| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Łódzkiego Kuratora Oświaty; Wojewody Łódzkiego

z dnia 16 kwietnia 2012r.

Zawarte w dniu 16 kwietnia 2012 r.

pomiędzy

Wojewodą Łódzkim Jolantą Chełmińską

a

Łódzkim Kuratorem Oświaty Janem Kamińskim

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
(Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Ministrów Nr 40 z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła" oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 411) zwanego dalej "rozporządzeniem" Wojewoda Łódzki - zwany dalej "Wojewodą" zawiera z Łódzkim Kuratorem Oświaty - zwanym dalej "Kuratorem" następujące porozumienie.

§ 1. Wojewoda powierza, a Kurator przyjmuje do realizacji wykonanie następujących zadań związanych z udzieleniem wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu wdrożenia stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania w klasach IV-VI, na zajęciach lekcyjnych oraz w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych:

1) zebranie od jednostek samorządu terytorialnego - organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia z terenu województwa łódzkiego, wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r.;

2) powołanie zespołu do spraw oceny wniosków, który dokona ich oceny formalnej i finansowej o udzielenie wsparcia finansowego i kwalifikuje szkoły do objęcia wsparciem finansowym;

3) sporządzenie na zasadach określonych § 14 ust. 1 rozporządzenia protokołu i przekazanie Wojewodzie, w terminie do dnia 14 maja 2012 r., wraz z informacją o łącznej wysokości kwoty przyznanego wsparcia finansowego, w celu przekazania Ministrowi Edukacji Narodowej;

4) przekazanie organom prowadzącym informacji o udzieleniu/odmowie udzielenia wsparcia finansowego, wynikającej z decyzji Wojewody;

5) zawarcie w imieniu Wojewody umów o udzielenie dotacji z organami prowadzącymi, którym przyznano wsparcia finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

6) przekazanie do Wydziału Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pisemnej informacji o przyznanym wsparciu dla organów prowadzących celem realizacji;

7) kontrolę sposobu wykorzystania dotacji;

8) zebrania od organów prowadzących sprawozdań, o których mowa w § 18 rozporządzenia;

9) dokonanie i przekazanie Wojewodzie oceny efektów realizacji Programu - "Cyfrowa szkoła" na terenie województwa łódzkiego, w terminie do dnia 15 lipca 2013 r.;

10) przekazanie sprawozdania podpisanego przez Wojewodę, Ministrowi Edukacji Narodowej.

§ 2. Kurator zobowiązany jest wykonać czynności będące przedmiotem niniejszego porozumienia z należytą starannością i nie może powierzyć realizacji tych czynności innemu podmiotowi.

§ 3. 1. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu realizacji zadań określonych w § 1
porozumienia, w tym możliwość żądania w dowolnym czasie informacji o stanie wykonania zadania.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionych pracowników Wojewody, w każdym czasie, kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Kuratora.

§ 4. Wszelkie zmiany treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 5. 1. Porozumienie niniejsze zostało zawarte na okres od 16 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia porozumienia, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 6. W sprawach nieunormowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województw Łódzkiego.

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska

Łódzki Kurator Oświaty


Jan Kamiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »