| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/104/2012 Radni Gminy Łęczyca

z dnia 19 czerwca 2012r.

w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Łęczyca

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz. U.
Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203;
Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337: z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r., Nr 147, poz. 1033, z 2009 r.; Nr 18, poz. 97, z 2010 r.; Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578) Rada Gminy
w Łęczycy uchwala, co następuje:

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie gminy Łęczyca, w tym prawa i obowiązki dostawcy oraz Odbiorców.

1) Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, realizowanego na terenie Gminy Łęczyca;

2) Zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz działalność związaną z odprowadzaniem ścieków na terenie Gminy Łęczyca, realizuje Gmina Łęczyca, zwana dalej dostawcą;

3) Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków rozumie się działalność dostawcy polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz odbieraniu, oczyszczaniu
i odprowadzaniu ścieków;

4) Ilekroć w regulaminie używa się określenia "ustawa" należy przez to rozumieć ustawę z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.).

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r, Nr 123, poz. 858 ze zm.);

2) odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3) ustawy;

3) dostawca - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4) ustawy;

4) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy;

5) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody;

6) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy;

7) wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy;

8) wodomierz własny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy;

9) zestaw wodomierzowy - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w pkt. 6), zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody wraz z powiązaną z nim armaturą odcinającą;

10) okres obrachunkowy - okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie oraz w niniejszym regulaminie;

11) urządzenie pomiarowe - przyrząd do pomiaru ilości ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej utrzymywany na koszt odbiorcy.

§ 3. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane jest za pomocą:

1) urządzeń wodociągowych stanowiących własność dostawcy - sieć rozdzielcza wodociągowa - Stacje Uzdatniania Wody;

2) urządzeń kanalizacji sanitarnej stanowiących własność dostawcy - sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe.

Rozdział 2
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ DOSTAWCĘ W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE

§ 4. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa. Umowa może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców. W umowie Dostawca może zaniechać ustaleń dotyczących minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zlecono Odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia.

§ 5. 1. Dostawca, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

1) zdolności dostawcze posiadanej sieci wodociągowej, zapewniając dostawę wody do Odbiorcy, w ilości ustalonej w umowie;

2) przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego, zapewniającą odprowadzenie ścieków, w ilości określonej w umowie;

3) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska, regulującego warunki jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zwierzęta;

4) ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków do/z posiadanych przez Dostawcę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji.

2. Utrzymanie i wymianę na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy.

3. Dostawca ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

4. Dostawca ma prawo odciąć dostawę wody, jeżeli:

1) przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa;

2) odbiorca nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;

3) został stwierdzony nielegalny, bezumowny pobór wody lub ma miejsce celowe uszkodzenie albo ominiecie urządzeń pomiarowych.

§ 6. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Dostawcę, a w szczególności do:

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego;

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z centralnego ogrzewania;

3) natychmiastowego powiadamiania Dostawcy o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków;

4) nie zmieniania, bez uzgodnień z Dostawcą, uzyskanych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

5) utrzymywania pomieszczeń, w których zlokalizowany został zestaw pomiarowy lub studni wodomierzowych, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływania zakłócające jego prawidłowego działania oraz zabezpieczenie pomieszczenia lub studni przed dostępem osób nieuprawnionych;

6) utrzymywania przyłącza w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu Dostawcy;

7) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujących zakłóceń funkcjonowania przyłącza kanalizacji oraz oczyszczalni;

8) udostępnienia Dostawcy dostępu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Dostawcę oraz ustalenia ilości i jakości ścieków, odprowadzanych przyłączem do oczyszczalni;

9) udostępnienia Dostawcy dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Dostawcę;

10) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie.

§ 7. 1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej lub instalacji wewnętrznej wodociągowej i kanalizacyjnej, będącej w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Dostawcę, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń.

2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony Dostawcy, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. Działania Dostawcy nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego Odbiorcy.

3. W przypadku uszkodzenia przez Odbiorcę z jego winy zestawu wodomierzowego należącego do Dostawcy, koszty związane z wymianą tych urządzeń pokrywa Odbiorca wg cen określonych w Taryfie.

4. W przypadku uszkodzenia zestawu wodomierzowego z przyczyn niezależnych od Odbiorcy, koszty wymiany tych urządzeń pokrywa Dostawca.

5. Podstawą obciążenia kosztami, o których mowa w ust. 3 i 4 , Odbiorcę lub Dostawcę, jest protokół wymiany urządzeń, z podaniem przyczyny uszkodzenia, podpisany przez Odbiorcę i przedstawiciela Dostawcy.

Rozdział 3
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW
Z ODBIORCAMI
Postanowienia ogólne

§ 8. Postanowienia umów zawieranych przez Dostawcę z Odbiorcami nie mogą ograniczać praw
i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 9. 1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii.

2. Odpowiedzialność za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Dostawcę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Utrzymanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz usuwanie awarii na tych przyłączach, licząc od zaworu głównego na sieci do wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, należy do obowiązków Dostawcy.

4. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

5. Dostawa i utrzymanie wodomierza głównego należy do obowiązków Dostawcy.

6. Dostawa i utrzymanie urządzenia pomiarowego do określania ilości odprowadzanych ścieków sanitarnych należy do obowiązków Odbiorcy.

§ 10. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2. Dostawca zawiera umowy na czas określony:

1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony;

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

§ 11. 1. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego
w formie pisemnej.

2. Nie wymaga formy pisemnej, zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy.

§ 12. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci obsługiwanej przez Dostawcę skutkującej zmianą Odbiorcy, zawierana jest umowa z nowym Odbiorcą,
z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

Zasady zawierania umów

§ 13. 1. Umowa jest zawierana z inicjatywy stron z osobą przyłączaną bądź przyłączoną, posiadającą tytuł prawny do nieruchomości do sieci znajdującej się w posiadaniu Dostawcy.

2. Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci składa wniosek.

3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić Dostawcy dokument, określający aktualny stan prawny przyłączonej nieruchomości.

4. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, po udowodnieniu przez nią faktu korzystania
z przyłączonej nieruchomości.

6. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości podłączonej do sieci Odbiorca nieruchomości, z którym zawarto umowę, ma obowiązek do zgłaszania tego faktu Dostawcy. Zgłoszenie jest podstawą do rozwiązania umowy lub zmiany umowy. Zobowiązania wynikające z korzystania z sieci do czasu rozwiązania umowy lub zmiany umowy obciążają dotychczasowego Odbiorcę.

§ 14. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:

1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem;

2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Dostawcy dodatkowych opłat;

3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.

3. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, Dostawca jest zobowiązany wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

§ 15. W terminie 30 dnia od dnia złożenia kompletnego wniosku o przyłączenie do sieci, Dostawca przedkłada Odbiorcy umowę, celem jej zawarcia.

Zasady rozwiązywania umów

§ 16. 1. Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Dostawcy lub przesłania takiego oświadczenia listem poleconym.

§ 17. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

§ 18. 1. Umowa wygasa w przypadku:

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną;

2) utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania nieruchomości;

3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą;

4) utraty przez Dostawcę zezwolenia na prowadzenie działalności;

5) upływu czasu, na jaki została zawarta ( umowa na czas określony).

2. Umowa zawarta z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, wygasa poza przyczynami wskazanymi w ust. 1, również w razie wygaśnięcia umowy zawartej przez Dostawcę z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, w której znajduje się lokal.

§ 19. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Dostawca zaprzestaje świadczenia usług
w szczególności poprzez: dokonanie zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontaż wodomierza głównego. Koszty związane z wykonaniem w/w czynności pokrywa Dostawca.

Rozdział 4
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§ 20. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Dostawcę z Odbiorcami wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.

§ 21. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.

§ 22. 1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi podstawy zmiany umowy.

2. Stosowanie przez Dostawcę cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.

§ 23. 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Dostawcę jest faktura.

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Dostawca wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku lub odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

3. Dostawca wystawia fakturę nie później niż 7 dni od daty dokonania odczytu.

4. Odbiorca dokonuje zapłaty za usługi wg cen określonych w Taryfie, w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wystawienia. Opóźnienia
w zapłacie uprawniają Dostawcę do naliczania odsetek, w wysokości ustawowej.

5. Ustala się, że za dzień dokonania zapłaty należności wynikających z ust.4 uważa się dzień wpłaty należności przez Odbiorcę w formie gotówkowej do kasy Urzędu Gminy w Łęczycy,
u inkasenta lub na rachunek bankowy Dostawcy, a w obrocie bezgotówkowym dzień obciążenia rachunku bankowego Wpłacającego.

6. Zgłoszenie przez odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

7. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na pisemne żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie w formie przelewu na rachunek bankowy lub wypłaty gotówkowej w kasie Urzędu Gminy.

§ 24. W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz braku możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy ilości świadczonych usług, ilość pobranej wody lub odprowadzonych ścieków będzie naliczana ze średniej ilości wyciągniętej z ostatnich 3-ech miesięcy świadczenia usług przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza lub urządzenia pomiarowego, a gdy nie jest to możliwe, zgodnie z zasadami określonym w § 18 Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

§ 25. 1. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Dostawcy, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego.

2. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Dostawcy i wprowadza ścieki do urządzeń Dostawcy, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnegoi wodomierza głównego.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Odbiorca jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji.

Rozdział 5
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

§ 26. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. Dostawca po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości w terminie 14 dni od jego wpływu.

3. Na podstawie warunków technicznych osoba ubiegająca się o przyłączenie sporządza Projekt Rozwiązań Technicznych przyłącza i uzgadnia go z Dostawcą.

4. Po uzgodnieniu Projektu Rozwiązań Technicznych oraz uzyskaniu zgody na włączenie się do wodociągu osoba ubiegająca się o przyłączenie może realizować inwestycję w oparciu o procedury określone w prawie budowlanym.

5. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody i odbiór ścieków, Dostawca dokonuje odbioru wykonanego przyłączenia, pod kątem spełnienia warunków technicznych.

6. Dostawca rozpoczyna dostawę wody nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z odbiorcą.

§ 27. 1. Budowę przyłącza wodociągowego oraz budowę studni wodomierzowej lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego, zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej.

2. Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej.

§ 28. 1. Jeżeli umowa o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża użytkownika instalacji.

3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci wod-kan składa Dostawcy wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy;

2) adres do korespondencji;

3) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu;

4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług;

5) opis lokalizacji nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania, i przeznaczenia.

§ 29. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 28, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

1) dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek;

2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

2. Dostawca jest zobowiązany przygotować i udostępnić odpowiedni wzór wniosku o podłączenie do sieci.

§ 30. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Dostawca w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą "Warunki techniczne na dostawę wody oraz przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej".

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej:

1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego;

2) określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele;

3) określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość, zawierać informację o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz dokumentację techniczną przyłącza w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy, wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok;

4) Dokument, o którym mowa w ust. 1 może określać:

a) parametry techniczne przyłącza,

b) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzonych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobieranej wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków, lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza się ścieków do kanalizacji.

3. Opłata za wydanie warunków technicznych na dostawę wody lub/i na odprowadzenie ścieków zgodna będzie z taryfikatorem opłat skarbowych w tym zakresie.

4. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Dostawca w terminie 21 dni od otrzymania wniosku informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.

§ 31. 1. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wydawane osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci mogą za zgodą tej osoby, obejmować nie tylko zgodę na wybudowanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

2. W sytuacji współfinansowania przez osobę ubiegającą się o przyłączenie budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych umowa zawierana między Odbiorcą a tą osobą reguluje tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Dostawcę części inwestycji sfinansowanej przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

3. Odpłatne przejęcie polegać może na przeniesieniu na Dostawcę prawa własności urządzenia, jak również na zawarciu umowy obligacyjnej, w szczególności umowy dzierżawy, a także prawnorzeczowej, w szczególności ustanowieniu użytkowania, w sposób umożliwiający Dostawcy korzystanie z urządzenia.

4. Wybór konkretnej formy odpłatnego przejęcia wymaga akceptacji Dostawcy i osoby ubiegającej się o przyłączenie.

5. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 pod rygorem nieważności winna być zawarta w formie pisemnej.

6. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 winna określać, co najmniej:

1) termin wybudowania urządzenia;

2) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać;

3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Dostawcę;

4) zasady wyceny inwestycji;

5) formę prawną przejęcia urządzenia przez Dostawcę;

6) termin przejęcia urządzenia;

7) termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia lub termin i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez Dostawcę z urządzenia na podstawie umowy nie przenoszącej prawa własności;

8) zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.

§ 32. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci wodno - kanalizacyjnej jest pisemne uzgodnienie z Dostawcą dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Dostawcę kontroli robót.

§ 33. Przed zawarciem umowy, Dostawca dokonuje odbioru wykonanego przyłącza wodno - kanalizacyjnego pod kątem spełnienia warunków technicznych oraz lokalizacji potwierdzonej inwentaryzacją geodezyjną.

Rozdział 6
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

§ 34. 1. Dostawca ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

2. Dostawca ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziom usług.

3. Dostawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

4. Poziom dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Rozdział 7
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ DOSTAWCĘ WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§ 35. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza Dostawca dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz projektem rozwiązań technicznych.

2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

4. Przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, a jeden egzemplarz dostarcza się Dostawcy.

Rozdział 8
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG ORAZ SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI LUB ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW ŚWIADCZONYCH USŁUG

§ 36. 1. Dostawca jest zobowiązany do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;

2) warunków przyłączania do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców;

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odbioru ścieków;

4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

5) planowanych przerw w świadczeniu usług.

2. Dostawca udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Dostawca udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania pisma chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Dostawca przed upływem terminów wskazanych w ust. 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od daty złożenia pisma.

§ 37. 1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Dostawcę umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.

3. Dostawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 21 dni od dnia złożenia w siedzibie Dostawcy lub doręczenia reklamacji.

§ 38. 1. Dostawca jest zobowiązany do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

2. Stosowna informacja, zawierająca co najmniej: imienne wskazanie pracowników upoważnionych do kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenie oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Dostawcy i podawana do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem nowych taryf.

§ 39. 1. W siedzibie Dostawcy winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat;

2) tekst jednolity "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łęczyca", obowiązującego na terenie gminy;

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz wody;

4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

2. Dostawca nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoją siedzibą.

§ 40. 1. Dostawca ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody i odbioru ścieków, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym.

2. Dostawca ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody i odbiorze ścieków, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych, Dostawca może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody i pracy odbiorników nie przekracza 12 godzin.

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Dostawca ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

§ 41. 1. Dostawca ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

2. Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba, że nie ponosi winy. Dostawca wolny jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług, wynikały z:

1) działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody;

2) działania lub zaniechania osób lub podmiotów za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy;

3) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych.

Rozdział 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Łęczyca

§ 43. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem stosowane są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze.

§ 44. Tracą moc:

1) uchwała Nr 27/IV/94 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27 października 1994r. w sprawie określenia zasad realizacji i finansowania budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gm. Łęczyca;

2) uchwała Nr 68/XI/95Rady Gminy w Łęczycy z dnia 21 listopada z1995r. zmiany uchwały nr 27/IV/94 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27 października 1994r. dotyczącej określenia zasad realizacji i finansowania budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gm. Łęczyca;

3) uchwała Nr XVI/96/96 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 14 czerwca 1996 w sprawie zmiany uchwały Nr 68/XI/95 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 21 listopada 1995r. zmieniającej zasady realizacji i finansowania budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Łęczyca;

4) uchwała Nr XV/80/2004 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Łęczyca (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 145, poz. 1163);

5) uchwała Nr XVI/92/2012 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Łęczyca (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego poz. 1469).

§ 45. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Kryszkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »