| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/135/12 Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ), art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 i art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2) ) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.3) ), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Po uprzednim zaopiniowaniu przez Rady Pedagogiczne Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich w Krośniewicach i Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach - łączy się z dniem 1 września 2012 r. Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich w Krośniewicach i Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach w Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach.

2. Siedzibą Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach będzie miejscowość Krośniewice przy ul. Łęczyckiej 17.

§ 2. Przyjmuje się Akt Założycielski Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadaje się Zespołowi Szkół Nr 1 w Krośniewicach Statut stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Z dniem 1 września 2012 r.:

1) należności i zobowiązania Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich w Krośniewicach i Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach, stają się należnościami i zobowiązaniami Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach;

2) mienie będące w zarządzie Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich w Krośniewicach i Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach staje się mieniem odpowiednio w zarządzie lub użytkowaniu Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach, za wyjątkiem nieruchomości zabudowanej budynkiem Liceum Ogólnokształcącym w Krośniewicach, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 300/6.

2. Zobowiązuje się dyrektorów Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich w Krośniewicach i Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia tych jednostek w terminie do 31 sierpnia 2012 r.

3. Przejęcie składników majątkowych, o których mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 5. Pracownicy Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich w Krośniewicach i Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach z dniem 1 września 2012 r. stają się pracownikami Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach.

§ 6. Rachunki bankowe Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich w Krośniewicach i Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach zamyka się z dniem 31 sierpnia 2012 r.

§ 7. Dokumentacja finanoswo-księgowa oraz dokumentacja spraw pracowniczych prowadzona przez Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich w Krośniewicach i Liceum Ogólokształcące w Krośniewicach, w zakresie niepodlegającym archiwizacji, zostaje przejęta przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 8. 1. Wszczęte i niezakończone przed dniem 1 września 2012 r. sprawy z zakresu zadań Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich w Krośniewicach i Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach przejmuje Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Archiwum Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich w Krośniewicach i Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach z dniem 1 września 2012 r. staje się archiwum Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Ociepa

1) zmiany tekstu jednolitego ustawy opublikowane zostały w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 697, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/135/12
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 30 marca 2012 r.

Akt Założycielski Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach

sporządzony na podstawie art. 58 ust. 1 i 2 oraz art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

§ 1. Zakłada się z dniem 1 września 2012 roku Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach, w skład którego wchodzą:

1) Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich w Krośniewicach;

2) Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach.

§ 2. Siedziba Zespołu znajduje się w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17.

§ 3. Obwód Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich w Zespole Szkół Nr 1 w Krośniewicach obejmuje następujące miejscowości: Bardzinek, Bielice, Błonie, Cudniki, Cygany, Franki, Głaznów, Głogowa, Godzięby, Górki Miłońskie, Grabianka, Iwiczna, Jankowice, Nowe Jankowice, Kajew, Kopy, Kopyta, Krzewie, Luboradz, Marynin, Miłosna, Miłonice, Morawce, Stare Morawce, Nowe, Ostałów, Pawlikowice, Pawlikowice-Parcele, Pniewko, Pomarzany, Raszynek, Rozpacz, Skłóty, Stara Wieś, Suchodoły, Szubina, Szubsk Duży, Szubsk Towarzystwo, Teresin, Tumidaj, Witów, Wola Nowska, Wymysłów, Wychny, Zalesie, Zieleniew, Zosinek i Krośniewice obejmujące następujące ulice: Gen. J. Bema, Boczną, Władysława Broniewskiego, Błonie, Brzozową, Cichą, Dębową, Jaśminową, Kasztanową, Klonową, Kolejową, M. Konopnickiej, Krótką, Gen. T. Kościuszki, Kutnowską, Kwiatową, Lipową, Łąkową, Łęczycką, 3 Maja, Mazowiecką, A.Mickiewicza, St. Moniuszki, Cypriana Kamila Norwida, Ogrodową, Ignacego Paderewskiego, Parkową, Plac Wolności, Płocką, Polną, Południową, Poznańską, Bolesława Prusa, Przemysłową, Słoneczną, H. Sienkiewicza, Gen. Wł. Sikorskiego, 19 Stycznia, J. Słowackiego, Targową, Toruńską, Wąską, Wiosenną, Wspólną, Zachodnią, Zakątną, Zieloną.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/135/12
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 30 marca 2012 r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KROŚNIEWICACH

opracowany na podstawie: art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

Określenia:

1) Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572 z późn. zm.);

2) Ilekroć w statucie jest mowa o Zespole, należy przez to rozumieć Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach;

3) Ilekroć w statucie jest mowa o jednostce należy rozumieć Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich w Krośniewicach oraz Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach;

4) Ilekroć w statucie jest mowa o Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie Uczniowskim należy przez to rozumieć organy działające w Zespole.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach.

2. Siedzibą Zespołu jest budynek położony w miejscowości Krośniewice, przy ul. Łęczyckiej 17.

§ 2. W skład Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach wchodzą następujące jednostki:

1) trzyletnie Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich w Krośniewicach przy ul. Łęczyckiej 17, w którym uczniowie realizują obowiązek szkolny, zwane dalej gimnazjum;

2) trzyletnie Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach przy ul. Łęczyckiej 19a, w którym uczniowie realizują obowiązek nauki, zwane dalej liceum.

§ 3. 1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Krośniewice.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi.

3. Jednostki wchodzące w skład Zespołu zachowują dotychczasowe statuty pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z zapisami niniejszego statutu.

Rozdział 2.
Cele i zadania Zespołu

§ 4. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz innych obowiązujących uregulowań prawnych. Statuty jednostek szczegółowo precyzują cele, zadania i sposób ich realizacji.

Rozdział 3.
Organy Zespołu

§ 5. 1. Organami Zespołu są:

1) Dyrektor Zespołu;

2) Rada Pedagogiczna.

2. Organami społecznymi działającymi w Zespole są:

1) Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach;

2) Samorządy Uczniowskie jednostek.

3. W Zespole może działać Rada Zespołu.

4. Kompetencje wymienionych organów określa ustawa.

5. Zaistniałe konflikty oraz spory między wymienionymi organami rozstrzyga się w pierwszej kolejności wewnątrz Zespołu poprzez dialog przedstawicieli stron konfliktu, zawsze z udziałem Dyrektora Zespołu. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji Dyrektora do organu prowadzącego lub nadzorującego według kompetencji rozstrzyganego zagadnienia.

6. Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny za wymianę informacji między organami.

§ 6. 1. Dyrektor Zespołu realizuje zadania w odniesieniu do Zespołu.

2. Dyrektor Zespołu w szczególności:

1) kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychologicznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały Rady Zespołu, jeśli została utworzona, oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół;

7) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego przeprowadzonych w Zespole;

8) stwarza warunki do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

9) wykonuje inne zadania wynikające z ustawy oraz przepisów szczegółowych;

10) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

3. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, w szczególności:

1) zatrudnia nauczycieli i innych pracowników;

2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;

3) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu.

4. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Radą Zespołu, jeżeli została powołana, oraz Samorządem Uczniowskim.

5. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wicedyrektor.

§ 7. 1. W Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2. Powierzenia i odwołania z tego stanowiska dokonuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Zespołu, jeśli została utworzona, oraz Rady Pedagogicznej.

3. Szczegółowy przydział i zakres obowiązków wicedyrektor otrzymuje na piśmie.

4. Dyrektor Zespołu za zgodą organu prowadzącego może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

§ 8. 1. W Zespole funkcjonuje jedna Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w jednostkach.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.

3. Rada Pedagogiczna pracuje na posiedzeniach plenarnych z udziałem wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Zespole.

4. W sprawach dotyczących wyłącznie danej jednostki wchodzącej w skład Zespołu w posiedzeniu Rady Pedagogicznej uczestniczą jedynie nauczyciele zatrudnieni w tej jednostce.

5. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

6. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy poszczególnych jednostek, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2) projekt planu finansowego;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

9. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statutu oraz jego zmiany.

10. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

§ 9. 1. Reprezentację rodziców uczniów jednostek wchodzących w skład Zespołu stanowi Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 w Krośniewicach.

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu oraz statutem jednostki wchodzącej w skład Zespołu;

2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego jednostek obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli;

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, który poleca wykonać dyrektorowi Zespołu organ sprawujący nadzór pedagogiczny w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole;

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu.

3. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych środków. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1.

§ 10. 1. W Zespole funkcjonują Samorządy Uczniowskie, które tworzą uczniowie gimnazjum i liceum.

2. Zasady wybierania i działania Samorządów Uczniowskich określają regulaminy, które nie mogą być sprzeczne ze statutem Zespołu oraz poszczególnych jednostek wchodzących w skład Zespołu.

3. Regulaminy uchwalane są przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

5. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Zespołu, jeśli została utworzona, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi celami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami w porozumieniu z Dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

§ 11. 1. Współdziałanie organów Zespołu oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych między nimi odbywa się poprzez :

1) zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;

2) umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Zespołu;

3) zapewnienie bieżącej informacji pomiędzy organami Zespołu o planowanych i podejmowanych działaniach.

2. Współdziałanie organów Zespołu jest realizowane w szczególności:

1) na posiedzeniach Rady Pedagogicznej Zespołu z Radą Rodziców i Samorządami Uczniowskimi;

2) na spotkaniach Dyrektora Zespołu z Radą Rodziców i Samorządami Uczniowskimi;

3) poprzez bieżące przekazywanie informacji na tablicy ogłoszeń w Zespole.

Rozdział 4.
Organizacja Zespołu

§ 12. 1. Organizacja Zespołu odbywa się zgodnie z ustaleniami zapisanymi w statutach poszczególnych jednostek.

2. Podstawę organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym stanowią arkusze organizacyjne opracowane przez Dyrektora Zespołu i zatwierdzone przez organ prowadzący.

§ 13. 1. W Zespole zatrudnia się pracowników pedagogicznych zgodnie z odpowiednimi zapisami w statutach danych jednostek i w arkuszach organizacyjnych na dany rok szkolny.

2. Zakresy zadań pracowników Zespołu są zgodne z zakresami zadań ustalonymi dla danych jednostek.

3. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników Zespołu określają odrębne przepisy.

§ 14. 1. Świetlica Zespołu realizuje zadania zawarte w statutach jednostek wchodzących w skład Zespołu.

2. Szczegółowe zadania i organizację pracy świetlicy określa regulamin świetlicy.

§ 15. 1. Biblioteka realizuje potrzeby i zainteresowania uczniów i nauczycieli jednostek wchodzących w skład Zespołu.

2. Zadania nauczyciela bibliotekarza określają statuty jednostek wchodzących w skład Zespołu.

§ 16. 1. Zasady rekrutacji uczniów do jednostek wchodzących w skład Zespołu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.) oraz statuty jednostek wchodzących w skład Zespołu.

2. Prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może być przeniesiony do innej szkoły lub skreślony z listy uczniów, określają statuty jednostek wchodzących w skład Zespołu.

3. Zasady oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) oraz statuty jednostek wchodzących w skład Zespołu.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 17. 1. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego następującej treści: "Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach".

2. Pieczęcie urzędowe jednostek wchodzących w skład Zespołu nie zawierają nazwy tego Zespołu.

3. Tablice i stemple jednostek zawierają nazwę Zespołu oraz nazwę Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego.

§ 18. 1. Zespół gromadzi oraz przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 19. 1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie Zespołu jest Rada Zespołu, jeśli została utworzona, lub Rada Pedagogiczna.

2. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.

3. W razie niezgodności pomiędzy treścią statutu Zespołu, a statutem jednostek pierwszeństwo przysługuje statutowi Zespołu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »