podstawy obliczenia dotacji w odniesieniu do kategorii: ucznia niepełnosprawnego oraz ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju, dla których ustawodawca określił jej minimalną wysokość w art. 80 ust. 2c i art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty. Użyty przez Radę Miejską zwrot "(…) w wysokości nie niższej niż kwota (…)" jest powieleniem w tym względzie regulacji ustawowej, wskazującym jedynie limit, a nie wysokość wydatków stanowiących podstawę do obliczenia dotacji.
Ponadto, Rady Miejska w Tomaszowie Mazowieckim we wniosku o udzielenie dotacji w punkcie IX, stanowiącym zał. nr 1 do badanej uchwały wprowadziła obowiązek złożenia wraz wnioskiem oświadczenia o zgodności wykazanych w nim danych ze stanem faktycznym pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wskazuje, że art. 233 kk dotyczy odpowiedzialności za składanie zeznania mającego służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy. Oświadczenie, o którym mowa w załączniku do przedmiotowej uchwały odnosi się do informacji zawartych we wniosku i dotyczy podmiotu, któremu dotacja ma być udzielona na mocy uchwały Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim, a nie ustawy. Tak więc, w ocenie Kolegium Izby podejmując uchwałę w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( t.j. z 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego nie miała umocowania prawnego do nałożenia obowiązku składania oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 KK.
Mając na względzie powyższe, Kolegium Izby orzekło, jak w sentencji.
Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.
Przewodniczący Kolegium

Prezes RIO w Łodzi Ryszard Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łatwe podatki

Portal „Łatwe podatki” pozwala zrozumieć trudne zagadnienia związane z podatkami (takimi jak np. VAT, CIT czy PIT) w sposób stosunkowo przystępny, podparty ciekawymi przykładami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »