| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/299/12 Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla Karsznice w Zduńskiej Woli

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, Statut Wspólnocie Lokalnej Osiedla Karsznice w Zduńskiej Woli, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XV/160/03 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Wspólnocie Lokalnej Osiedla Karsznice w Zduńskiej Woli.

§ 3. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów organów Wspólnoty Lokalnej Osiedla Karsznice w Zduńskiej Woli przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola


Artur Stępień


Załącznik do Uchwały Nr XXV/299/12
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Statut Wspólnoty Lokalnej Osiedla Karsznice w Zduńskiej Woli

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Wspólnota Lokalna Osiedla Karsznice w Zduńskiej Woli, zwana dalej "Wspólnotą", jest jednostką pomocniczą Gminy Miasta Zduńska Wola, zwanej dalej "Miastem", w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Statutu Miasta Zduńska Wola (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 135, poz. 1333 z późn. zm.).

2. Terenem działania Wspólnoty jest Osiedle Karsznice w Zduńskiej Woli, zwane dalej "Osiedlem". Nie wyłącza to współpracy z innymi instytucjami, organizacjami, wspólnotami, stowarzyszeniami, fundacjami i samorządami terytorialnymi.

3. Wspólnotę stanowią mieszkańcy Osiedla.

4. Obszar Osiedla obejmuje ulice: Jana Długosza, Aleksandra Fredry, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Grunwaldzką, Kazimierza Kałużewskiego, Karsznicką, Jana Kochanowskiego, Kolejową, Hugona Kołłątaja, Kombatantów, Mikołaja Kopernika, Krańcową, Bolesława Leśmiana, Łanową,
1-go Maja, Maratońską, Marzenińską, Narciarską, Ursyna Juliana Niemcewicza /1757-1841/ pisarz, Cypriana Kamila Norwida, Stefana Okrzei, Olimpijską, Partyzantów, Piłkarską, Plac Zwycięstwa, Wincentego Pola, Poprzeczną, Rolną, Saneczkową, Piotra Skargi /1536-1612/, Sportową, Spółdzielczą, Stanisława Staszica, Wita Stwosza, mjr. Henryka Sucharskiego, Juliusza Sylli, Tenisową, Romualda Traugutta, Turystyczną, Wiosenną, Wincentego Witosa, Wojska Polskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Zbożową.

§ 2. Wspólnota używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i adres siedziby. Pieczęć może ponadto zawierać logo Wspólnoty.

Rozdział 2.
Zakres zadań przekazywanych Wspólnocie przez Miasto oraz sposób ich realizacji

§ 3. Do zakresu działania Wspólnoty należy upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej między innymi poprzez:

1) organizowanie wspólnych działań wspomagających rozwój Wspólnoty i społeczności lokalnej mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie:

a) czystości i porządku oraz bezpieczeństwa publicznego,

b) edukacji i wychowania,

c) działalności w sferze kultury i promocji,

d) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

e) ochrony przyrody, w tym zieleni w obszarze Wspólnoty;

2) inicjowanie i organizowanie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, adresowanych do wszystkich mieszkańców Wspólnoty;

3) wykonywanie innych zadań powierzonych Wspólnocie przez organy Miasta.

§ 4. Zadania, o których mowa w § 3, Wspólnota realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał;

2) wydawanie opinii;

3) przedstawianie organom Miasta projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych;

4) organizowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych;

5) współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy.


Rozdział 3.
Władze Wspólnoty, zasady i tryb dokonywania ich wyboru

§ 5. 1. Organem uchwałodawczym Wspólnoty jest Ogólne Zebranie Mieszkańców.

2. Prawo uczestnictwa w Ogólnym Zebraniu Mieszkańców przysługuje stałym mieszkańcom Osiedla uprawnionym do głosowania.

3. Pierwsze Ogólne Zebranie Mieszkańców w danej kadencji zwołuje Prezydent Miasta Zduńska Wola, zwany dalej "Prezydentem Miasta".

4. Pierwsze Ogólne Zebranie Mieszkańców odbywa się nie później niż 60 dni od dnia upływu kadencji poprzedniego Zarządu.

5. Prezydent Miasta informuje o terminie, miejscu i projekcie porządku obrad pierwszego Ogólnego Zebrania Mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.

6. Pierwsze Ogólne Zebranie Mieszkańców prowadzi Prezydent Miasta lub wyznaczony przez niego pracownik Urzędu Miasta Zduńska Wola, zwanego dalej "Urzędem Miasta".

7. Prezydent Miasta zapewnia organizacyjno-techniczną obsługę wyborów.

§ 6. 1. Organem wykonawczym Wspólnoty jest Zarząd, na czele którego stoi Przewodniczący Zarządu.

2. Zarząd liczący od 5 do 15 członków wybiera Ogólne Zebranie Mieszkańców w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zwykłą większością głosów.

3. O liczbie członków Zarządu decyduje Ogólne Zebranie Mieszkańców w drodze uchwały.

4. Do dokonania ważnego wyboru Zarządu na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców wymagana jest obecność co najmniej 1/15 uprawnionych mieszkańców Wspólnoty, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. O ile w wyznaczonym pierwszym terminie na zebraniu nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców Wspólnoty, na zebraniu w drugim terminie wybory przeprowadza się bez względu na liczbę obecnych.

6. Kadencja Zarządu trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

7. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu zwołuje Prezydent Miasta w ciągu 7 dni od dnia wyborów.

8. Zarząd, na pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Zarządu,
1-3 Zastępców Przewodniczącego Zarządu, Sekretarza i Skarbnika, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

9. O liczbie Zastępców Przewodniczącego Zarządu decyduje Zarząd w drodze uchwały.

10. Przewodniczący Zarządu może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Zastępcę Przewodniczącego Zarządu. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zarządu i niewyznaczenia Zastępcy Przewodniczącego Zarządu, zadania Przewodniczacego Zarządu wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zarządu najstarszy wiekiem.

§ 7. 1. Mandat członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji na skutek:

1) śmierci;

2) rezygnacji potwierdzonej na piśmie;

3) długotrwałego (powyżej 12 miesięcy) nie uczestniczenia w pracach Zarządu.

2. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu stwierdza Ogólne Zebranie Mieszkańców w drodze uchwały.

3. Ogólne Zebranie Mieszkańców może odwołać Zarząd lub poszczególnych jego członków przed upływem kadencji, jeżeli utracili zaufanie mieszkańców Wspólnoty. Przepisy § 6 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu na najbliższym Ogólnym Zebraniu Mieszkańców przeprowadza się wybory uzupełniające, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. W przypadku odwołania albo rezygnacji całego Zarządu Prezydent Miasta zarządza niezwłocznie wybory przedterminowe, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Wyborów uzupełniających oraz wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji Zarządu pozostało mniej niż 6 miesięcy.

7. Kadencja członków Zarządu wybranych w wyborach uzupełniających i Zarządu wybranego w wyborach przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji Zarządu wybranego, zgodnie
z § 6 ust. 6.

Rozdział 4.
Organizacja i zadania organów Wspólnoty

§ 8. 1. Przewodniczący Zarządu zwołuje Ogólne Zebranie Mieszkańców co najmniej raz w roku.

2. Przewodniczący Zarządu obowiązany jest zwołać Ogólne Zebranie Mieszkańców na wniosek:

1) co najmniej 1/15 mieszkańców Wspólnoty uprawnionych do głosowania;

2) Zarządu;

3) Rady Miasta;

4) Prezydenta Miasta;

w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

3. Przewodniczący Zarządu informuje o terminie, miejscu i projekcie porządku obrad Ogólnego Zebrania Mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.

4. Przewodniczący Zarządu przewodniczy Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców.

5. Ogólne Zebranie Mieszkańców rozstrzyga sprawy należące do jego właściwości w formie uchwał podpisanych przez przewodniczącego obrad.

6. Ogólne Zebranie Mieszkańców podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/15 uprawnionych mieszkańców Wspólnoty, z zastrzeżeniem ust. 8.

7. O ile w wyznaczonym pierwszym terminie na zebraniu nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców Wspólnoty, na zebraniu w drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

8. Z Ogólnego Zebrania Mieszkańców sporządza się protokół, do którego dołącza się:

1) obwieszczenie o zwołaniu Ogólnego Zebrania Mieszkańców;

2) listę obecności;

3) podjęte uchwały;

4) wnioski, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego obrad.

9. Protokół z Ogólnego Zebrania Mieszkańców sporządza Sekretarz, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego Zarządu członek Zarządu.

§ 9. Do wyłącznej właściwości Ogólnego Zebrania Mieszkańców należy:

1) ustalanie kierunków działania i zadań dla Zarządu;

2) przyjmowanie sprawozdań Zarządu z prowadzonej działalności;

3) sprawowanie kontroli nad działalnością Zarządu;

4) zgłaszanie wniosków lub postulatów określających potrzeby, dążenia i opinie mieszkańców w zakresie zadań własnych lub zleconych;

5) wydawanie opinii w sprawach dotyczących w szczególności:

a) połączenia, podziału lub zniesienia Wspólnoty,

b) projektów i planów dotyczących Wspólnoty i jej mieszkańców.

§ 10. 1. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący Zarządu.

3. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół sporządza Sekretarz, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego Zarządu członek Zarządu.

§ 11. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) wykonywanie uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców i zadań Wspólnoty powierzonych przez organy Miasta;

2) informowanie lokalnej społeczności o istotnych sprawach dotyczących Wspólnoty i Miasta;

3) opracowywanie wniosków do projektu budżetu Miasta, z uwzględnieniem procedury jego uchwalania, jak również zgłaszanie potrzeb jego zmiany w trakcie roku budżetowego;

4) współdziałanie z organami Miasta, służbami Urzędu Miasta i jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz innymi podmiotami w obszarze realizowanych przez Wspólnotę zadań;

5) gospodarowanie przekazanymi w użyczenie składnikami mienia komunalnego w granicach umocowania, wprowadzanie w formie regulaminu zasad korzystania przez mieszkańców z powierzonego mienia komunalnego;

6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw Wspólnoty;

7) składanie Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców, za dany rok budżetowy, sprawozdań ze swojej działalności, w tym z przebiegu wykonania planu rzeczowo-finansowego za dany rok, w terminie nie później niż końca marca następnego roku.

Rozdział 5.
Mienie Wspólnoty, gospodarka finansowa oraz zakres i formy kontroli organów Wspólnoty

§ 12. 1. Zarząd Wspólnoty może wystąpić do Prezydenta Miasta o przekazanie Wspólnocie mienia komunalnego niezbędnego do realizacji zadań statutowych Wspólnoty.

2. Przekazanie mienia komunalnego Wspólnocie następuje na podstawie umowy użyczenia. Protokół przekazania mienia komunalnego stanowi załącznik do umowy użyczenia.

3. Wspólnota może korzystać z przekazanego jej mienia komunalnego tylko w ramach zwykłego zarządu.

4. Wydzierżawienie, użyczenie lub udostępnienie na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu prawnego mienia komunalnego przez Wspólnotę na rzecz innych osób, niż jednostki pomocnicze, może nastąpić tylko po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta. Dochody z tego tytułu stanowią dochód budżetu Miasta i mogą być przeznaczane na potrzeby Wspólnoty.

5. Wspólnota ma obowiązek zachowania szczególnej staranności przy gospodarowaniu mieniem komunalnym, a w szczególności utrzymanie go w stanie niepogorszonym, prowadzenie na bieżąco spraw związanych z jego prawidłową eksploatacją, w tym z utrzymaniem porządku i czystości.

§ 13. 1. Wspólnota prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta.

2. Rozliczenia finansowe Wspólnoty odbywają się za pomocą rachunku bankowego Miasta.

3. Wspólnota przedstawia propozycje wydatkowania środków na określone cele statutowe Prezydentowi Miasta.

§ 14. 1. Nadzór nad działalnością organów Wspólnoty sprawuje Rada Miasta.

2. Bieżącą kontrolę nad działalnością organów Wspólnoty, w szczególności w zakresie dysponowania środkami budżetowymi oraz zarządzania mieniem, sprawuje Prezydent Miasta i Skarbnik Miasta poprzez odpowiednie służby Urzędu Miasta.

§ 15. Zarząd przekazuje Prezydentowi Miasta:

1) sprawozdania z rocznej działalności organów Wspólnoty, zawierające między innymi informację dotyczącą rozdysponowania przekazanych środków finansowych i zarządu mieniem komunalnym, w terminie do końca marca roku następnego;

2) uchwały podejmowane przez organy Wspólnoty w terminie 21 dni od dnia ich podjęcia.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 16. Zmian w niniejszym Statucie dokonuje Rada Miasta w drodze uchwały, na wniosek organów Wspólnoty, Prezydenta Miasta lub z własnej inicjatywy.

§ 17. Uchwały organów Wspólnoty podaje do publicznej wiadomości Przewodniczący Zarządu lub wyznaczony przez Zarząd członek Zarządu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 18. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »