| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/166/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie

z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 5a, art. 5c pkt 1, art. 58 ust.1, 2a i 6, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 , Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz.1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz 1370, Nr 235, poz.1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) w związku z § 16 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631) Rada Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje :

§ 1. Zakłada z dniem 1 września 2012 roku Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie, zwane dalej "szkołą".

§ 2. Akt założycielski szkoły, o której mowa w § 1, stanowi niniejsza uchwała.

§ 3. Zadania, organizację i zasady funkcjonowania szkoły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie określa statut stanowiący załącznik do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu w Bełchatowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Bełchatowie


Edward Olszewski


Załącznik do Uchwały Nr XX/166/2012
Rady Powiatu w Bełchatowie
z dnia 23 maja 2012 r.

Statut Gimnazjum Specjalnego w Łękawie

opracowany w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 , Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz.1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz 1370, Nr 235, poz.1618; z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz.857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2005r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624; z 2002 r. Nr 10, poz. 96; z 2003r. Nr 146, poz. 1416; z 2004 r. Nr 66, poz. 606; z 2005 r. Nr 10, poz. 75; z 2007 r. Nr 35, poz. 222) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).

§ 1. 1. Szkoła nosi nazwę Gimnazjum Specjalne w Łękawie.

2. Siedziba i adres szkoły: Łękawa 9, 97-400 Bełchatów.

3. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.

§ 2. 1. Organem prowadzącym Gimnazjum Specjalne w Łękawie jest Powiat Bełchatowski.

2. Nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum Specjalnym w Łękawie sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

3. Gimnazjum Specjalne zwane dalej "Gimnazjum" jest szkołą publiczną, która wchodzi w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie i zapewnia naukę wychowankom ośrodka.

4. Gimnazjum działa od dnia utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie.

5. Gimnazjum nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

6. Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

7. W nazwie szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną pomija się określenie "Specjalne".

§ 3. Celem szkoły jest:

1) przygotowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem;

2) osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów;

3) wspomaganie wychowawczej roli rodziny;

4) przygotowanie uczniów do wyboru i podjęcia dalszego kierunku kształcenia;

5) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom;

6) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 4. Powyższe, nadrzędne cele, o których mowa w § 3 są realizowane przez:

1) zapewnianie uczniom możliwości uczestniczenia we właściwie zorganizowanym procesie dydaktycznym;

2) stwarzanie możliwości korzystania z opieki pedagogicznej, psychologicznej, lekarskiej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

3) umożliwianie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej i religijnej;

4) umożliwianie rozwoju zainteresowań i zdolności uczniów poprzez prowadzenie zajęć w kołach zainteresowań;

5) nauczanie i rozwijanie samorządności uczniowskiej poprzez aktywność w pracach samorządu uczniowskiego;

6) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych, przerw - zgodnie z bieżącym harmonogramem dyżurów, zajęć poza terenem szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 5. Szkoła umożliwia wychowankom udział w:

1) zajęciach lekcyjnych;

2) zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i szczególne uzdolnienia uczniów.

§ 6. 1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor;

2) Rada Pedagogiczna,

3) Samorząd Uczniowski.

2. Każdy z organów szkoły ma możliwość działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

3. Wszystkie organy wymienione w ust. 1 współdziałają ze sobą.

§ 7. 1. Dyrektor szkoły sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Do kompetencji dyrektora szkoły należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli;

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopinowanym przez radę pedagogiczną;

6) zapewnienie właściwej organizacji i przebiegu egzaminów przeprowadzanych w szkole;

7) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

8) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

9) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

10) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;

11) przyjmowanie uczniów do szkoły i skreślanie ich z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej (w drodze decyzji administracyjnej), podejmowanie decyzji w sprawie zmiany klas przez uczniów.

3. Dyrektor szkoły odpowiada za:

1) poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania,

2) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych,

3) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły,

4) prowadzenie zgodnie z przepisami dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej,

5) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

4. W czasie nieobecności, Dyrektora szkoły zastępuje upoważniona osoba.

§ 8. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.

2. W skład Rady Pedagogicznej szkoły wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, jej posiedzenia są protokołowane.

4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie szkoły,

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

6) wykonywanie kompetencji przewidzianych dla Rady Szkoły,

7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

8. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

9. Rada Pedagogiczna powołuje w zależności od potrzeb stałe lub doraźne komisje i zespoły w celu opracowania wybranych problemów i zagadnień działalności statutowej szkoły. Przewodniczących komisji i zespołów powołuje Dyrektor.

§ 9. 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie.

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 10. 1. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w zakresie realizacji zadań statutowych szkoły, wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach na zasadach określonych niniejszym statutem.

2. Podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w sprawach spornych między działającymi w szkole organami należy do Dyrektora szkoły.

3. Jeżeli Dyrektor szkoły jest stroną sporu, to rozstrzygnięcie, należy do Dyrektora Ośrodka, w skład którego wchodzi szkoła.

§ 11. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły - w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku.

§ 12. 1. Szkoła zapewnia stałe współdziałanie nauczycieli, wychowawców, psychologa i pedagoga z rodzicami/prawnymi opiekunami wychowanków.

2. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych;

2) znajomości przepisów dotyczących klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia;

5) przedstawienia wniosków, uwag i propozycji do planu pracy szkoły w danym roku szkolnym;

6) znajomości Statutu szkoły, regulaminów szkolnych i wewnątrzszkolnych procedur postępowania w sprawach dydaktyczno-wychowawczych.

§ 13. 1. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom jest zadaniem zespołu, składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz innych specjalistów, powołanego w oparciu o przepisy w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i ośrodkach.

2. Zespół tworzy Dyrektor i wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku zespołów może koordynować także jedna osoba.

3. Do zadań zespołu należy:

1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji;

4) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

4. Wychowawca grupy wychowawczej realizuje z wychowankiem indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży, niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach.

§ 14. 1. Gimnazjum Specjalne wchodzi w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, terminy sprawdzianów przeprowadzanych w ostatnim roku nauki w szkole określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

3. Uczniowie w gimnazjum realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki.

4. Proces dydaktyczny zorganizowany jest na podstawie ramowego planu nauczania gimnazjum.

5. Zasady oceniania, klasyfikowania, promowania i prowadzenia egzaminów uczniów oraz wydawania świadectw określają odrębne przepisy.

6. Szczegółowe zasady oceniania uczniów określa Wewnątrzszkolny System Oceniania Uczniów, ustalony przez Radę Pedagogiczną.

§ 15. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, złożony z uczniów, którzy w jednorazowym kursie nauki danego roku szkolnego realizują ten sam program nauczania.

2. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 10 do 16.

3. Każdy oddział w danym roku szkolnym dyrektor powierza szczególnej opiece jednego nauczyciela, zwanego "wychowawcą klasy". Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się daną klasą w ciągu całego etapu edukacyjnego.

4. Szczegółowe zasady organizowania imprez szkolnych, krajoznawczych, turystycznych, a w szczególności wycieczek szkolnych określają odrębne przepisy.

§ 16. 1. Nauka w gimnazjum trwa 3 lata.

2. Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym są;

1) szkolne plany nauczania opracowane na podstawie ramowych planów nauczania;

2) arkusz organizacji szkoły zatwierdzony przez organ prowadzący.

3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

4. Część zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych może być prowadzona poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych. .

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, odpowiada za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

7. Praca z uczniami w ramach poszczególnych form jest zintegrowana wokół indywidualnego programu terapeutycznego dla każdego dziecka.

8. Zajęcia dodatkowe w gimnazjum mogą być organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych - zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji.

9. Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, psychoedukacji i socjoterapii prowadzą odpowiedni specjaliści.

§ 17. 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która służy:

1) realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz zadań edukacyjnych i dydaktyczno - wychowawczych ośrodka;

2) doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli i wychowawców;

3) popularyzowaniu wiedzy o nowościach wydawniczych;

4) gromadzeniu, ewidencjonowaniu i opracowywaniu księgozbioru.

2. Użytkownikami biblioteki są: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz inni po założeniu karty czytelnika i na zasadach określonych regulaminem biblioteki i czytelni.

3. Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów określa regulamin biblioteki i czytelni. Regulamin musi być wywieszony w miejscu widocznym dla korzystających z biblioteki lub czytelni.

4. W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, który odpowiada za całokształt pracy biblioteki szkolnej.

5. Godziny pracy biblioteki określa corocznie dyrektor Ośrodka, w zależności od potrzeb szkoły, w sposób umożliwiający korzystanie z niej wszystkim zainteresowanym stronom.

6. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:

1) udostępnianie zbiorów biblioteki;

2) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki;

3) dokonywanie zakupów książek i czasopism uwzględniających potrzeby czytelników;

4) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów;

5) organizacja i nadzorowanie wypożyczeń;

6) prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczo-informacyjnego;

7) szerzenie edukacji czytelniczej, poradnictwo w doborze książek;

8) opieka nad młodzieżą korzystającą z czytelni, okresowa analiza czytelnictwa, informowanie nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów;

§ 18. 1. Uczniem szkoły może być każdy absolwent sześcioletniej szkoły podstawowej, który spełni kryteria przyjmowania uczniów do szkoły, określone zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Podstawa przyjęcia do szkoły:

1) świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej lub ostatnie świadectwo promujące do następnej klasy wraz z odpisem arkusza ocen;

2) aktualne orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;

3) nie ukończony 18 rok życia.

§ 19. Zwolnienia z zajęć szkolnych odbywają się według następujących zasad:

1) uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych przez wychowawcę klasy lub nauczyciela w celu wyjazdu do lekarza;

2) w pozostałych przypadkach zwolnień udziela Dyrektor szkoły na podstawie podania ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego zaopiniowanego przez wychowawcę klasy.

§ 20. 1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) pomocy w przypadku trudności w nauce;

3) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

4) udziału w konkursach, zawodach, przeglądach - zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;

5) korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, biblioteki;

6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym;

7) opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej oraz poszanowania jego godności;

8) swobody wyrażania myśli i przekonań - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

9) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

10) utrzymywania kontaktów z rodzicami, krewnymi, zaprzyjaźnionymi rówieśnikami.

§ 21. 1. W przypadku naruszenia praw uczeń lub rodzic może złożyć skargę do dyrektora szkoły z zachowaniem następującego trybu:

1) skarga ma formę pisemną;

2) złożenie skargi powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie od dnia naruszania prawa wychowanka.

§ 22. Uczeń ma obowiązek:

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę;

2) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

3) w miarę swoich możliwości służyć pomocą innym;

4) dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne i kolegów;

5) bezwzględnie przestrzegać zakazu posiadania, zażywania i rozprowadzania środków odurzających i narkotyków, palenia tytoniu, spożywania alkoholu;

6) dbać o wspólne dobro: sprzęt, meble, urządzenia, pomoce i przybory szkolne;

7) dbać o schludny wygląd oraz ład i porządek w szkole;

8) przestrzegać zarządzeń dyrektora szkoły, zapisów statutowych oraz regulaminów obowiązujących w szkole;

9) pomagać w pracach porządkowo-gospodarczych;

10) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach lekcyjnych w następujący sposób: uczniowie przedstawiają zwolnienie lekarskie, a w szczególnych (uzgodnionych z wychowawcą) przypadkach, pisemne usprawiedliwienie rodzica lub prawnego opiekuna;

11) godnie zachowywać się wobec symboli narodowych i religijnych.

§ 23. Uczeń ma prawo do nagrody za:

1) rzetelną naukę i pracę społeczną;

2) wzorową i koleżeńską postawę;

3) osiągnięcia w konkursach, przeglądach, zawodach, turniejach;

4) inne osiągnięcia uznane przez radę pedagogiczną;

5) aktywny udział w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych.

§ 24. Ustala się następujące rodzaje nagród:

1) pochwała udzielona przez wychowawcę lub innego nauczyciela wobec klasy lub grupy;

2) pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej;

3) list pochwalny do rodziców, opiekunów prawnych;

4) dyplom uznania;

5) nagroda rzeczowa;

6) indywidualne korzystanie z rozrywek kulturalnych, oświatowych i sportowych poza szkołą.

§ 25. Za niepodporządkowanie się ustalonym normom zachowania uczeń może zostać ukarany:

1) upomnieniem udzielonym przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły;

2) upomnieniem udzielonym przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły w obecności grupy;

3) ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców/opiekunów prawnych;

4) naganą udzieloną przez dyrektora szkoły wobec wszystkich uczniów;

5) przeniesieniem do innej klasy ( w przypadku funkcjonowania klasy równoległej);

§ 26. W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.

§ 27. Kary udziela się po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

§ 28. 1. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić w przypadku:

1) skierowania do innej placówki;

2) na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego.

2. W przypadku uczniów przyjętych na podstawie postanowienia sądu skreślenie z listy następuje na podstawie odrębnych przepisów.

§ 29. Skreślenie z listy ucznia pełnoletniego może nastąpić również w przypadku:

1) wielokrotnego, uporczywego, świadomego uchylania się ucznia od realizacji założonych celów dydaktycznych;

2) wielokrotnego, rażącego naruszania obowiązków ucznia poprzez:

a) używanie środków narkotycznych,

b) stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych osób,

c) spożywanie alkoholu,

d) niszczenia mienia szkoły lub innych osób,

e) narażenie zdrowia i życia własnego i innych,

f) popełnienie przestępstwa.

§ 30. W szkole zatrudnia się nauczycieli, psychologa, pedagoga oraz innych specjalistów w oparciu o odrębne przepisy.

§ 31. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i resocjalizacyjną, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz za powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do zadań i obowiązków nauczyciela w szczególności należy:

1) prowadzenie zajęć dydaktycznych dostosowanych do aktualnych możliwości uczniów;

2) kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji;

3) ustalenie aktualnego poziomu wiadomości i umiejętności oraz opóźnień i braków w zakresie nauczania nowo przybyłych uczniów, podejmowanie działalności reedukacyjnej i wyrównawczej zarówno w czasie zajęć lekcyjnych jak i w zespołach dydaktyczno-wyrównawczych organizowanych w szkole, a także we współdziałaniu z wychowawcami odpowiednich grup;

4) współpraca z psychologiem, pedagogiem i innymi pracownikami w zakresie działalności resocjalizacyjnej, reedukacyjnej, wyrównawczej i terapeutycznej;

5) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem;

6) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt w szkole;

7) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich uzdolnień oraz zainteresowań; praca z uczniem zdolnym, zachęcanie oraz przygotowywanie do konkursów i olimpiad;

8) bezstronność i obiektywizm w ocenianiu oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;

9) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;

10) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej;

11) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

§ 32. Psycholog wspomaga działania pozostałych pracowników pedagogicznych poprzez:

1) systematyczną pracę z uczniami wymagającymi pomocy psychologicznej;

2) organizowanie wraz z pedagogiem specjalistycznych zajęć dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

3) prowadzenie obserwacji i badań psychologicznych, służących poznaniu każdego ucznia, wykrywanie przyczyn i źródeł zaburzeń rozwojowych oraz niepowodzeń szkolnych;

4) określenie kierunku i programu oddziaływań terapeutycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych, jak również opracowanie prognozy rozwojowej;

5) konsultowanie wyników badań i obserwacji z odpowiednimi specjalistami i pracownikami pedagogicznymi;

6) sprawowanie indywidualnej opieki nad uczniami mającymi trudności w przystosowaniu się do życia w szkole;

7) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia/zawodu.

§ 33. Pedagog organizuje i prowadzi zajęcia specjalistyczne i wychowawcze oraz:

1) współdziała w sprawach wychowanków z policją, sądem i innymi instytucjami;

2) współpracuje ze wszystkimi pracownikami ośrodka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych wobec uczniów;

3) organizuje współpracę wychowawców z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów;

4) prowadzi przewidzianą odrębnymi przepisami dokumentację;

5) rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych;

6) określa formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

7) podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne z udziałem rodziców i nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów.

§ 34. 1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i wychowania w budynku szkoły jest zainstalowany monitoring - system dozoru obiektu za pomocą kamer.

2. Budynek szkoły oznaczony jest tablicą z napisem "obiekt monitorowany".

§ 35. Regulaminy określające działalność organów szkoły, a w szczególności wynikające z nich cele i zadania nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

§ 36. Szkoła używa pieczęci i stempli o treści:

1) stempla z napisem " Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie, Gimnazjum w Łękawie,

97-400 Bełchatów";

2) pieczęci okrągłej małej z godłem państwa i napisem w otoku "Gimnazjum w Łękawie";

3) pieczęci okrągłej dużej z godłem państwa i napisem w otoku "Gimnazjum w Łękawie".

§ 37. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 38. 1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Pedagogicznej :

1) w przypadku zmiany przepisów prawa;

2) na wniosek każdego z działających w szkole organów.

2. Zmian w statucie, na zasadach przewidzianych w ust. 1 pkt. 2, Rada Pedagogiczna dokonuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora szkoły i Samorządu Uczniowskiego.

§ 39. W sprawach powodujących skutki finansowe, a nie nakazanych przepisami prawa, zmiany w statucie mogą być wprowadzane w drodze uchwały Rady Pedagogicznej tylko po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu w Bełchatowie.

§ 40. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odrębne przepisy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »