| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/120/2012 Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60; z 2004r. Nr 93, poz. 894; z 2005r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199; z 2006r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671; z 2008r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676; z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306; z 2011r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, Nr 234, poz. 1391 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Sieradzu:

1) określa wysokość stawek opłaty targowej;

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, wynagrodzenie za inkaso oraz termin płatności dla inkasentów.

§ 2. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie miasta Sieradza w następującej wysokości:

1) przy dokonywaniu sprzedaży na terenie targowisk: Bartek, Mini-Rynek, Targowa:

a) z wozu konnego, samochodu, ciągnika, platformy, przyczepy, naczepy - od wozu konnego, samochodu, ciągnika, platformy, przyczepy, naczepy -15,00 zł,

b) od pozostałych - 2,50 zł za 1m 2 zajmowanej powierzchni;

2) przy dokonywaniu sprzedaży nie wymienionej w pkt 1 - 20,00 zł za 1 m 2 zajmowanej powierzchni.

2. Przy naliczaniu opłaty targowej z tytułu sprzedaży prowadzonej na powierzchni:

1) do 1 m 2 - pobiera się opłatę jak za cały 1 m 2 ;

2) przekraczającej 1 m 2 - pobiera się opłatę za faktycznie zajmowaną powierzchnię przy zastosowaniu następujących zaokrągleń:

a) końcówki nieprzekraczające 0,5 m 2 powierzchni - pomija się,

b) końcówki wynoszące 0,5 m 2 i przekraczające 0,5 m 2 powierzchni - zaokrągla się w górę do pełnego metra kwadratowego.

3. Wysokość dziennych stawek opłaty targowej określonych w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty 728,64 zł w roku 2012, a w latach następnych kwot ogłoszonych, w drodze obwieszczenia, przez Ministra Finansów na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Sieradzu Spółce z o.o. - za wynagrodzeniem z tytułu inkasa w wysokości 25 % zainkasowanej opłaty targowej, naliczonym od pobranej i rozliczonej, w miesięcznych okresach, opłaty targowej. Ustalona wysokość wynagrodzenia zawiera w sobie wszystkie należności publicznoprawne.

3. Opłaty targowe pobierane w danym tygodniu (od poniedziałku do niedzieli włącznie) inkasent zobowiązany jest wpłacać na rachunek bankowy Gminy Miasto Sieradz najpóźniej w terminie do trzeciego dnia następnego tygodnia (środa).

4. Inkasent pobierając opłatę targową wydaje pokwitowanie na drukach ścisłego zarachowania opatrzonych datą.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XX/142/96 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 lutego 1996 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru.

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu


Tomasz Olejnik

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »