| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/130/2012 Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Rzeczyca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675,z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281), art. 19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 95 poz.613, Nr 55 poz. 755,Nr 75 poz. 950, Nr 96 poz.620, Nr 225 poz.1461, Nr 226 poz.1475, z 2011 r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz.654, Nr 171 poz.1016, Nr 232 poz. 1378) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95 poz. 961) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej na terenie gminy Rzeczyca pobieraną od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w wysokości:

1) w dni świąteczne, dni odpustów parafialnych, dożynek - 30,00 zł,

2) w pozostałe dni - 15,00 zł, przy czym z tymczasowych obiektów budowlanych, przez które rozumie się obiekty budowlane przeznaczone do czasowego użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej przewidzianych do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem - 5,00 zł.

§ 2. Za dni świąteczne uważa się: 1 stycznia, 6 stycznia, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja, 3 maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia, 26 grudnia.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się sołtysów z poszczególnych sołectw Gminy Rzeczyca, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów wymienionych w ust.2 za pobór opłaty targowej w wysokości 20 % zainkasowanych kwot.

4. Za pobranie opłaty targowej inkasent wydaje pokwitowanie na drukach ścisłego zarachowania.

5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

6. Inkasent dokonuje wpłaty opłaty targowej pobranej od poniedziałku do niedzieli włącznie do kasy urzędu gminy lub na rachunek bankowy urzędu gminy w terminie do każdej środy następnego tygodnia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIII/98/2011 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy Rzeczyca na 2012 rok.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Szopa


Załącznik do Uchwały Nr XVII/130/2012
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 30 marca 2012 r.

Inkasenci opłaty targowej na terenie gminy Rzeczyca

Lp.

Imię i nazwisko sołtysa

Teren pobierania opłaty targowej

1

Edward Anteczek

Sołectwo Łęg

2

Dariusz Bigos

Sołectwo Lubocz

3

Elżbieta Bąk

Sołectwo Rzeczyca

4

Kazimierz Chaber

Sołectwo Bobrowiec

5

Adam Jankowski

Sołectwo Sadykierz

6

Justyna Kobacka

Sołectwo Zawady

7

Agnieszka Kowalczyk

Sołectwo Jeziorzec

8

Paweł Królak

Sołectwo Wiechnowice

9

Jan Kryćka

Sołectwo Rzeczyca Nowa

10

Wiesław Łaski

Sołectwo Kawęczyn

11

Arkadiusz Mejer

Sołectwo Gustawów

12

Bogusława Romanowicz

Sołectwo Kanice

13

Dariusz Rosiak

Sołectwo Brzozów

14

Piotr Sowik

Sołectwo Brzeg

15

Ewa Szulc

Sołectwo Glina

16

Wojciech Tracz

Sołectwo Grotowice

17

Tomasz Wieteska

Sołectwo Bartoszówka

18

Łukasz Woźniakowski

Sołectwo Roszkowa Wola

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »