| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/94/12 Rady Gminy Głowno

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głowno

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głowno, zwany dalej "Regulaminem" określa:

1) sposób ustalenia wysokości stypendium szkolnego,

2) formy stypendium szkolnego,

3) tryb i sposób udzielenia stypendium szkolnego,

4) tryb i sposób udzielenia zasiłku szkolnego.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu mówi się bez bliższego określenia o:

1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572, ze. zm.),

2) szkole - należy rozumieć przez to szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkół publicznych,

3) kolegium - należy rozumieć przez to kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych,

4) uczniu - należy rozumieć przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy, zamieszkałe na terenie Gminy Głowno,

5) osobie uprawnionej do składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej - należy rozumieć przez to osoby wymienione w art. 90 n ust. 2 ustawy,

6) dochodzie na osobę w rodzinie - jest to dochód w rozumieniu art. 90 d ust 8. ustawy,

7) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Rozdział 2.
SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 3. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym jest uzależniona od wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia, ustalonego zgodnie z art. 90d ust. 8 ustawy o systemie oświaty i zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej oraz od okoliczności przewidzianych w art.90d ust.1 ustawy o systemie oświaty.

§ 4. Określa się następujące grupy dochodowe (Grupa dochodowa Dochód netto na osobę rodzinie w zł):
1) IV 00,00 - 100,00;
2) III 100,01 - 200,00;
3) II 200,01 - 300,00;
4) I 300,01 i powyżej.

§ 5. Stypendium szkolne w I grupie dochodowej nie może być niższe miesięcznie niż 80%, a w grupie IV nie może być wyższe miesięcznie niż 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.)z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy o systemie oświaty. Wysokość stypendium w grupach dochodowych od II do IV ulega proporcjonalnemu zwiększeniu w zależności od otrzymanych środków i ilości wnioskujących.

Rozdział 3.
FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 6. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na: zakup podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocnych w procesie dydaktycznym, przyborów szkolnych, pomocy edukacyjnych, plecaka szkolnego, okularów korekcyjnych, edukacyjnych programów komputerowych, drukarki do komputera, tuszy do drukarki, opłata abonamentu internetowego, sprzętu muzycznego jeżeli uczeń pobiera lekcje także w szkole muzycznej, przyborów do nauki zawodu, stroju na wychowanie fizyczne (spodnie sportowe, bluza sportowa -ewentualnie dres, koszulka sportowa, szorty sportowe, skarpetki- każda z rzeczy po 1 sztuce) obuwia sportowego na wychowanie fizyczne , czesne za szkoły niepubliczne, wpłaty na komitet rodzicielski raz na semestr w cenie brutto nie wyższej niż 200 zł, stroju na basen łącznie z akcesoriami przydatnymi do nauki pływania;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, może dotyczyć kosztów zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji, kosztów dojazdów do szkół środkami komunikacji zbiorowej - forma ta dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów;

4) świadczenia pieniężnego.

Rozdział 4.
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 7. 1. Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Głowno znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Za trudną sytuację materialną, o której mowa w ust. 1 uważa się sytuację, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego.

3. Przy ocenie trudnej sytuacji materialnej będzie się uwzględniać następujące okoliczności, oprócz kryterium dochodowego:

1) bezrobocie,

2) niepełnosprawność,

3) ciężka lub długotrwała choroba,

4) wielodzietność,

5) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

6) alkoholizm,

7) narkomania,

8) rodzina niepełna,

9) występowanie zdarzeń losowych.

§ 8. 1. Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek złożony przez osoby uprawnione do składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 składa się w Urzędzie Gminy w Głownie w terminie do dnia 15 września każdego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

3. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego powinny zostać załączone:

1) dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów;

2) w przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

3) w uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2.

§ 9. Stypendium szkolne przyznaje Wójt Gminy Głowno w formie decyzji administracyjnej.

§ 10. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

§ 11. 1. Stypendium szkolne wypłacane jest w formach, o których mowa w §6 regulaminu, zwłaszcza poprzez refundację poniesionych kosztów.

2. Refundacji dokonuje się na podstawie wystawionych imiennie na rodzica i przedłożonych w Urzędzie Gminy Głowno faktur VAT, rachunków lub innych dowodów poniesienia kosztów.

3. Refundacja dokonywana jest w sposób uzgodniony z Wnioskodawcą gotówką w kasie Urzędu.

§ 12. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, w tym także przerwania nauki w szkole lub skreślenia z listy uczniów.

2. Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor są obowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

Rozdział 5.
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO

§ 13. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Zdarzenie losowe, będące podstawą przyznania zasiłku szkolnego powinno być udokumentowane (np. odpis aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę, zaświadczenie wystawione przez policję w sytuacji kradzieży lub straż pożarną w przypadku pożaru).

§ 14. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek złożony przez osoby uprawnione do złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

§ 15. Zasiłek szkolny przyznaje Wójt Gminy Głowno w formie decyzji administracyjnej.

§ 16. Zasiłek szkolny może być przyznany w zależności od sytuacji losowej w pełnej lub częściowej kwocie.

§ 17. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pokt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

§ 18. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

§ 19. Wypłata świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym następuje po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie tych świadczeń.

§ 20. Wnioski rozpatruje i opiniuje komisja powołana przez Wójta Gminy Głowno

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.

§ 22. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXII/103/05 Rady Gminy Głowno z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głowno.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Władysław Mikołajczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Inwestycje w Kurortach

Serwis nieruchomościowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »