| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 13/59/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 19 kwietnia 2012r.


1. Ryszard Paweł Krawczyk 8. Bogusław Wenus
2. Beata Kaczmarek 9. Agnieszka Kamyczek-Maszewska
3. Ewa Śpionek 10. Grażyna Kos
4. Anna Kaźmierczak 11. Barbara Polowczyk
5. Paweł Jaśkiewicz 12. Paweł Dobrzyński
6. Wojciech Newereńczuk 13. Roman Drozdowski
7. Józefa Lucyna Michejda

Po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2012 roku Uchwały Nr XX/157/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, doręczonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w dniu 27 marca 2012 roku, działając na podstawie art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U . z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/
Kolegium uchwala, co następuje:

z powodu sprzeczności z prawem tj. art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. Nr 162, poz.1568 ze zm./ art.126, 221 ust.3 pkt 2 i 3 oraz art.251 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm./ stwierdza się nieważność § 5 ust. 8 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XX/157/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2012 roku doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Uchwałę Nr XX/157/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2012 roku zbadało przedmiotową uchwałę i stwierdziło, że w § 5 ust. 8 załącznika Nr 1 do badanej uchwały postanowiono, iż podstawą ustalenia ostatecznej kwoty dotacji i jej wypłaty będzie przyjęcie przez komisję sprawozdania z wykonania prac, na które została udzielona dotacja. Wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 2 do regulaminu. Z przytoczonej regulacji wynika jednoznacznie, że wysokość dotacji zostanie określona dopiero po podpisaniu umowy oraz po wykonaniu prac określonych w umowie o przyznaniu dotacji. Tym samym udzielenie dotacji w części dotyczącej określenia jej wysokości scedowano na organ wykonawczy, co nie posiada uzasadnienia prawnego, ponieważ art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm./ stanowi, że dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku może być udzielona przez organ stanowiący na zasadach określonych przez ten organ w uchwale. Nadto art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ zakłada, że dotacje są to, m.in., środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego podlegające szczególnym zasadom rozliczania. Jednocześnie w art. 221 ust. 3 pkt 2 i 3 wskazano, że wysokość i termin wykorzystania dotacji należy określać w umowie, a więc przed wykonaniem zadania.
Również art. 251 ust. 4 wspomnianej ustawy o finansach publicznych przewiduje , że wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania albo przez realizację celów.
Przytoczone regulacje prawne nie pozostawiają wątpliwości co do sposobu wykorzystywania dotacji celowych, a w tym dotacji celowych na zadania związane z opieką nad zabytkami. Zgodnie z wymienionymi regulacjami, środki otrzymanej dotacji winny być wykorzystane na bezpośrednie finansowanie zadań, na które dotacja została przyznana, a następnie podlegają rozliczeniu w określonym terminie.Nie można więc zakładać, że środki dotacji celowej przeznacza się na swego rodzaju refundację już poniesionych wydatków sfinansowanych z własnych środków, a takie właśnie rozwiązanie sugeruje zapis zawarty w § 5 ust. 8 załącznika Nr 1 badanej uchwały. Mając jednak na uwadze fakt, że postanowienia zawarte w pozostałych regulacjach uchwały nie naruszają prawa, a uchwała może być wykonywana z wyłączeniem wspomnianego § 5 ust. załącznika Nr 1 do uchwały, postanowiono orzec, jak w sentencji.
Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 30 dni od daty doręczenia skarżącemu uchwały.
Przewodniczący Kolegium

Prezes RIO w Łodzi Ryszard Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ceret Grzywaczewska

Ceret Grzywaczewska Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Łodzi od ponad 25 lat świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »