| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/166/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/345/2009 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta Łowicza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 8 ust. 1 i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050; z 2002 r. Nr 144, poz. 1204; z 2003 r. Nr 137, poz. 1302; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135; z 2007 r. Nr 166, poz. 1172; z 2008 r. Nr 157, poz. 976; z 2009 r. Nr 118, poz. 989; z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 197, poz. 1309; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 112, poz. 654 i Nr 122, poz. 696), a także art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601; zm.: Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112; z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049; z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678, Nr 281, poz. 2780; z 2006 r. Nr 133, poz. 935; z 2008 r. Nr 219, poz. 1408; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 244, poz. 1454) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/345/2009 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta Łowicza (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2009 r. Nr 164, poz. 1532, Nr 393, poz. 3496; z 2010 r. Nr 293, poz. 2425; z 2011 r. Nr 28, poz. 238) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Ustala się następujące ceny urzędowe brutto jako ceny maksymalne za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta Łowicza, a także na terenie gmin, z którymi Gmina Miasto Łowicz podjęła współdziałanie w zakresie wykonywania zadań lokalnego transportu zbiorowego oraz zawarła w tej sprawie stosowne porozumienia obejmujące między innymi ustalenie cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego realizowanego na podstawie takiego porozumienia:

1) bilet jednorazowy w strefie miejskiej:

a) normalny - 2,40 zł,

b) ulgowy - 1,20 zł;

2) bilet jednorazowy w I i II strefie podmiejskiej:

a) normalny - 3,60 zł,

b) ulgowy - 1,80 zł;

3) bilet miesięczny w strefie miejskiej obejmujący jedną linię:

a) normalny - 52,00 zł,

b) ulgowy - 26,00 zł;

4) bilet miesięczny w I strefie podmiejskiej:

a) normalny - 86,00 zł,

b) ulgowy - 43,00 zł;

5) bilet miesięczny w II strefie podmiejskiej:

a) normalny - 120,00 zł,

b) ulgowy - 86,00 zł;

6) bilet miesięczny w strefie miejskiej obejmujący wszystkie linie:

a) normalny - 66,00 zł,

b) ulgowy - 33,00 zł;

7) opłatę za przewóz zabranych ze sobą do przewozu rzeczy o objętości większej niż 48 dm3 (60 cm x 40 cm x 20 cm) oraz za przewóz zwierząt, w wysokości równej jednorazowej opłacie normalnej za przewóz osoby dla danej linii;

8) opłatę dodatkową za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu osób - 120,00 zł;

9) opłatę dodatkową za przejazd bez dokumentu uprawniającego do bezpłatnego, ulgowego lub ze zniżką, o której mowa w ust. 2, przejazdu bądź bez ważnego dokumentu uprawniającego do bezpłatnego, ulgowego lub ze zniżką, o której mowa w ust. 2 przejazdu - 60,00 zł;

10) opłatę dodatkową za przewóz bez biletu zabranych ze sobą do przewozu rzeczy lub zwierząt - 60,00 zł;

11) opłata za bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy w autobusie:

a) strefa miejska:

- bilet normalny - 2,40 zł,

- bilet ulgowy - 1,20 zł,

b) I i II strefa podmiejska:

- bilet normalny - 3,60 zł,

- bilet ulgowy - 1,80 zł.

2. Do cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego, o których mowa w ust. 1, stosuje się 50 % zniżkę dla członków rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, posiadających kartę "Duża Rodzina 3+ i rodzina zastępcza".

3. Zakres obowiązywania I i II strefy podmiejskiej przedstawia załącznik nr 1.

4. Przez strefę miejską rozumie się obszar objęty granicami administracyjnymi Gminy Miasta Łowicza, którą przedstawia załącznik nr 1.

5. W przypadku zapłaty opłat dodatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 10, w ciągu 7 dni, wysokość danej opłaty obniża się o 30 %.

6. Jeżeli osoba uprawniona do przejazdu bezpłatnego, ulgowego lub ze zniżką, o której mowa w ust. 2, w ciągu 7 dni od dnia zapłaty opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1 pkt 9, przedłoży ważny dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego, ulgowego lub ze zniżką, o której mowa w ust. 2, uiszczona opłata podlega zwrotowi w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia dokumentu.

7. Obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1 pkt 9, nie powstaje, jeżeli osoba uprawniona do przejazdu bezpłatnego, ulgowego lub ze zniżką, o której mowa w ust. 2, która nie dokonała tej opłaty bezpośrednio u kontrolera, przedłoży ważny dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego, ulgowego lub ze zniżką, o której mowa w ust. 2, w ciągu 7 dni od dnia kontroli.

8. Opłata manipulacyjna za ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłat dodatkowych wynosi równowartość rzeczywiście poniesionych kosztów, nie wyższą jednak niż 10 % danej opłaty dodatkowej."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Zasępa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Portal Skarbiec.Biz S.A.

Portal Skarbiec.Biz S.A. - największy w Polsce niezależny serwis o prawie, finansowaniu, gospodarce i rynku kapitałowym, który zachowuje pełną niezależność od banków, firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »