| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/115/12 Rady Gminy Maków

z dnia 23 maja 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maków

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Maków uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Maków , stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII/27/07 Rady Gminy Maków z dnia 28 marca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maków (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 252, poz. 2336 i poz. 2337, z 2009 r. Nr 252, poz.2275, z 2011 r. Nr 342, poz. 3407 i poz. 3408) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Gmina położona jest na terenie powiatu skierniewickiego, w województwie łódzkim i obejmuje obszar 81,53 km 2 . " ;

2) w § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Gmina Maków posiada swój herb, flagę, barwy i hejnał określone w załączniku Nr 1 do Statutu. " ;

3) w §59 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

" 8. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji. " ;

4) w§88 skreśla się ust. 3;

5) w §106 ust.5 otrzymuje brzmienie:

" 5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez przewodniczącego komisji. " ;

6) w §123 skreśla się ust.4;

7) § 140 otrzymuje brzmienie:

" § 140. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych, zawiera załącznik Nr 2 do Statutu. " ;

8) w §141 skreśla się ust. 4;

9) § 169 otrzymuje brzmienie:

" § 169. Załącznikami do niniejszego Statutu są: Nr 1 - herb, flaga, barwy i hejnał, Nr 2 - wykaz gminnych jednostek organizacyjnych Gminy. " ;

10) dotychczasowy załącznik Nr 2 - herb, flaga, barwy i hejnał otrzymuje oznaczenie Nr 1;

11) dotychczasowy załącznik Nr 3 - wykaz gminnych jednostek organizacyjnych Gminy otrzymuje oznaczenie Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


dr inż. Dariusz Kuleta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »