| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/178/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - południowej części osiedla Czaplinieckiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz.1237 i Nr 220, poz.1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871 Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz.1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901), w związku z Uchwałą Nr LVI/433/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - południowej części osiedla Czaplinieckiego, zatwierdzonego uchwałą nr XXVII/191/08 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 sierpnia 2008 r., po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa, zgodnie z uchwałą nr XXII/177/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zgodności zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - południowej części osiedla Czaplinieckiego z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa, Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - południowej części osiedla Czaplinieckiego, zatwierdzonego uchwałą nr XXVII/191/08 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z 2008 r., Nr 321 poz 2737).

2. Zmiana planu obejmuje następujące tereny, wyznaczone ustaleniami planu miejscowego, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu:

1) jednostki urbanistycznej, oznaczonej symbolem 13UC,LZ;

2) jednostki urbanistycznej, oznaczonej symbolem 18ZP(e);

3) drogi, oznaczonej symbolem 1KDGP/G/;

4) drogi, oznaczonej symbolem 2KDD;

5) fragmentu drogi, oznaczonej symbolem 1KDG;

6) fragmentu drogi, oznaczonej symbolem 2KDL. .

3. Zmiana planu obejmuje obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi jednostek urbanistycznych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) planie miejscowym - należy przez to rozumieć tekst oraz rysunek zmiany planu miejscowego, będący przedmiotem niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć część graficzną planu miejscowego, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały - tekstu planu;

4) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem miejscowym w granicach przedstawionych na rysunkach planu;

5) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, w której mogą być umieszczone elementy elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania w stronę najbliższych linii rozgraniczających; linia ta nie dotyczy części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, schodów wejściowych, podjazdów dla niepełnosprawnych;

7) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które określa wiodącą funkcję użytkowania terenu, wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

8) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, gdzie przeznaczenie dopuszczalne nie może przekroczyć więcej niż 30% powierzchni użytkowej obiektów o przeznaczeniu podstawowym, na terenie jednej działki lub nieruchomości;

9) adaptacji nieograniczonej - należy przez to rozumieć zachowanie budynków z prawem do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu, konserwacji, pod warunkiem zachowania standardów zabudowy, ustalonych na danym terenie oraz z prawem do zmiany sposobu użytkowania budynków, pod warunkiem zachowania ustalonego na danym terenie przeznaczenia i warunków zabudowy;

10) adaptacji ograniczonej - należy przez to rozumieć zachowanie budynków z prawem do dobudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu, konserwacji, zmiany sposobu użytkowania budynków pod warunkiem zachowania ustalonego na danym terenie przeznaczenia i warunków zabudowy; przy czym rozbudowa i dobudowa muszą być prowadzone z uwzględnieniem ustalonych linii zabudowy, a nadbudowa w części wychodzącej poza ustalone linie zabudowy może odbywać się jedynie w istniejącym obrysie budynku;

11) reklamie wielkoformatowej - należy przez to rozumieć urządzenia reklamowe o powierzchni reklamy powyżej 2,0 m2, umieszczane na obiektach budowlanych, ogrodzeniach oraz wolnostojące, trwale związane z gruntem;

12) usługach publicznych - należy przez to rozumieć usługi, zaspokajające potrzeby fizyczne i psychiczne człowieka, obejmujące usługi: kultury, oświaty, zdrowia i opieki społecznej, administracji publicznej itp.;

13) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć usługi handlu, gastronomii, rzemiosła i drobnej wytwórczości;

14) uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawisko utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, takie jak: hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami, itp. w zakresie dopuszczalnych norm obowiązuje odniesienie się do przepisów szczególnych;

15) działalności nieuciążliwej - należy przez to rozumieć działalność o uciążliwości nieprzekraczającej granic danej nieruchomości lub terenu, zgodnie z przepisami szczególnymi w zakresie dopuszczalnych norm;

16) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich budynków zlokalizowanych i przewidzianych do lokalizacji na danej działce budowlanej, do powierzchni działki budowlanej;

17) udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć udział terenu biologicznie czynnego, zdefiniowanego w przepisach odrębnych, określony w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

18) mieszkaniu towarzyszącym - należy przez to rozumieć część budynku niemieszkalnego, w którym znajduje się nie więcej niż jedno mieszkanie.

2. Pojęcia i określenia niezdefiniowane w powyższym ustępie, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu miejscowego jest:

1) ustalenie zasad tworzenia struktury funkcjonalno - przestrzennej z uwzględnieniem istniejącego stanu zainwestowania, układu komunikacyjnego, infrastruktury technicznej oraz minimalizacji konfliktów wynikających ze zmian w tej strukturze, dla których jako podstawę przyjęto ład przestrzenny oraz zrównoważony rozwój;

2) ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy;

3) ochrona interesów publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym w zakresie ochrony środowiska, komunikacji, infrastruktury technicznej poprzez określenie terenów dla inwestycji celu publicznego.

§ 4. Przedmiotem planu jest:

1) ustalenie przeznaczenia terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających terenów o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym ustalenie przeznaczenia terenów do realizacji celów publicznych;

2) ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez wyodrębnienie terenów o określonym przeznaczeniu i określonych zasadach zagospodarowania, które gwarantują współistnienie różnych funkcji;

3) określenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej;

4) określenie warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy i urządzania terenów, w tym również wyznaczenie linii zabudowy, określenie gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;

5) ustalenie zasad ochrony środowiska poprzez określenie wymogów dotyczących korzystania z jego zasobów i rygorów w zakresie jego ochrony;

6) zapewnienie dostępu do dróg publicznych;

7) ustalenie stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę związaną ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu.

§ 5. 1. Integralną częścią uchwały są:

1) załącznik nr 1 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa w skali 1:5 000;

2) załącznik nr 2 - rysunek planu - plansza podstawowa w skali 1:1000;

3) załącznik nr 3 - rysunek planu - plansza infrastruktury technicznej w skali 1:1000;

4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do ustaleń projektu planu miejscowego;

5) załącznik nr 5 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2. Na rysunku planu miejscowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub sposobie użytkowania;

3) oznaczenia linii zabudowy;

4) symbole literowe określające przeznaczenie terenów;

5) oznaczenia granic działek przeznaczonych do likwidacji;

6) oznaczenia klas ulic.

3. Na rysunku planu miejscowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub sposobie użytkowania;

3) symbole literowe określające przeznaczenie terenów;

5) oznaczenia liniowe istniejących sieci infrastruktury technicznej, przewidywane do obsługi obszaru objętego planem;

4) oznaczenia liniowe projektowanych sieci infrastruktury technicznej, określające ich orientacyjny przebieg do sprecyzowania w projektach technicznych poszczególnych sieci.

4. Pozostałe oznaczenia, występujące na rysunku planu mają charakter informacyjny.

§ 6. 1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U - przy określeniu przeznaczenia podstawowego;

2) tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolem ZP - przy określeniu przeznaczenia podstawowego;

3) tereny stacji transformatorowo-rozdzielczych, oznaczone symbolem ( e) - przy określeniu przeznaczenia dopuszczalnego;

4) tereny urządzeń technicznych oznaczone symbolem (ut) - przy określeniu przeznaczenia dopuszczalnego;

5) tereny ulic, oznaczone symbolem KD;

6) tereny ciagów pieszych, ścieżek rowerowych oznaczone symbolem KX - przy określeniu przeznaczenia podstawowego.

2. Tereny, o których mowa w ust.1 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych.

Rozdział 2.
Ustalenia obowiązujące na całym obszarze, objętym planem

§ 7. Ustalenia niniejszego rozdziału obowiązują na terenie całego obszaru planu.

§ 8. Rozszerzenie lub odstępstwa od ustaleń tego rozdziału zawarte są w Rozdziale 3 - ustalenia szczegółowe.

§ 9. Na obszarze objętym planem tereny zabudowy usługowej winny spełniać wymogi w zakresie obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

§ 10. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania terenów.

§ 11. 1. Na obszarze, objętym planem, nie wyznacza się granic obszarów wymagających scaleń i podziałów, w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. Przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub sposobie użytkowania może być podstawą do dokonania podziału nieruchomości.

3. Dla budynków innych niż mieszkalne, podział nieruchomości może nastąpić w celu wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z przedmiotowego budynku.

§ 12. Ustala się ochronę warunków życia i zdrowia ludzi poprzez:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem terenów, gdzie dopuszczenie lokalizacji wskazano w ustaleniach szczegółowych, a ponadto z wyłączeniem inwestycji infrastruktury technicznej;

2) zakaz prowadzenia działalności uciążliwej w terenach usług publicznych;

3) zakaz prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskich;

4) nakaz selektywnego gromadzenia odpadów w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku i czystości w mieście, w szczególności konieczność zapewnienia na własnej nieruchomości miejsca gromadzenia odpadów stałych;

5) zakaz lokalizacji usług, związanych ze zbieraniem, gromadzeniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów.

§ 13. Ustala się zasady ochrony przed hałasem: nie ustala się dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku.

§ 14. Ustala się ochronę istniejących walorów przyrodniczych poprzez:

1) nakaz rekompensowania niezbędnych wycięć drzew i krzewów nowymi nasadzeniami;

2) zalecenie maksymalnego nasycenia zielenią nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę;

3) nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej na terenach przeznaczonych pod usługi oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych o zwiększonym natężeniu ruchu - zieleń ta nie może kolidować z przebiegiem infrastruktury technicznej i nie może stwarzać zagrożenia dla ruchu pojazdów;

4) pozostałe zasady ochrony zgodnie z przepisami szczegółowymi, w tym ustalenie udziału powierzchni biologicznie czynnych.

§ 15. Ustala się ochronę wód powierzchniowych poprzez:

1) nakaz docelowego wyposażenia terenu w miejskie sieci kanalizacyjne sanitarne i deszczowe;

2) zakaz zrzutów zanieczyszczeń do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych.

§ 16. Ustala się ochronę powietrza atmosferycznego poprzez:

1) zakaz lokalizowania inwestycji uciążliwych;

2) nakaz docelowego włączenia terenu do systemu miejskiej sieci ciepłowniczej;

3) dopuszcza się, do czasu realizacji sieci ciepłowniczej, stosowanie w systemie grzewczym dotychczasowych nośników energii;

4) dopuszcza się stosowanie w systemie grzewczym odnawialnych źródeł ciepła;

5) nakaz wprowadzania zieleni izolacyjnej w sąsiedztwie dróg o zwiększonym natężeniu ruchu.

§ 17. 1. Obsługa obszaru w sieci infrastruktury technicznej - w powiązaniu z sieciami infrastruktury technicznej istniejącymi, realizowanymi i projektowanymi wg ustaleń m.p.z.p. terenów przyległych.

2. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

1) ustala się podstawowy program wyposażenia obszaru, objętego planem:

a) zaopatrzenia w wodę:

- ustala się wyłącznie zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej- istniejącej i projektowanej w ulicach przylegających ,

- nakaz zaopatrywania sieci wodociągowych w hydranty do celów przeciwpożarowych,

b) odprowadzenia ścieków sanitarnych:

- ustala się obowiązek odprowadzania ścieków sanitarnych do projektowanej miejskiej sieci,

- zakazuje się odprowadzania ścieków do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,

- dopuszcza się, na terenach nowej zabudowy, korzystanie ze szczelnych zbiorników indywidualnych na ścieki, z zapewnieniem ich opróżniania i wywozu ścieków stosownie do odrębnych przepisów,

- nakazuje się likwidację szczelnych zbiorników indywidualnych na ścieki - w ciągu 2 lat od czasu zrealizowania sieci kanalizacyjnej, umożliwiającej odbiór ścieków z danego terenu,

c) odprowadzenia ścieków deszczowych:

- dla terenów zabudowy usługowej ustala się obowiązek odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej i projektowanej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,

d) zaopatrzenia w gaz:

- ustala się docelowe zaopatrzenie w gaz z sieci miejskiej,

- do czasu realizacji układów zbiorowego zaopatrzenia w gaz, dopuszcza się w celach ogrzewczych korzystanie z indywidualnych podziemnych zbiorników gazu płynnego,

e) zaopatrzenia w ciepło:

- ustala się docelowe zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej,

- dla istniejących instalacji ogrzewczych opartych o węglowe nośniki energii i przewidzianych do dalszego wykorzystania obowiązuje stopniowe zastępowanie ich gazem, olejem opałowym, energią elektryczną i docelowo podłączenie do miejskich sieci ciepłowniczych,

- w przypadku braku możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, do czasu uzyskania takiej możliwości, preferuje się korzystanie z niewęglowych nośników energii,

f) zaopatrzenia w energię elektryczną:

- całkowite zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla obszaru objętego planem kształtować się będzie na poziomie 400 kW w szczytowych strefach doby, a energii elektrycznej na poziomie 1.500.000 kWh rocznie,

- zaopatrzenie obszaru w powyżej określone potrzeby elektroenergetyczne powinno odbywać się z projektowanej na terenie oznaczonym symbolem 2 ZP(e,ut) stacji transformatorowo-rozdzielczej 15/0,4 kV i z istniejącej stacji transformatorowo-rozdzielczej 15/0,4 kV Nr 8-1285, nowymi kablowymi liniami niskiego napięcia 0,4/0,231 kV, wyprowadzonymi z tych stacji; należy zapewnić bezpośredni dostęp operatora miejscowej sieci elektroenergetycznej do obsługi projektowanej stacji 15/0,4 kV,

- doprowadzenie mocy i energii elektrycznej do stacji 15/0,4 kV powinno odbywać się za pomocą istniejącej, przebudowanej wg rysunku planu, kablowej elektroenergetycznej sieci rozdzielczej średniego napięcia 15 kV,

- linie kablowe 15kV i niskiego napięcia wyprowadzone ze stacji 15/0,4kV powinny być układane w obrębie linii rozgraniczających ulic,

- ustalona niniejszym planem rozbudowa miejscowej, elektroenergetycznej sieci rozdzielczej 15kV i niskiego napięcia powinna być prowadzona w uzgodnieniu z zarządcą (operatorem) tej sieci,

g) obsługi w zakresie łączności publicznej:

- na całym obszarze dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli takie inwestycje są zgodne z przepisami odrębnymi - nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

2) lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

3) dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego terenu maksymalnie blisko poza liniami rozgraniczającymi ulic lub maksymalnie zbliżone do granic innych działek w przypadku braku możliwości technicznych prowadzenia sieci w obrębie linii rozgraniczających ulic, placów;

4) dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość realizacji urządzeń technicznych, uzbrojenia - jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów;

5) przy budowie nowych sieci uzbrojenia technicznego oraz przebudowie istniejących obowiązuje prowadzenie ich jako sieci podziemne;

6) wszystkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzanie ścieków oraz lokalizację innych urządzeń technicznych na terenie objętym planem wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych administratorów sieci;

7) podłączenia infrastruktury technicznej zarówno do istniejących jak i projektowanych sieci, należy uzgodnić z ich administratorami;

8) dopuszcza się wyposażenie terenów w sieci innych zbiorowych mediów infrastruktury technicznej oraz urządzenia innych mediów infrastruktury technicznej o zasięgu obsługi ograniczonym do poszczególnych terenów, pod warunkiem zachowania pozostałych ustaleń niniejszego planu oraz interesów osób trzecich.

3. Ustalone planem zasady uzbrojenia obszaru mogą podlegać korekcie, uściśleniu i szczegółowemu rozwinięciu w projektach budowlanych; zmiany przebiegu, także wykraczające poza linie rozgraniczające ulic, nie stanowią odstępstwa od ustaleń planu, jeżeli nie naruszają struktury rozwiązań przestrzennych ustalonych planem.

§ 18. Ustalenia dotyczące gospodarki odpadami:

1) ustala się zorganizowany sposób gromadzenia i odbioru wytwarzanych odpadów;

2) obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku i czystości w mieście w oparciu o przyjęty program gospodarki odpadami.

§ 19. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej:

1) powiązania komunikacyjne obszaru z układem komunikacyjnym zewnętrznym realizowane będą za pośrednictwem ul.Czaplinieckiej ( ciąg drogi wojewódzkiej nr 484 ) i ul. Al.Włókniarzy (ciąg drogi krajowej nr 8), przebiegających po wschodniej granicy obszaru opracowania;

2) ustala się system ulic ogólnodostępnych, obsługujących obszar planu w skład, którego wchodzą drogi (ulice) klasy: główna, lokalna oraz dojazdowa, określone rysunkiem planu;

3) plan wyznacza tereny ulic (dróg ) - "KD" z podstawowym przeznaczeniem pod utrzymanie, modernizację i realizację dróg (ulic) oraz urządzeń związanych z ich obsługą, oznaczone na rysunku planu następującymi symbolami literowymi, dla których szczegółowe ustalenia określono w części dotyczącej szczegółowych ustaleń dla układu komunikacyjnego:

a) KDGP - drogi ( ulice ) główne ruchu przyśpieszonego "GP",

b) KDG - drogi ( ulice ) główne "G",

c) KDL - drogi ( ulice ) lokalne "L",

d) KDD - drogi ( ulice ) dojazdowe "D",

4) plan ustala podział dróg publicznych ze względów funkcjonalnych i technicznych na klasy: "GP" - główna ruchu przyśpieszonego, "G"- główna, "L" - lokalna, "D" - dojazdowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Parametry techniczne poszczególnych klas dróg ( ulic ) powinny spełniać wymogi zawarte w w/w rozporządzeniu;

5) W ramach pasów drogowych ustala się prawo realizacji wyodrębnionych ścieżek rowerowych, oznaczonych symbolicznie na rysunku planu, minimalna szerokość ścieżki jednokierunkowej = 1,5 m, dwukierunkowej = 2,0 m; dopuszcza się realizację ścieżek łącznie z chodnikami na terenach zabudowy, szczegółowe ustalenie lokalizacji w porozumieniu z zarządcą drogi, ulicy;

6) plan ustala na skrzyżowaniach dróg (ulic) stosowanie narożnych ścięć linii rozgraniczających o wielkości w zależności od klas krzyżujących się dróg - ulic, zgodnie z warunkami technicznymi, nie mniejsze jednak niż 5m x 5m; w obrębie trójkątnego poszerzenia pasa drogowego obowiązuje zachowanie pola widoczności;

7) plan ustala, iż wszystkie ulice (drogi) wyszczególnione na rysunku planu i w tabeli, zarówno w zakresie modernizacji czy realizacji stanowią inwestycje celu publicznego;

8) plan ustala dostępność komunikacyjną ograniczoną do skrzyżowań i istniejących zjazdów z ulic klasy GP i G oraz pełną dostępność komunikacyjną do terenów i działek obszaru opracowania z ulic określonych niniejszym planem (lokalnych i dojazdowych ) przylegających do poszczególnych terenów i działek;

9) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w miejsca postojowe dla samochodów w terenach o funkcji użyteczności publicznej minimum:

a) dla obiektów handlowych - 3 stanowiska na każde rozpoczęte 100 m 2 powierzchni użytkowej,

b) dla obiektów usługowych - 40 miejsc na 100 zatrudnionych,

c) dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie,

d) dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe,

e) dla obiektów administracyjnych i obsługi finansowej - 7 stanowisk na każde 100 m 2 powierzchni użytkowej,

f) dla pozostałych obiektów użyteczności publicznej - dwa stanowiska na każdy obiekt, a ponadto jedno stanowisko na każde 100 m 2 powierzchni użytkowej.

Rozdział 3.
Przepisy szczegółowe dla układu komunikacyjnego

§ 20. Plan ustala dla poszczególnych dróg (ulic), oznaczonych symbolami zgodnie z rysunkiem planu następujące docelowe parametry funkcjonalno - techniczne:

Symbol drogi (ulicy) na planie

Nazwa drogi, ulicy /charakterystyka przebiegu, odcinka/ rodzaj działania

Klasa drogi, ulicy

Szerokość ulicy (drogi) w liniach rozgraniczających [m]

Liczba jezdni / ilość pasów ruchu - min. szer. jezdni [m]

1

2

3

4

5

1KDGP /G/

Istn. ulica Al. Włókniarzy - ciąg drogi krajowej nr 8 - fragment obwodnicy wewnętrznej miasta./ Linie rozgraniczające, zgodnie z rys. planu

GP/po zrealizowaniu obwodnicy miasta - klasa/ - G

42,0 - 68,0 m zgodnie z rys. planu

2/2 - 2 x 7,0

1KDG

Istn. ul. Czapliniecka (fragment w granicach opracowania)- ciąg drogi wojewódzkiej nr 484 Buczek - Bełchatów - Kamieńsk - ulica klasy głównej. Ustala się zachodnią linię rozgraniczającą ulicy, zgodnie z rys. planu /adaptacja i modernizacja ulicy

G

12,5 m do granicy opracowania = osi ulicy z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania .Całkowita szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 25,0 m zgodnie z rys. planu

1/2 - 7,0

1KDL

Proj. ulica lokalna od ul. Alei Włókniarzy w kierunku zachodnim o przebiegu po śladzie istn. ul. płk.Kuklińskiego/ realizacja ulicy

L

15,0 m

1/2 - 6,0

1KDD

Proj. ulica odchodząca od ul. 1KDL , zakończona placem do zawracania pojazdów zgodnie z rys. planu / realizacja ulicy

D

8,0- 15,0 / w granicach planu zgodnie z rys. planu

1/2 - 5

Rozdział 4.
Ustalenia szczegółowe planu

§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1U ustala się:

1) przeznaczenie terenu: podstawowe - zabudowa usługowa ;

2) zasady realizacji przeznaczenia:

a) możliwość realizacji:

- zabudowy usług komercyjnych,

- zabudowy usług publicznych,

- zabudowy towarzyszącej zabudowie usługowej - magazynowej, socjalnej, biurowej,

- placów wystawienniczych,

- parkingów obsługujących funkcje podstawowe wraz z drogami obsługującymi,

- placów, ciągów pieszych, obiektów małej architektury, zieleni urządzonej, letnich ogródków gastronomicznych,

- sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

- obiektów hurtowego handlu zarówno w budynkach, jak i poza nimi,

b) zakaz lokalizacji:

- obiektów tymczasowych, za wyjątkiem wskazanych w poprzednim punkcie, usług w formie kiosków i obiektów niezwiązanych trwale z gruntem,

- działalności uciążliwej, za wyjątkiem realizacji inwestycji wskazanych w pkt 2 lit.a tego ustępu,

- obiektów produkcyjnych, przetwórczych,

- ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych,

- reklam wielkoformatowych oraz nośników reklamowych niezwiązanych z prowadzoną działalnością,

c) warunki dla obiektów istniejących:

- dla obiektów o przeznaczeniu innym niż przeznaczenie terenu, usytuowanych wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabudowy - do czasu dostosowania funkcji obowiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, modernizacji oraz zwiększania stanu zabudowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się jedynie bieżącą konserwację i remonty,

- adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy, usytuowanej całkowicie lub częściowo między liniami rozgraniczającymi a liniami zabudowy,

d) zasady zagospodarowania terenu i realizacji nowej zabudowy:

- lokalizacja zabudowy zgodna z liniami zabudowy - wg rysunku planu,

- dopuszcza się realizację zabudowy towarzyszącej jako wbudowanej w bryłę budynku o funkcji podstawowej lub jako obiekty wolnostojące,

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub nieruchomości- do 50%,

- wskaźnik intensywności zabudowy - max. 1,5,

e) wysokość zabudowy:

- maksymalna wysokość do okapu - do 10,0 m (nie dotyczy dachów lukarn oraz dachów płaskich),

- na fragmentach elewacji dopuszcza się akcenty wysokościowe - do 20 m, na powierzchni nie większej niż 20% powierzchni zabudowy,

- maksymalna wysokość do najwyższego punktu dachu - do 14,0 m ,

f) wysokość zabudowy towarzyszącej:

- wysokości zabudowy towarzyszącej nie mogą przekraczać wysokości zabudowy usługowej na danej działce,

- maksymalna wysokość do okapu - do 7,0 m (nie dotyczy dachów lukarn oraz dachów płaskich) ,

- maksymalna wysokość do najwyższego punktu dachu - do 9,0 m,

g) zasady kształtowania dachów:

- kształt dachu - dowolny,

- w przypadku stosowania dachów spadzistych - kąt nachylenia od 15° do 40°;

3) zasady podziału nieruchomości: podział wtórny możliwy w celu regulacji granic sąsiednich działek lub powiększenia działek sąsiednich;

4) zasady ochrony środowiska i przyrody:

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 10%,

b) maksymalne zachowanie istniejącej zieleni wysokiej - w ramach powierzchni biologicznie czynnej,

c) dopuszcza się możliwość usunięcia drzew i krzewów na warunkach określonych w przepisach odrębnych;

5) warunki i zasady, dotyczące infrastruktury:

a) zaopatrzenie w wodę z istniejących sieci w ulicach przyległych,

b) odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejących sieci w ulicach przyległych,

c) odprowadzenie wód deszczowych do istniejących sieci w ulicach przyległych,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, z istniejących i projektowanych stacji transformatorowo - rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV,

e) zaopatrzenie w gaz z istniejących sieci w ulicach przyległych,

f) zaopatrzenie w ciepło z istniejących sieci w ulicach przyległych;

6) warunki i zasady, dotyczące obsługi komunikacyjnej:

a) obowiązuje wskaźnik wyposażenia terenów w miejsca postojowe dla samochodów - odpowiednio, zgodnie z ustaleniami § 19,

b) dojazd do terenu poprzez istniejące zjazdy z 1KDG (ulicy Czaplinieckiej).

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2U ustala się:

1) przeznaczenie terenu: podstawowe - zabudowa usługowa ;

2) zasady realizacji przeznaczenia:

a) możliwość realizacji:

- zabudowy usług komercyjnych,

- zabudowy usług publicznych,

- mieszkań towarzyszących dla właściciela obiektu,

- zabudowy towarzyszącej zabudowie usługowej - magazynowej, socjalnej, biurowej,

- placów wystawienniczych,

- parkingów obsługujących funkcje podstawowe, z dopuszczeniem parkingów wielopoziomowych lub podziemnych wraz z drogami obsługującymi,

- placów, ciągów pieszych, obiektów małej architektury, zieleni urządzonej, letnich ogródków gastronomicznych,

- sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

- obiektów hurtowego handlu zarówno w budynkach, jak i poza nimi,

- stacji paliw płynnych i gazowych,

- stacji obsługi lub remontowych środków transportu,

b) zakaz lokalizacji:

- obiektów tymczasowych, za wyjątkiem wskazanych w poprzednim punkcie, usług w formie kiosków i obiektów niezwiązanych trwale z gruntem,

- działalności uciążliwej, za wyjątkiem realizacji inwestycji wskazanych w pkt 2 lit.a tego ustępu,

- obiektów produkcyjnych, przetwórczych,

- ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych,

- reklam wielkoformatowych oraz nośników reklamowych niezwiązanych z prowadzoną działalnością,

c) warunki dla obiektów istniejących:

- obowiązują działania rewaloryzacyjne w zakresie zabudowy - wykorzystanie istniejących zasobów i ich uzupełnianie, eliminowanie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie technicznym,

- dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z przeznaczeniem terenu - adaptacja nieograniczona istniejącej zabudowy usytuowanej wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabudowy, wg ustaleń szczegółowych dla tej jednostki,

- adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy, usytuowanej całkowicie lub częściowo między liniami rozgraniczającymi a liniami zabudowy,

d) zasady zagospodarowania terenu i realizacji nowej zabudowy:

- lokalizacja zabudowy zgodna z liniami zabudowy - wg rysunku planu,

- dla budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, minimalna odległość od krawędzi jezdni drogi krajowej (Alei Włókniarzy) wynosi: 50 m dla budynków jednokondygnacyjnych oraz 70,0 m dla budynków wielokondygnacyjnych; odległość ta może być zmniejszona do odległości, określonej jako nieprzekraczalna linia zabudowy, pod warunkiem zastosowania zabezpieczeń, ograniczających oddziaływanie ruchu - określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach,

- dopuszcza się realizację zabudowy towarzyszącej jako wbudowanej w bryłę budynku o funkcji podstawowej lub jako obiekty wolnostojące,

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub nieruchomości- do 50 %,

- wskaźnik intensywności zabudowy - max. 1,5,

e) wysokość zabudowy:

- maksymalna wysokość do okapu - do 10,0 m (nie dotyczy dachów lukarn oraz dachów płaskich),

- na fragmentach elewacji dopuszcza się akcenty wysokościowe - do 20 m, na powierzchni nie większej niż 20% powierzchni zabudowy,

- maksymalna wysokość do najwyższego punktu dachu - do 14,0 m ,

f) wysokość zabudowy towarzyszącej:

- wysokości zabudowy towarzyszącej nie mogą przekraczać wysokości zabudowy usługowej na danej działce,

- maksymalna wysokość do okapu - do 7,0m (nie dotyczy dachów lukarn oraz dachów płaskich) ,

- maksymalna wysokość do najwyższego punktu dachu - do 9,0 m,

g) zasady kształtowania dachów:

- kształt dachu - dowolny,

- w przypadku stosowania dachów spadzistych - kąt nachylenia od 15° do 40° ;

3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) podział wtórny możliwy pod warunkiem likwidacji granic działek, wskazanych na rysunku planu i zastosowania granic działek proponowanych na rysunku planu lub likwidacji granic działek, wskazanych na rysunku planu i zachowania:

- bezpośredniego dostępu do ulic: 1KDL lub projektowanej ulicy KDD położonej poza zachodnią granicą obszaru objętego planem,

- kąta położenia granic działek 90 o w stosunku do pierwotnych granic działek,

- minimalnej szerokości frontu działki po podziale - 20 m,

- minimalnej powierzchni działki 800 m 2 ,

b) warunki, o których mowa w lit. a nie muszą być spełnione w przypadku dokonywania podziałów w celu regulacji granic sąsiednich nieruchomości lub powiększenia działek sąsiednich;

4) zasady ochrony środowiska i przyrody:

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 10%,

b) maksymalne zachowanie istniejącej zieleni wysokiej - w ramach powierzchni biologicznie czynnej,

c) dopuszcza się możliwość usunięcia drzew i krzewów na warunkach określonych w przepisach odrębnych;

5) warunki i zasady, dotyczące infrastruktury:

a) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych sieci w ulicach przyległych,

b) odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejących i projektowanych sieci w ulicach przyległych,

c) odprowadzenie wód deszczowych do istniejących i projektowanych sieci w ulicach przyległych,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, z istniejących i projektowanych stacji transformatorowo - rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV,

e) zaopatrzenie w gaz z istniejących i projektowanych sieci w ulicach przyległych,

f) zaopatrzenie w ciepło z istniejących i projektowanych sieci w ulicach przyległych;

6) warunki i zasady, dotyczące obsługi komunikacyjnej:

a) obowiązuje wskaźnik wyposażenia terenów w miejsca postojowe dla samochodów - odpowiednio, zgodnie z ustaleniami § 19,

b) poprzez istniejące i projektowane zjazdy z 1KDL (ul.gen. Kuklińskiego) bezpośrednio oraz z wykorzystaniem istniejących służebności gruntowych, bezpośrednio z projektowanej ulicy KDD, położonej poza zachodnią granicą planu oraz z ulicy 1KDG (ul.Czapliniecka) - jedynie poprzez istniejące zjazdy .

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 3 ZP(e,ut) ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe - zieleń urządzona,

b) dopuszczalne - stacja transformatorowo - rozdzielcza, urządzenia techniczne;

2) zasady realizacji przeznaczenia:

a) możliwość realizacji:

- zieleni urządzonej jako terenu publicznie dostępnego,

- stacji transformatorowo-rozdzielczej 15/0,4/0,23 kV,

- urządzeń infrastruktury technicznej,

b) zakaz:

- umieszczania nośników reklamowych,

- stosowania ogrodzeń,

c) maksymalna wysokość budynku stacji - 5m;

3) zasady podziału nieruchomości: możliwe wydzielenie działki pod realizację stacji o wymiarach min. 8x8 m z zapewnieniem bezpośredniego zjazdu z ulicy 1KDD;

4) zasady ochrony środowiska i przyrody:

a) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej i średniowysokiej w obrębie działki wydzielonej pod stację,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla całej jednostki urbanistycznej- 50%,

c) dopuszcza się możliwość usunięcia drzew i krzewów na warunkach określonych w przepisach odrębnych;

5) warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: obsługa komunikacyjna z ulicy 1KDD.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 4 KX ustala się:

1) przeznaczenie terenu: ciągi piesze, ścieżki rowerowe;

2) zasady realizacji przeznaczenia i zagospodarowania terenu:

a) możliwość realizacji:

- ciągów pieszych,

- ścieżek rowerowych,

- nasadzeń zieleni,

- obiektów małej architektury, oświetlenia,

- sieci infrastruktury technicznej, inne niz wymienione w tiret 4 - jedynie jako sieci podziemne,

b) zakaz:

- lokalizacji obiektów kubaturowych, w tym tymczasowych obiektów usługowo-handlowych,

- umieszczania ogrodzeń od strony terenów ulic oraz wewnątrz terenu,

- umieszczania wolnostojących i wielkoformatowych nośników reklamowych,

3) zasady podziału nieruchomości: podział możliwy jedynie w celu regulacji granic sąsiednich nieruchomości;

4) zasady ochrony środowiska i przyrody: minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 1%;

5) warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: obsługa komunikacyjna z ulicy 1KDG (ul.Czapliniecka).

Rozdział 5.
Ustalenia końcowe

§ 22. Wprowadza się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowaną uchwaleniem planu:

1) dla terenów, oznaczonych symbolem U - 30%;

2) dla pozostałych terenów - 0,1%.

§ 23. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bełchatowa.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie


Ewa Skorupa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/178/12
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik1.JPG

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXII/178/12
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik2a.JPG

załącznik nr 2a

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXII/178/12
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik2b.JPG

załącznik nr 2b

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XXII/178/12
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik2c.JPG

załącznik nr 2c

Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr XXII/178/12
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik2d.JPG

załącznik nr 2d

Załącznik Nr 2e do Uchwały Nr XXII/178/12
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik2e.JPG

załącznik nr 2e

Załącznik Nr 2f do Uchwały Nr XXII/178/12
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik2f.JPG

załącznik nr 2f

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXII/178/12
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik3a.JPG

załącznik nr 3a

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XXII/178/12
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik3b.JPG

załącznik nr 3b

Załącznik Nr 3c do Uchwały Nr XXII/178/12
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik3c.JPG

załącznik nr 3c

Załącznik Nr 3d do Uchwały Nr XXII/178/12
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik3d.JPG

załącznik nr 3d

Załącznik Nr 3e do Uchwały Nr XXII/178/12
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik3e.JPG

załącznik nr 3e

Załącznik Nr 3f do Uchwały Nr XXII/178/12
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik3f.JPG

załącznik nr 3f

Załącznik Nr 3g do Uchwały Nr XXII/178/12
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik3g.JPG

załącznik nr 3g


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/178/12
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 marca 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa- południowej części osiedla Czaplinieckiego

Do ustaleń projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa- południowej części osiedla Czaplinieckiego - wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 13 września do 3 października 2011 r., do 3 października 2011 r. można było wnosić uwagi - nie złożono uwag.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/178/12
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 marca 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa- południowej części osiedla Czaplinieckiego, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują między innymi problematykę gospodarki przestrzennej, w tym sprawy:

• ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

• gminnych dróg, ulic, placów,

• zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Do ważniejszych zadań związanych z porządkowaniem i zagospodarowaniem terenu planu należą:

• wykup gruntów pod nowe ulice i poszerzenie pasów drogowych dróg istniejących;

• budowa dróg, parkingów, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;

• urządzenie terenów przestrzeni publicznej - zieleni urządzonej;

• budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych zostaną umieszczone w programach rozwoju poszczególnych elementów zagospodarowania, Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, a następnie w zadaniach rzeczowych budżetu miasta na kolejne lata.

Finansowanie realizacji inwestycji odbywać się będzie w oparciu o budżet Miasta Bełchatowa, z wykorzystaniem środków zewnętrznych: funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności, Funduszu Ochrony Środowiska, środków Spółek Miejskich, środków udostępnianych w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »