| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/188/12 Rady Gminy w Ozorkowie

z dnia 6 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/135/11 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. "c", "d" i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 117, poz. 679, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 ) w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ), Rada Gminy w Ozorkowie, uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/135/11Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie : " na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 1 858 541,00 zł ";

2) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Ozorkowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Ozorkowie


Andrzej Rogala


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/188/12
Rady Gminy w Ozorkowie
z dnia 6 czerwca 2012 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/135/11

Rady Gminy w Ozorkowie

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wykaz planowanych rezerw budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok

Dz.

Rozdz.

Treść

Kwota
rezerwy

A

Rezerwa ogólna

102400,00

758

75818

Rezerwy ogólne i celowe

102400,00

-rezerwa ogólna

102400,00

Razem rezerwa ogólna

102400,00

B

Rezerwy celowe

65000,00

758

75818

Rezerwy ogólne i celowe

65000,00

- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego

45000,00

- rezerwa celowa na program prozdrowotny profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy

20000,00

Razem rezerwy celowe

65000,00

Ogółem rezerwy

167400,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/188/12
Rady Gminy w Ozorkowie
z dnia 6 czerwca 2012 r.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XIII/135/11

Rady Gminy w Ozorkowie

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Przychody budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok

§

Nazwa

Kwota

Przychody ogółem

383200,00

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

383200,00

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

1631008,92

- kredyty i pożyczki

1631008,92

Ogółem

2014208,92


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/188/12
Rady Gminy w Ozorkowie
z dnia 6 czerwca 2012 r.

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XIII/135/11

Rady Gminy w Ozorkowie

z dnia 30 grudnia 2011r.

Wykaz zadań majątkowych ( inwestycyjnych ) oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania na 2012 rok

Dz.

Rozdz.

Treść

Kwota

010

Rolnictwo i łowiectwo

779000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

779000,00

-

rozbudowa hydroforni w Sokolnikach Lesie

150000,00

-

rozbudowa sieci wodociągowej w Maszkowicach (jednoroczna)

62000,00

-

rozbudowa sieci wodociągowej w Sierpowie

38000,00

-

rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Sokolniki-Sokolniki Las

24000,00

-

wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej w miejscowości Czerchów na terenie Gminy Ozorków

480000,00

-

zakup pomp głębinowych do stacji wodociągowych (jednoroczna)

25000,00

600

Transport i łączność

651000,00

60016

Drogi publiczne gminne

466000,00

-

przebudowa drogi gminnej w Sokolnikach Lesie w ciągu ul. M. Konopnickiej, ul. 22 Lipca oraz ul. Marynarskiej ( jednoroczna )

370000,00

-

wykonanie miejsc postojowych w Sokolnikach Lesie, ul. T. Kościuszki - ul. Ks. Brzóski (jednoroczna)

40000,00

-

układanie chodnika w Opalankach ( jednoroczna )

18000,00

-

układanie chodnika w Cedrowicach ( jednoroczna )

18000,00

-

układanie chodnika w Sokolnikach ( jednoroczna )

20000,00

60017

Drogi wewnętrzne

185000,00

-

przebudowa drogi dojazdowej w Katarzynowie, ul. Jarzębinowa ( jednoroczna )

40000,00

-

przebudowa drogi dojazdowej Parzyce - Konary ( jednoroczna )

145000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

542688,78

70095

Pozostała działalność

542688,78

-

budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Solcy Wielkiej 57

340000,00

-

rozbudowa budynku komunalnego w Sokolnikach Lesie na działce oznaczonej nr ew. 2111/8

150000,00

-

termomodernizacja budynku komunalnego w Leśmierzu nr 37 ( jednoroczna )

50000,00

-

zakup zestawu komputerowego ( projekt PROW - jednoroczna )

2688,78

- udział środków unijnych - 1 530,20 zł
- udział własny - 1 158,58 zł

750

Administracja publiczna

43200,00

75023

Urzędy gmin

43200,00

-

zakup kserokopiarki ( jednoroczna )

15000,00

-

zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz drukarek ( jednoroczna )

23000,00

-

zakup klimatyzatora ( jednoroczna )

5200,00

851

Ochrona zdrowia

30000,00

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

30000,00

-

zakup sprzętu medycznego ( jednoroczna )

30000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

638420,98

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

570420,98

-

nabycie prawa własności budowli i urządzeń oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie i miejscowości Leśmierz gm. Ozorków wraz z prawem własności naniesień znajdujących się na tych gruntach, stanowiących oczyszczalnię ścieków wraz z infrastrukturą techniczną

400,98

-

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy

540020,00

-

nabycie działki oznaczonej nr ewidencyjnym 6/7 w miejscowości Śliwniki, stanowiącej teren przepompowni ścieków na zbiorczej kanalizacji sanitarnej ( jednoroczna )

30000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

68000,00

-

budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach Lesie, ul. G. Narutowicza

18000,00

-

budowa oświetlenia ulicznego w Leśmierzu

15000,00

-

budowa oświetlenia ulicznego w Konarach

15000,00

-

modernizacja oświetlenia na terenie Gminy ( jednoroczna )

20000,00

Ogółem

2684309,76


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/188/12
Rady Gminy w Ozorkowie
z dnia 6 czerwca 2012 r.

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XIII/135/11

Rady Gminy w Ozorkowie

z dnia 30 grudnia 2011 r

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na 2012 rok

Dochody

Dział

Rozdz.

Treść

Kwota

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

425000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

425000,00

- wpływy z różnych opłat

410000,00

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych


15000,00

Ogółem

425000,00

Wydatki

Dział

Rozdz.

Treść

Kwota

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

425000,00

Wydatki bieżące

345000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

102500,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - eksploatacja, utrzymanie oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz kanalizacji sanitarnych


102500,00

90002

Gospodarka odpadami

135000,00

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - selektywna zbiórka odpadów, w tym zakup pojemników
i koszy


135000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

45700,00

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy - oczyszczanie placów, ulic, miejsc publicznych
i cmentarzy wojennych


45700,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

34300,00

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody - utrzymanie terenów zielonych, w tym eksploatacja sprzętu i urządzeń


34300,00

90095

Pozostała działalność

27500,00

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami -aktualizacja oraz wdrażanie programu likwidacji azbestu


19572,00

Przedsięwzięcia związane z monitoringiem środowiska - wykonanie badań i prac analitycznych dla potrzeb monitoringu gleb


5000,00

Utrzymanie gminnych urządzeń piętrzących

2928,00

Wydatki majątkowe

80000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

80000,00

Przedsięwzięcia związane z gospodarką ściekową
i ochroną wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy

80000,00

Ogółem

425000,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/188/12
Rady Gminy w Ozorkowie
z dnia 6 czerwca 2012 r.

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XIII/135/11

Rady Gminy w Ozorkowie

z dnia 30 grudnia 2011 r

Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy Ozorków dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2012 rok

Dz.

Rozdz.

Treść

Kwota
dotacji

Dotacje podmiotowe

715000,00

921

92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

565000,00

921

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

150000,00

Ogółem dotacje podmiotowe

715000,00

Dotacje celowe

8025,20

754

75412

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla ochotniczych straży pożarnych)

8025,20

Ogółem dotacje

723025,20


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/188/12
Rady Gminy w Ozorkowie
z dnia 6 czerwca 2012 r.

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr XIII/135/11

Rady Gminy w Ozorkowie

z dnia 30 grudnia 2011 r

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Ozorków prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemy oświaty na 2012 rok

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

801

Oświata i wychowanie

294447,29

294447,29

Zespół Szkół w Leśmierzu

67201,61

67201,61

80101

Szkoły podstawowe

1901,61

1901,61

0970

Wpływy z różnych dochodów

1901,61

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1901,61

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

65300,00

65300,00

0830

Wpływy z usług

65000,00

0920

Pozostałe odsetki

300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2000,00

4220

Zakup środków żywności

63000,00

4300

Zakup usług pozostałych

300,00

Zespół Szkół w Solcy Wielkiej

70572,00

70572,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

70572,00

70572,00

0830

Wpływy z usług

70272,00

0920

Pozostałe odsetki

300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6500,00

4220

Zakup środków żywności

63360,00

4300

Zakup usług pozostałych

712,00

Zespół Szkół w Modlnej

97437,63

97437,63

80101

Szkoły podstawowe

2232,63

2232,63

0970

Wpływy z różnych dochodów

2232,63

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2232,63

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

95205,00

95205,00

0830

Wpływy z usług

94905,00

0920

Pozostałe odsetki

300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5485,00

4220

Zakup środków żywności

89220,00

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

Przedszkole w Leśmierzu

59236,05

59236,05

80104

Przedszkole

436,05

436,05

0970

Wpływy z różnych dochodów

436,05

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

436,05

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

58800,00

58800,00

0830

Wpływy z usług

58000,00

0920

Pozostałe odsetki

500,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy
i darowizny w postaci pieniężnej

300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9000,00

4220

Zakup środków żywności

40300,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

6000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3500,00

Ogółem

294447,29

294447,29

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »