| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OGD-4210-26(17)/2012/1331/XII/KK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 3 sierpnia 2012r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 kwietnia 2012 r. ENERGA Kogeneracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem", postanawiam:

1) zatwierdzić taryfę (dwunastą ) dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania taryfy na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania.

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:

- wytwarzanie ciepła - nr WCC/446/1331/U/2/98/PK z dnia 30 października 1998 r. (zmienioną późniejszymi decyzjami),

- przesyłanie i dystrybucję ciepła - nr PCC/1173/1331/W/OGD/2010/CW z dnia 30 marca 2010 r.,

w dniu 26 kwietnia 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (dwunastej ) taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo zostało wezwane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem URE", do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów, co ostatecznie uczyniło w dniu 25 lipca 2012 r. Jednocześnie Prezs URE jednokrotnie przedłużył na wniosek Przedsiębiorstwa termin udzielenia odpowiedzi na wezwanie.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo energetyczne", przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa te przedkładają taryfy do zatwierdzenia z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego dalej "rozporządzeniem taryfowym".

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat, którym ciepło dostarczane jest że źródeł zlokalizowanych w Wyszogrodzie, Winnicy i w Żychlinie zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających uzasadnione roczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło, koszty modernizacji i rozwoju (§ 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia taryfowego) oraz uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w tę działalność. Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie z § 12 rozporządzenia taryfowego. Dla źródła ciepła zlokalizowanego w Elblągu, w którym ciepło wytwarzane jest w jednostkach kogeneracji, ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny zostały skalkulowane na podstawie planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, ustalonych zgodnie z § 13 ust. 1 rozporzadzenia taryfowego, z uwzględnieniem treści przepisu art. 47 ust. 2f ustawy - Prawo energrtyczne. Na poziom cen i stawek opłat wpływ mają przede wszystkim koszty paliwa i koszty remontów.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z przepisem § 13 ust. 8 rozporządzenia taryfowego. Jak wynika bowiem z tego przepisu okres stosowania taryfy dla ciepła, w której zastosowano uproszczony sposób kalkulacji cen ciepła, wynosi jeden rok od dnia jej wprowadzenia do stosowania. Jednocześnie okres obowiązywania taryfy zosał ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa, albowiem wniosło ono faktycznie o ustalenie taryfy na okres jednogo roku.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

POUCZENIE

1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2) Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479 49 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk.

3) Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia we właściwych miejscowo dziennikach urzędowych.

4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania we właściwych miejscowo dziennikach urzędowych.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północnego Oddziału TerenowegoUrzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku


Mirosława Szatybełko-Połom

K. o.:

1) ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., ul. Elektryczna 20a, 82-300 Elbląg.

2) Wojewoda Warmińsko - Mazurski , Al. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn.

3) Wojewoda Mazowiecki, Plac bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,

4) Wojewoda Łódzki, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

5) a/a

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 25.04.2012 r. na rachunek: 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045 Główny specjalista w Północnym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku Krystyna Krasodomska


E N E R G A Kogeneracja Spółka z o.o.

Taryfa dla ciepła

NINIEJSZA TARYFA STANOWI

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 03 sierpnia 2012 r.

Nr OGD-4210-26(17)/2012/1331/XII/KK

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR

Północnego Oddziału Terenowego

Urzędu Regulacji Energetyki

z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko -Połom

2012 r.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 3

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło. 5

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy. 5

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat. 6

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat. 7

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat. 8

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

? ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 89, poz. 625 z późn. zm),

? rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291),

? rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

? przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. ENERGA Kogeneracja
Sp. z o. o., 82-300 Elbląg, ul. Elektryczna 20a, zwana dalej "ENERGA Kogeneracja
Sp. z o. o.",

? odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy
z przedsiębiorstwem energetycznym,

? źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania
ciepła,

? sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,

? przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

? węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła
dostarczanego do instalacji odbiorczych,

? grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,

? instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

? zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,

? obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

? układ pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

? grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen
i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,

? moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,

? przyłączeniowa moc cieplna - moc cieplna ustalona przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie zamówionej mocy przez odbiorców przyłączonych do tej sieci, po uwzględnieniu strat mocy cieplnej podczas przesyłania ciepła tą siecią oraz niejednoczesności występowania szczytowego poboru mocy cieplnej
u odbiorców ,

? zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

? warunki obliczeniowe:

a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

b) normatywną temperaturę ciepłej wody,

? kogeneracja - równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego,

? sezon grzewczy - okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.

B. Używane w taryfie skróty oznaczają:

? "A" - źródło ciepła zlokalizowane w Wyszogrodzie przy ul. Niepodległości 22d, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, a wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego,

? "B" - źródło ciepła zlokalizowane w Winnicy przy ul. Wspólnej 3A, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, a wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego i oleju opałowego,

? "C" - źródło ciepła zlokalizowane w Żychlinie przy ul. Narutowicza 72, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego,

? "D" -źródło ciepła zlokalizowane w Elblągu przy ul. Elektrycznej 20a, stanowiące własność ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., w którym ciepło wytwarzane w kogeneracji pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

? wytwarzania ciepła z dnia 30 października 1998 r. Nr WCC/446/1331/U/2/98/PK (zmienionej późniejszymi decyzjami),

? przesyłania i dystrybucji ciepła z dnia 30 marca 2010 r. Nr PCC/1173/1331/W/ OGD/2010/CW.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

Grupa Aa - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła A, dostarczane jest do ich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze będące własnością i eksploatowane przez odbiorców.

Grupa Ba - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła B, dostarczane jest do ich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze będące własnością i eksploatowane przez odbiorców.

Grupa Ca - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła C, dostarczane jest do ich obiektów poprzez sieć ciepłowniczą wyprowadzoną z tego źródła, oznaczoną symbolem "A", stanowiącą własność i eksploatowaną przez ENERGA Kogeneracja Sp. z o. o. oraz węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

Grupa Cc - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła C, dostarczane jest do ich obiektów poprzez sieć ciepłowniczą wyprowadzoną z tego źródła, oznaczoną symbolem "C", stanowiącą własność i eksploatowaną przez ENERGA Kogeneracja Sp. z o. o. oraz węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

Grupa Ch - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła C, dostarczane jest do ich obiektów poprzez sieć ciepłowniczą wyprowadzoną z tego źródła, oznaczoną symbolem "H", stanowiącą własność i eksploatowaną przez ENERGA Kogeneracja Sp. z o. o. oraz węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

Grupa Cz - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła C, dostarczane jest do sieci ciepłowniczej stanowiącej własność i eksploatowanej przez odbiorcę.

Grupa Da - odbiorcy, którym ciepło w postaci gorącej wody, wytwarzane w źródle ciepła D, dostarczane jest do sieci ciepłowniczej, stanowiącej własność i eksploatowanej przez odbiorców.

Grupa Db - odbiorcy, którym ciepło w postaci pary wodnej o ciśnieniu powyżej
1 MPa, wytwarzane w źródle ciepła D, dostarczane jest do sieci ciepłowniczej, stanowiącej własność i eksploatowanej przez odbiorców.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

4.1 Ceny i stawki opłat:

Grupy Aa i Ba.

L.p.

Rodzaje stawek opłat

Jednostka miary

Grupa odbiorców

Aa

Ba

1.

Stawka opłaty za zamówioną moc cieplną

netto

zł/MW

9 889,50

9 037,43

2.

Stawka opłaty za ciepło

netto

zł/GJ

47,99

65,84

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Grupy Ca, Cc, Ch i Cz

L.p.

Rodzaje cen i stawek opłat

Jednostka miary

Grupy

Ca

Cc

Ch

Cz

1.

Cena za zamówioną moc cieplną-roczna

netto

zł/MW

85 026,89

85 026,89

85 026,89

85 026,89

Cena za zamówioną moc cieplną - rata miesięczna

netto

zł/MW

7 085,57

7 085,57

7 085,57

7 085,57

2.

Cena ciepła

netto

zł/GJ

30,45

30,45

30,45

30,45

3.

Cena nośnika ciepła

netto

zł/m 3

14,21

14,21

14,21

14,21

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe - roczna

netto

zł/MW

19 954,49

12 514,07

15 687,92

-

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe - rata miesięczna

netto

zł/MW

1 662,87

1 042,84

1 307,33

-

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

netto

zł/GJ

10,79

8,09

7,40

-

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Grupy Da i Db.

L.p.

Rodzaje cen

Jednostka miary

Grupa odbiorców

Da

Db

1.

Cena za zamówioną moc cieplną - roczna

netto

zł/MW

69 265,44

98 853,84

Cena za zamówioną moc cieplną - rata miesięczna

netto

zł/MW

5 772,12

8 237,82

2.

Cena ciepła

netto

zł/GJ

28,19

33,74

3.

Cena nośnika ciepła

netto

zł/m3

16,40

16,40

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.2 Stawki opłat za przyłączenie do sieci:

Średnica przyłącza

Dn 25

Dn 32

Dn40

Dn 50

Dn 65

Stawka opłaty za przyłączenie do sieci 1 mb przyłącza [ zł/mb]

netto

643,73

646,98

678,09

726,17

800,51

Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

W przypadkach:

a. niedotrzymania przez ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,

b. uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,

c. udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,

d. nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone
w taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Prezes Zarządu Pokurent

Marek Dec Magdalena Czajka

#

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »