| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/145/12 Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno

Na podstawie art. 14 ust. 5 i 7 w zw. z art. 5c pkt 1 i w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.1) ) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o Przedszkolu, należy przez to rozumieć publiczne przedszkola, punkty przedszkolne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Opoczno.

§ 2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 3. 1. Świadczenia w Przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie są odpłatne.

2. Za świadczenia, o których mowa w ust. 1, ustala się opłatę w wysokości 2,20 zł (słownie: dwa złote dwadzieścia groszy) za 1 godzinę świadczenia i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę.

3. W przypadku, gdy do Przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z jednej rodziny, opłatę, o której mowa w ust. 2, pomniejsza się o 25% od drugiego dziecka, o 50% od trzeciego dziecka, a w przypadku czwartego i kolejnych nie pobiera się.

§ 4. Zasady pobierania opłat za świadczone usługi ureguluje umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka a dyrektorem Przedszkola (dyrektorem szkoły podstawowej w przypadku oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach pod-stawowych).

§ 5. Traci moc uchwała nr X/80/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Opoczno przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie


Zdzisław Wojciechowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 176.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »