| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/231/10 Rady Gminy Głuchów

z dnia 25 stycznia 2010r.

w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Głuchów, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy Głuchów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady, sposób i tryb umarzania oraz odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Głuchów lub jej jednostkom organizacyjnym, zwanych dalej należnościami.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o należnościach rozumie się przez to wymagalną należność pieniężną Gminy Głuchów lub jednostki organizacyjnej Gminy Głuchów, obejmującą należność główną wraz z odsetkami o charakterze administracyjno-prawnym i cywilnoprawnym.

§ 3. 1. Należności mogą być umorzone w całości lub w części wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, gdy:

1) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów;

2) dłużnik- osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) należności nie odzyskano w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym;

5) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom publicznym lub interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji lub egzystencji osób będących na jego utrzymaniu.

2. Umorzenie należności, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik może nastąpić tylko wówczas, gdy przesłanki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Umorzenie należności z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 1- 4 może nastąpić z urzędu lub na wniosek dłużnika, a z przyczyn wymienionych w ust.1 pkt 5 wyłącznie na wniosek dłużnika.

4. Wniosek o umorzenie zaległości powinien zawierać uzasadnienie wskazujące na ważny interes dłużnika lub interes publiczny. Przed umorzeniem zaległości należy dokonać szczegółowej analizy zasadności udzielenia ulgi i podjąć próby ściągnięcia należności.

5. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli zastosowanie innej ulgi przewidzianej w niniejszej uchwale jest niemożliwe lub niewystarczające.

§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Gminy, na wniosek dłużnika mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności, albo rozłożona płatność całości lub części należności na raty.

2. Okres odroczenia terminu spłaty należności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

3. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

4. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od zawarcia ugody do terminu zapłaty.

5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie, albo w pełnej wysokości ustalonych rat, powstała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami naliczonymi od dnia wymagalności należności.

6. Postanowienia § 3 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 5. 1. Umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie spłaty całości lub części należności na raty następuje:

1) w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno-prawnym na podstawie decyzji administracyjnej;

2) w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym- na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie pisemnej;

§ 6. 1. Organem uprawnionym do umarzania, rozkładania na raty, odraczania spłaty wierzytelności przysługujących jednostkom organizacyjnym Gminy Głuchów z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa jest Wójt Gminy.

2. Organ uprawniony wymieniony w ust. 1 stosuje ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa na zasadach i w trybie określonym w niniejszej uchwale.

§ 7. W okresach kwartalnych Wójt Gminy przedstawi Komisji Budżetowej Rady Gminy Głuchów informację o dokonanych umorzeniach przekraczających kwotę 5.000 zł na dłużnika.

§ 8. W przypadku, gdy dłużnikiem jest przedsiębiorca przy umarzaniu, rozkładaniu na raty lub odraczaniu terminu płatności wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa należy stosować postanowienia ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123 poz. 1291 oraz z 2006r. Nr 191 poz. 1411 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów prawa wspólnotowego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głuchów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Głuchów


Stanisław Bartkowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »