| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/86/2012 Rady Gminy Czarnocin

z dnia 20 czerwca 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za korzystanie z nich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 1, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Rada Gminy Czarnocin uchwala się, co następuje:

§ 1. Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin na zasadach określonych w Regulaminie, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest odpłatne.

2. Ustala się stawkę opłaty w wysokości 0,03 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku.

3. Zmiana stawki opłaty, o której mowa w ust. 2, następuje w trybie art. 16 ust. 6 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 4. Przepisy uchwały nie dotyczą operatorów publicznego transportu zbiorowego, którzy wykonują zadania w zakresie przewozu osób na terenie gminy na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Czarnocin


mgr Grzegorz Płachta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/86/2012
Rady Gminy Czarnocin
z dnia 20 czerwca 2012 r.

REGULAMIN
WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY CZARNOCIN

§ 1. Z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czarnocin, które stanowią własność Gminy lub są przez nią zarządzane, zwane dalej "przystankami", mogą korzystać przewoźnicy wykonujący przewozy osób, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) i ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), zgodnie z niniejszymi warunkami i zasadami.

§ 2. Przystanki będą udostępniane przewoźnikom na pisemny wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków, do którego należy dołączyć:

1) proponowany rozkład jazdy, uwzględniający przystanki, czasy odjazdów z poszczególnych przystanków;

2) mapę, na której zaznaczony jest przebieg linii komunikacyjnej oraz lokalizacja obsługiwanych przystanków.

§ 3. Gmina Czarnocin wydaje uzgodnienie w formie pisemnej, które jest ważne do czasu zawarcia umowy na korzystanie z przystanków.

§ 4. Jeżeli przewoźnik nie złoży w terminie, o którym mowa w § 5 Regulaminu, wniosku o zawarcie umowy na korzystanie z przystanków lub umowa nie zostanie podpisana, wydane uzgodnienie traci ważność.

§ 5. Po uzgodnieniu zasad korzystania z przystanków, przewoźnik zobowiązany jest w terminie 1 miesiąca, do złożenia wniosku o zawarcie umowy na korzystanie z przystanków.

§ 6. Do wniosku o zawarcie umowy z Gminą Czarnocin na korzystanie z przystanków, należy dołączyć:

1) kserokopię zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;

2) kserokopię obowiązującego rozkładu jazdy.

§ 7. Umowę zawiera się na okres ważności zezwolenia. Umowa określa w szczególności:

1) ilość zatrzymań środka transportowego na przystankach;

2) wykaz obsługiwanych przystanków według rozkładu jazdy;

3) harmonogram płatności;

4) termin płatności.

§ 8. Korzystanie z przystanków jest odpłatne. Stawkę opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu, określa Rada Gminy Czarnocin.

§ 9. Z przystanków należy korzystać zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).

§ 10. Na przystankach możliwe jest zatrzymywanie się na czas wsiadania lub wysiadania pasażerów, bez możliwości parkowania i oczekiwania na kurs.

§ 11. Zatrzymywanie się na przystankach powinno odbywać się zgodnie z aktualnym rozkładem jazdy.

§ 12. Przewoźnik zobowiązany jest do wywieszenia aktualnych rozkładów jazdy na przystankach.

§ 13. Zabrania się ustawiania dodatkowych słupków w celu rozwieszenia rozkładów jazdy.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/86/2012
Rady Gminy Czarnocin
z dnia 20 czerwca 2012 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH,
KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDCĄ JEST GMINA CZARNOCIN

Lp.

Nazwa przystanku

Liczba przystanków

1.

Biskupia Wola

2

2.

Czarnocin

3

3.

Zawodzie

1

4.

Dalków

1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »