| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PD.9.2012 Wójta Gminy Lgota Wielka; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 16 lipca 2012r.

w sprawie przejęcia do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych

Na podstawie Uchwały Nr XIX/124/2012 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegajacych przez teren Gminy Lgota Wielka oraz Uchwały Nr V/36/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych zawarto porozumienie pomiędzy:

Powiatem Radomszczańskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach:

Wicestarosty - Andrzeja Pluteckiego

Członka Zarządu - Beaty Pokory

a

Gminą Lgota Wielka reprezentowaną przez:

Wójta - Jerzego Kotlewskiego

§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Lgota Wielka przejmuje od Powiatu Radomszczańskiego zadanie polegające na budowie chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej 3947E na odcinku Woźniki - Lgota Wielka o długości 380,00 m .

§ 2. 1. Gmina Lgota Wielka pełnić będzie funkcję inwestora i na podstawie Uchwały NR XXI/135/2012 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszcańskiego w ramach realizacji niniejszego porozumienia udzieli pomocy rzeczowej w postaci wykonania robót drogowych związanych z budową chodnika, o którym mowa w §1 polegających na:

- wykonaniu robót ziemnych,

- wywiezieniu ziemi,

- wykonaniu podbudowy,

- wykonaniu chodnika,

- wykonaniu zjazdów,

- zakupie piasku i cementu.

2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej, o której mowa w ust. 1 zostaną okreslone w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Powiatem Radomszczańskim a Gminą Lgota Wielka.

3. Termin realizacji przedmiotu porozumienia ustala się od dnia podpisania porozumienia do dnia
31.10.2012 r.

§ 3. 1. 1 . Gmina Lgota Wielka jest zobowiązana do:
- powołania Kierownika budowy,
- prowadzenia Dziennika budowy i udostępniania go upoważnionym przedstawicielom Starostwa Powiatowego.

2. Gmina Lgota Wielka ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.

3. Gmina Lgota Wielka zobowiązana jest do stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek przedstawicieli Starostwa.

§ 4. 1. Powiat Radomszczański w ramach wykonywania porozumienia zapewnia:

- kostkę brukową gr. 6 cm szara w ilości 580,00 m 2 ,

- kostkę brukową gr. 8 cm czerwona w ilości 300,00 m 2 ,

- obrzeże chodnikowe w ilości 404,00 m.

2. Powiat Radomszczański w ramach porozumienia zapewnia dokumentację budowlaną oraz decyzję o pozwoleniu na budowę.

3. Nadzór budowlany nad realizacją przedmiotu porozumienia sprawował będzie Inspektor Nadzoru z ramienia Powiatu Radomszczańskiego.

4. Powiat Radomszczański jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót.

§ 5. 1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe ich wykonanie, potwierdzone protokołem odbioru robót.

2. W przypadku wystąpienia wad nadających się do usunięcia Powiat może żądać usunięcia wad w wyznaczonym terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

3. W przypadku wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Gmina Lgota Wielka zwróci przekazany przez Powiat Radomszczański materiał w ilościach określonych w § 4 ust. 1 lub wpłaci na wskazane konto równowartość przekazanego materiału oraz pozostałe koszty poniesione przez Powiat związane z realizacją porozumienia.

4. Po zakończeniu realizacji zadania i komisyjnym odbiorze robót Gmina Lgota Wielka przekaże Powiatowi Radomszczańskiemu wykonane roboty protokołem zdawczo - odbiorczym (PT) w terminie 14 dni.

5. Nakłady rzeczowe i finansowe utworzone w wyniku budowy chodnika objętego niniejszym porozumieniem stają się własnością Powiatu Radomszczańskiego.

§ 6. 1. Gmina Lgota Wielka udziela 36 - miesięcznej gwarancji na roboty objęte przedmiotem porozumienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

2. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu porozumienia w okresie gwarancji Gmina Lgota Wielka zobowiązana jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Powiat Radomszczański. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

3. W przypadku gdy Gmina Lgota Wielka nie usunie wad w wyznaczonym terminie Powiat, zleci ich usunięcie a kosztami obciąży Gminę Lgota Wielka.

§ 7. W związku z tym, iż zajęcie pasa drogowego następuje na cele związane z modernizacją drogi powiatowej, Powiat Radomszczański odstępuje od naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Powiatu i dwa egzemplarze dla Gminy.

Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego


Andrzej Plutecki


Członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego


Beata Pokora

Wójt Gminy Lgota Wielka


Jerzy Kotlewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »