| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/177/2012 Rady Gminy Kleszczów

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Dz.U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Dz.U. Nr 28 poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 roku Dz.U. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887); art. 221 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm: Dz.U. z 2010 r.: Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, Dz.U. z 2011 r.: Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429), oraz art. 400a pkt 21 i 22 i art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, zm.: z 2008 roku Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 roku Dz.U. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130 poz. 1070, Nr 215 poz. 1664, M.P. Nr 57 poz. 780, Nr 69 poz. 893, z 2010 roku: M.P.: 74 poz. 945, Nr 78 poz. 965 Dz.U. Nr 21 poz. 104, Nr 28 poz. 145, Nr 76 poz. 489, Nr 119 poz. 804, Nr 152 poz. 1018, Nr 152 poz. 1019, Nr 182 poz. 1228, Nr 229 poz. 1498, Nr 249 poz. 1657, Nr 40 poz. 227, z 2011 r.: M.P. Nr 94 poz. 957, Nr 94 poz. 958, Dz.U. Nr 32 poz. 159, Nr 63 poz. 322, Nr 99 poz. 569, Nr 94 poz. 551, Nr 122 poz. 695, Nr178 poz. 1060, Nr 224 poz. 1341, Nr 152 poz. 897 ) - Rada Gminy Kleszczów uchwala, co następuje:

§ 1. WRegulaminie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów, stanowiącym załącznik doUchwały Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczówwprowadza się następujące zmiany:

1) w §3 uchyla się ust. 2,

2) §4 otrzymuje brzmienie:

" § 4. Kwota dofinansowania stanowić może do 70% łącznej wartości kosztów, jednak nie więcej niż:

1) w przypadku urządzeń wymienionych w §1 pkt 1:

a) dla podmiotów, których budynki są zasilane z sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren (dawniej: Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.) 7 200 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych),

b) dla podmiotów, których budynki są zasilane z gminnej sieci obsługiwanej przez Energoserwis Kleszczów sp. z o.o. 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

2) w przypadku urządzeń wymienionych w §1 pkt 2, 3, 4, 5 -18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych); " ;

3) §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Dofinansowanie, o którym mowa w niniejszym regulaminie, dla danego budynku można wykorzystać tylko jeden raz; " ;

4) w §5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

" 3. Z przyznania dofinansowania wyłączone są budynki objęte dofinansowaniem na podstawieUchwały NrXXX/320/09 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupu i montażu kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Kleszczów; " ;

5) §11zostaje oznaczony jako §11ust.1, a po nim dodaje się ust. 2 w brzmieniu: "2. W wyjątkowych sytuacjach Wójt Gminy Kleszczów, po przedłożeniu pozytywnej opinii przez Komisję, może wyrazić zgodę na zmianę miejsca instalacji na inny budynek położony na terenie gminy Kleszczów przed upływem czasu, o którym mowa w ust. 1";

6) zmianie ulega załącznik Nr 1 do Regulaminu. Jego nowy wzór określa zał. nr 1 do niniejszej Uchwały;

7) zmianie ulega załącznik Nr 2 do Regulaminu. Jego nowy wzór określa zał. nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kleszczów


Henryk Michałek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/177/2012
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 30 marca 2012 r.

Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów
zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej
w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów

1. Dane wnioskodawcy

Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu: ............................................................................................................................

Adres zamieszkania/siedziby: .............................................................................................................................

NIP:................................................................... PESEL:.......................................................... REGON:……………………….

Telefon kontaktowy: .....................................e-mail:…........................................

2. Dane dotyczące zakupu i montażu urządzenia wykorzystującego źródła energii odnawialnej w budynku położonym na terenie Gminy Kleszczów

Rodzaj urządzenia planowanego do zainstalowania: *

? kolektor słoneczny ...........................................................................................................

? pompa ciepła ....................................................................................................................

? wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła…................................................................

? ogniwo fotowoltaiczne ………………………………………………………………….

? turbina wiatrowa ………………………………………………………………………..

Lokalizacja:

adres nieruchomości:……………………………………………………………………….

numer działki i nazwa obrębu:………………………………

przeznaczenie budynku, w którym będzie zainstalowane ww. urządzenie: ………………

................................................................................................................................................

Oświadczam, że jestem właścicielem nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja na podstawie :

...............................................................................................................................................

( proszę podać formę własności, przytoczyć akt potwierdzający tytuł własności)

Oświadczam, iż w obrębie powyższego budynku nie zainstalowano dotychczas urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w ramach dofinansowania z budżetu Gminy Kleszczów.

Budynek jest zasilany z sieci energetycnej obsługiwanej przez: *

? PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren (dawniej: Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.)

? Energoserwis Kleszczów sp. z o.o.

Przewidywany całkowity koszt inwestycji: …………………………………………………………

słownie:....................................................................................................................................................

Wnioskowana kwota dofinansowania:

..............................................................................................................................................

( obliczona zgodnie z Regulaminem dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów )

słownie: ...............................................................................................................................

Planowany termin zakończenia inwestycji: ………………………………………………………………

Przyznane dofinansowanie proszę przesłać na rachunek bankowy:

Nazwa banku: ................................................................................................................

Nr konta: ........................................................................................................................

Oświadczam, iż w ramach realizowanego projektu nie wystąpi podwójne finansowanie wydatków tzn. refundowanie całkowite lub częściowe wydatków dwa razy ze środków publicznych - wspólnotowych lub krajowych.

Oświadczam, że akceptuję Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów.

Potwierdzam prawdziwość danych i informacji podanych we wniosku

........................ .........................................

data podpis wnioskodawcy

Do wniosku należy dołączyć:

- kopię aktu własności działki, na której usytuowany jest budynek, w którym dokonana się instalacji lub inny dokument potwierdzający prawo dysponowania budynkiem - oryginał do wglądu.

* właściwe zaznaczyć


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/177/2012
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 30 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji

………………………………..

Imię i nazwisko/Nazwa

składającego sprawozdanie

udzielonej.............................…………………….................................. przez Gminę Kleszczów

(imię nazwisko /nazwa podmiotu)

na podstawie umowy dotacji nr …………………………….., z dnia...............................

1. Opis zrealizowanych prac:

…………………………….………………………………………………………………………………………

…………………………….......................................................................................................................................

2. Data rozpoczęcia robót: .......................................

3. Data zakończenia i odbioru robót zgodnie z protokołem odbioru: ......................

4. Uzyskany efekt: …………………………………………

5. Nazwa wykonawcy robót: …………………………………………………………….

..................................................................................................................................

6. Wartość całkowita zadania: ...................................

7. Kwota przyznanej przez Gminę Kleszczów pomocy finansowej w formie dotacji zgodnie z umową dotacji: …………………

8. Kwota wykorzystanej dotacji na realizację zadania: ………………..

9. Kwota nie wykorzystanej dotacji: ...............................

11. Data zwrotu nie wykorzystanej dotacji na konto Gminy Kleszczów: …………….

12. Data przekazania należności wykonawcy robót: ………………………….

kwota należności............................................

Dokumenty uzupełniające do rozliczenia:

1. kserokopia faktur/rachunków za wykonane prace;

2. protokół odbioru robót.

Kleszczów, dnia........................ ……………………………………….

Podpis składającego sprawozdanie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »