| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 100/XVIII/2012 Rady Gminy w Rogowie

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogów za rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Rogowie


Wojciech Więciorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 100/XVIII/2012
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 27 czerwca 2012 r.


Sprawozdanie

z wykonania budżetu gminy Rogów za rok 2011

oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi - 11.227.366,26 zł, wykonanie wynosi - 11.317.855,56 zł, tj. 100,81%, w tym:

Dochody bieżące plan 10.693.618,26 zł, wykonanie 10.784.107,56 zł, tj. 100,81%

Dochody majątkowe plan 533.748,00 zł, wykonanie 533.748,00 zł, tj. 100%.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody na poziomie 157.640,59 zł, wykonanie 157.332,55 zł, co stanowi 99,80%, realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - plan 157.640,59 zł, wykonanie 157.332,55 zł, tj. 99,80%

Par. 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - plan 308,70 zł, wykonanie 308,50 zł, tj. 99,84% dochody za tereny dzierżawne i obwody łowieckie.

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 157.331,89 zł, wykonanie 157.024,05 zł, tj. 99,80%, środki z dotacji na realizacje ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

W dziel 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę - zaplanowano dochody bieżące w kwocie 352.520,00 zł, wykonanie 417.385,69 zł, tj. 118,40%.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - plan 352.520,00 zł, wykonanie 417.385,69 zł, tj. 118,40% w tym:

Par. 0830 - wpływy z usług - z tytułu dostawy wody - plan 346.520,00 zł, wykonanie 407.475,87 zł, tj. 117,59%

Par. 0920 - pozostałe odsetki - z tytułu nieterminowych wpłat za wodę - plan 6.000,00 zł, wykonanie 9.909,82 zł, tj. 165,16%

W dziale 600 - Transport i łączność - zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 399.083,00 zł, wykonanie 399.083,00 zł, w tym:

Rozdział 60016 - Drogi gminne

Par. 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - plan i wykonanie 339.862,00 zł, - dotacja na dofinansowanie przebudowy drogi Olsza-Rozworzyn

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Par. 6260 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie 59.000,00 zł, środki na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1.220,00 zł, wykonanie 1.210,20 zł, tj. 99,20%,

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Par. 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan 1.220,00 zł, wykonanie 1.210,20 zł, tj. 99,20% - wpływ z opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów.

W dziale 750 - Administracja publiczna -plan 79.087,22 zł, wykonanie 79.094,20 zł, tj. 100,01%, w tym:

Rozdział - 75011 - Urzędy Wojewódzkie - plan 55.643,00 zł, wykonanie 55.654,18 zł, 100,02 %, w tym:

Par. 2010 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 55.640,00 zł, wykonanie 55.637,13 zł, - dotacja na dofinansowanie utrzymania stanowisk urzędu stanu cywilnego i dowodów osobistych, akcje kurierską i transport dowodów osobistych.

Par. 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan - 3,00 zł, wykonanie 17,05 zł, to dochodu gminy z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów - plan 260,00 zł, wykonanie 255,80 zł, tj.98,38%, uzyskano dochody z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy oraz za udostępnienie kopii dokumentów.

Rozdział 75056 - spis powszechny i inne

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami plan i wykonanie - 23.184,22 zł, to dotacja na zadnie zlecone przekazana na realizacje spisu ludności i mieszkań.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące - plan 13.023,00 zł, wykonanie 12.770,00 zł, tj. 98,06%, tym:

Rozdział - 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan i wykonanie 828,00 zł, - to środki na prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 12.195,00 zł, wykonanie 11.942,00 zł, tj. 97,93% to dotacja na przeprowadzanie wyborów.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan i wykonanie
52.393,00 zł, w tym:

Rozdziała 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Par. 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, plan i wykonanie 22.393,00 zł, - środki przekazane gminie przez jednostek OSP w Rogowie na dofinansowanie zakupu sprzętu.

Rozdział - 75495 - Pozostała działalność

Par. 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan i wykonanie 30.000,00 zł, - środki uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakup sprzętu ratującego życie.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, plan 2.684.762,00 zł, wykonanie 2.740.306,42 zł zł, tj. 102,07%, w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział -75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody w rozdziale zrealizowano w

Par. 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.631,00 zł, tj.115,78% dochody otrzymane z podatku - karty podatkowej.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 273.366,00 zł, wykonanie 273.205,18 zł, tj. 99,94%, w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Par. 0310 - Podatek od nieruchomości - plan 270.451,00 zł, wykonanie 270.343,00 zł, tj. 99,96%

Par. 0320 - Podatek rolny - plan i wykonanie 1.357,00 zł, tj. 100%

Par. 0330 - Podatek leśny - plan i wykonanie 1.326,00 zł, tj. 100%

Par. 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan i wykonanie 132,00 zł, tj. 100%

Par. 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - plan 100,00 zł, wykonanie 47,18 zł, tj. 47,18%

Dochody z tytułu podatków od osób prawnych

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych, plan 936.925,00 zł, wykonanie 966.119,96 zł, tj. 103,12%, w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Par. 0310 - Podatek od nieruchomości - plan 372.000,00 zł, wykonanie 367.897,48 zł, tj. 98,90%

Par. 0320 - Podatek rolny - plan 269.500,00 zł, wykonanie 268.173,31 zł, tj. 99,51%

Par. 0330 - Podatek leśny - plan 3.770,00 zł, wykonanie 3.616,50 zł, tj. 95,93%,

Par. 0340 - Podatek od środków transportowych - plan 138.500,00 zł, wykonanie 147.566,30 zł, tj. 106,55%,

Par. 0360 - Podatek od spadków i darowizn - plan 9.000,00 zł, wykonanie 10.119,00 zł, tj. 112,43%

Par. 0430 - Wpływy z opłaty targowej - plan i wykonanie - 3.155,00 zł, tj. 100%

Par. 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 135.000,00 zł, wykonanie 157.289,00 zł, tj. 116,51%,

Par. 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - plan 6.000,00 zł, wykonanie 8.303,37 zł, tj. 138,39%

Powyższe dochody uzyskano z tytułu podatku od osób fizycznych.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.769,40 zł, tj. 98,56 %, w paragrafach przedstawia się następująco:

Par. 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej - plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.723,00 zł, tj. 97,69%,

Par. 0490 - Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.046,00 zł, wpływy z innych opłat zrealizowano w 101,16% zarachowano tu wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, plan 1.454.471,00 zł, wykonanie 1.480.580,88 zł, tj. 102,07%,

Par. 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 1.448.821,00 zł, wykonanie 1.473.521,00 zł, tj. 101,70%, Plan zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów

Par. 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych - plan 5.650,00 zł, wykonanie 7.059,88 zł, tj. 124,95%,

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 5.381.868,74 zł, wykonanie 5.381.632,36 zł, tj. 100%, w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Par. 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - plan i wykonanie 2.909.854,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Par. 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - plan i wykonanie - 2.137.658,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe plan 334.356,74 zł, wykonanie 334.120,36 zł, tj. 99,93%, w poszczególnych paragrafach:

Par. 0920 - pozostałe odsetki - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.965,00 zł, tj. 98,25%,

Par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 293.225,00 zł, wykonanie 293.023,62 zł, tj. 99,93%,

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan i wykonanie 32.261,74 zł, to środki ze zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010.

Par. 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - plan i wykonanie 6.870,00 zł, to środki ze zwrotu wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 196.886,00 zł, wykonanie 196.653,37 zł, tj. 99,88%, w tym dochody bieżące 121.263,00 zł, wykonanie 121.030,37 zł, tj. 99,81%, oraz dochody majątkowe plan i wykonanie 75.623,00 zł, w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - plan 89.223 zł, wykonanie 90.326,69 zł, tj. 101,24%:

Par. 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - plan 6.900,00 zł, wykonanie 7.539,49 zł, tj. 109,27%,

Par. 0830 - Wpływy z usług - plan 200,00 zł, wykonanie 461,57 zł, tj. 230,78%,

Par. 0920 - pozostałe odsetki - plan 270,00 zł, wykonanie 359,63 zł, tj. 133,20%,

Par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów - plan 230,00 zł, wykonanie 343,00 zł, 149,13%,

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100%,

Par. 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - plan 75.623,00 zł, wykonanie 75.623,00 zł, tj. 100%

Rozdział 80104 - plan 105.120,00 zł, wykonanie 103.729,49 zł, tj. 98,68%,

Par. 0830 - wpływy z usług - plan 105.000,00 zł, wykonanie 103.546,18 zł, tj. 98,62%,

Par. 0920 - pozostałe odsetki - plan 65,00 zł, wykonanie 102,31 zł, tj. 157,40%,

Par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów - plan 55,00 zł, wykonanie 81,00 zł, tj. 147,27%,

Rozdział 80110 - plan 2.543,00 zł, wykonanie 2.597,19 zł, tj. 102,13 %

Par. 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - plan i wykonanie 2.400,00 zł,

Par. 0920 - pozostałe odsetki - plan 38,00 zł, wykonanie 43,19 zł, tj. 113,66%,

Par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów - plan 105,00 zł, wykonanie 154,00 zł, tj. 146,67%,

Dział - 851 - Ochrona zdrowia plan 42.625,00 zł, wykonanie 50.540,53 zł, tj. 118,57 zł.

Rozdział - 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Par. 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - plan 42.625,00 zł, wykonanie 50.540,53 zł, tj. 118,57

Dział 852 Pomoc społeczna plan 1.733.559,00 zł, wykonanie 1.691.383,25 zł, tj. 97,57%

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.357.526,00 zł, wykonanie 1.355.992,12 zł, w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 1.353.526,00 zł, wykonanie 1.352.020,63 zł, tj. 99,89%,

Par. 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 4.000 zł, wykonanie 3.917,49 zł, tj. 99,29%,

Dotacja na realizacje zadań ze świadczeń rodzinnych oraz dochody uzyskane ze spłat zaległości przez dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej - plan 7.037,00 zł, wykonanie 6.871,48 zł, tj. 97,65%, w tym:

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 2.830,00, wykonanie 2.664,48 zł, tj. 94,15%.

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan i wykonanie 4.207,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez emer i rentowe plan i wykonanie 21.957,00 zł,

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan i wykonanie - 21.957,00 zł,

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan i wykonanie - 46.382,00 zł,

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan i wykonanie 46.382,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 67.001 zł, wykonanie 69.823,50 zł. tj. 104,21%

Par. 0920 - pozostałe odsetki - plan 200,00 zł, wykonanie 295,21 zł, tj. 147,60%, odsetki od prowadzonego rachunku bankowego

Par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów, plan - 1.000,00 zł, wykonanie 3.727,29 zł, tj. 372,73% dochody za terminowe przekazanie podatku dochodowego

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 65.801,00 zł, wykonanie 65.801,00 zł.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan i wykonanie 30.000,00 zł,

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan i wykonanie 30.000,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 203.656,00 zł, wykonanie 160.357,15 zł, tj. 78,74%, w tym:

Par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów - planu brak, wykonanie 202,88 zł,

Par. 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - plan 93.500,00 zł, wykonanie 54.914,24 zł, tj. 58,73%,

Par. 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - plan 4.950,00 zł, wykonanie 2.907,22 zł, tj. 58,73%,

Par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 3.900,00 zł, wykonanie 3.700,00 zł, tj. 94,87%,

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 101.306,00 zł, wykonanie 98.632,81 zł, tj. 97,36%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 34.360,00 zł, wykonanie 34.360,00 zł, tj. 100%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan i wykonanie 34.360,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 98.338,71 zł, wykonanie 103.710,99 zł, tj. 105,46%

Rozdział - 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Par. 0690 - Wpływy z różnych opłat - plan i wykonanie - 13.602,71 zł,

Rozdział - 90095 - Pozostała działalność - plan 84.736,00 zł, wykonanie 90.108,28 zł, tj. 106,34%, w tym:

Par. 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - plan 80.000,00 zł, wykonanie 85.171,49 zł, tj. 106,46%,

Par. 0830 - Wpływy z usług - plan i wykonanie 406,00 zł,

Par. 0920 - pozostałe odsetki - plan 710,00 zł, wykonanie 910,79 zł, tj. 128,28%,

Par. 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - plan i wykonanie 200,00 zł.

Par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów - plan i wykonanie - 3.420,00 zł.

Przychody budżetowe - plan 1.422.622,00 zł, wykonanie 1.231.068,42 zł, w tym:

zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.059.175,00 zł, - wykonanie 867.621,09 zł, w tym pożyczka na programy unijne 127.622,00 zł - wykonanie 127.621,09 zł.

Wolne środki z poprzedniego roku 363.447,33 zł, w kwocie 363.477,00 zł zostały wprowadzone do budżetu Gminy Rogów.

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów zleconych

Dział

Rozdział

Par.

Źródła dochodów dla danej j.s.t. wskazane w ustawie o dochodach j.s.t. lub wg paragrafów

Dochody plan po zmianach

Dochody wykonanie

010

Rolnictwo i łowiectwo

157.331,89

157.024,05

01095

Pozostała działalność

157.331,89

157.024,05

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

157.331,89

157.024,05

750

Administracja publiczna

78.824,22

78.821,35

75011

Urzędy Wojewódzkie

55.640,00

55.637,13

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

55.640,00

55.637,13

75056

Spis powszechny i inne

23.184,22

23.184,22

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

23.184,22

23.184,22

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

13.023,00

12.770,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

828,00

828,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

828,00

828,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

12.195,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

12.195,00

11.942,00

852

Pomoc społeczna

1.390.256,00

1.388.385,11

85212

Świadczenia rodzinne, świad. z fund. alim. oraz skł. na ubez. emeryt. i rent z ub. społ.

1.352.020,63

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

1.353.526,00

1.352.020,63

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej

2.830,00

2.664,48

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

2.830,00

2.664,48

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

30.000,00

30.000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

30.000,00

30.000,00

85295

Pozostała działalność

3.900,00

3.700,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

3.900,00

3.700,00

Razem

1.639.435,11

1.637.000,51

Informacje o ilości udzielonych umorzeń odroczeń w 2011 r.

W 2011 roku rozpatrzono 9 podań w sprawie umorzenia podatków, w tym 2 podania rozpatrzono odmownie. Umorzono:

- podatek rolny na kwotę 1.075,00 zł,

- podatek od nieruchomości w kwocie 127,00 zł,

- podatek leśny - 4,00 zł,

Rozłożenia na raty - złożono 6 podania:

- podatek rolny - 1.824,40 zł + 21,00 zł odsetki

- podatek od nieruchomości - 4.371,00 zł,

- podatek leśny - 8,00 zł,

- podatek od środków transportowych - 6.490,40 zł

Wpłynęły 28 podań w sprawie rozłożenia na raty opłaty za wodę:

- rozłożona kwota - 13.741,37 zł oraz odsetki 522,14 zł,

Wpłynęły 2 podania w sprawie rozłożenia na raty czynszu, jedno rozpatrzono odmownie

- rozłożono 1109.40 zł, plus 51,78 zł odsetek

Umorzenie odsetek - wpłynęły 8 podań, jedno rozpatrzono odmownie

- odsetki od wody - 273,29 zł,

- od podatku od nieruchomości - 402,00 zł,

- od podatku transportowego - 1.177,00 zł

Na zalegających w 2011 r. wystawiono:

873 szt. upomnień na kwotę 184.699,02 zł należność z tytułu podatków (zobowiązania pieniężne),

10 szt. upomnień na kwotę 27.120,60 zł, na podatek od środków transportowych,

3 szt. upomnień na kwotę 684 zł, podatek od nieruchomości osoby prawne

253 szt. wezwań do zapłaty 85.865,95 zł, za dostawę wody,

3 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 2980,25 zł, za czynsz za lokal

1 wezwanie do zapłaty na kwotę 7.387,50 zł za użytkowanie wieczyste

5 wezwań do zapłaty na kwotę 81,80 zł, za zajęcie pasa drogowego

72 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 72.536,42 zł, na podatki rolny, od nieruchomości i leśny,

3 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 15.695,00 zł, na podatek od środków transportowych

13 pozwów na należność z tytułu dostawy wody 39.605,50 zł.

Złożono 1 wniosek o wpis hipoteki, dokonano wpisu na kwotę 4.667 zł.

Dokonano jednego odcięcia wody w związku z uporczywym uchylanie się od zapłaty zaległych należności nawet w trakcie egzekucji komorniczej.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 11.794.988,26 zł, wykonanie 11.574.675,07 zł, tj. 98,13%, w tym:

Wydatki bieżące plan 9.992.766,10 zł, wykonanie 9.784.572,56 zł, tj. 97,92%,

Wydatki majątkowe plan 1.802.222,16 zł, wykonanie 1.790.102,51 zł, tj. 99,33%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z podziałem na grupy wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 436.653,89 zł, wykonanie 435.296,20 zł, tj. 99,69 %, w tym: Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - wydatki majątkowe - plan 2.322,00 zł, wykonanie 2.301,68 zł, tj. 99,12%, - wydatkowano przygotowanie dokumentacji do realizacje zadnia rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Rogów.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze plan 6.000,- zł, wykonanie 5.280,13 zł, tj. 88,00% - zadania statutowe - wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej z wpływów na podatek rolny (2% odpis)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - wydatki majątkowe - plan 271.000 zł, wykonanie 270.690,34 zł, tj. 99,89%, środki wydatkowano na następujące zadania odnowa miejscowości Wągry i Nowe Wągry oraz Przyłęk

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - plan 157.331,89 zł, wykonanie 157.024,05 zł, tj. 99,80%, wydatki poniesione w związku z wykonaniem ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - zadania statutowe plan 154.845,69 zł, wykonanie 154.537,85 zł, tj. 99,80% - wydatki rzeczowe i zwrot podatku akcyzowego wg decyzji; wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 2.486,20 zł, wypłacono wynagrodzenia za obsługę.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - plan 315.280,00 zł, wykonanie 295.479,01 zł, tj. 93,72%, z tego

- wynagrodzenie i pochodne plan 53.000,- zł, wykonanie 52.869,76 zł, tj. 99,75 %, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sieci;

- zadania statutowe - plan 239.450,00 zł, wykonanie 225.635,65 zł, tj. 94,23 %, opłaty za energię elektryczną w hydroforniach, opłata za wodę dla Mrogi Dolnej, Jasienia, Kotulina i Zacywilk, zakupioną od innych gmin, opłaty za pobór wód podziemnych, naprawy w ramach awarii ujęć wody i sieci, zakup wodomierzy, badanie wody w Sanepidzie;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 830,00 zł, wykonanie 826,76 zł, tj. 99,61% art. bhp dla konserwowa sieci,

- wydatki majątkowe plan 22.000,00 zł, wykonanie 16.146,84 zł, tj. 73,39% - wydatkowani na zakup oraz zamontowanie dodatkowej pompy do hydroforni w Przyłęku Dużym.

Dział 600 Transport i łączność plan 1.446.622,30 zł, wykonanie 1.431.180,03 zł, tj. 98,93%,

Rozdział 60016 - drogi gminne - plan 1.175.507,30 zł, wykonanie 1.160.069,43 zł, tj. 98,69%, w tym:

- zadania statutowe - plan 188.045,30 zł, wykonanie 172.626,36 zł, tj.91,80%, koszty zimowego utrzymania dróg, zakup kruszywa, usług transportowych

- wydatki majątkowe 987.462,00 zł, wykonanie 987.443,07 zł, tj. 100% środki na przebudowę dróg gminnych - droga Olsza Rozworzyn, ulica Targowa, ulica Kolejowa i likwidacja przełomu na ulicy Marchlewskiego.

Rozdział 60017- drogi wewnętrzne - plan 271.115,00 zł, wykonanie 271.110,60 zł, 100,00%, w tym zadania statutowe 16.565,- zł wykonanie 16.564,41 zł - wydatkowano za prace równiarni,

- wydatki majątkowe plan 254.550,00 zł, wykonanie 254.546,19 zł, tj. 100% - wydatki na budowę drogi w miejscowości Popień.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 11.922,76 zł, wykonanie 11.019,60 zł, tj. 92,42%

- zadania statutowe - plan 11.922,76 zł, wykonanie 11.019,60 zł, tj. 92,42% - wypłacono za mapy, rozgraniczenia działek oraz za projekt i kosztorys rozbiórkowy.

Dział 710 Działalność usługowa - plan 3.036,- zł, wykonanie 1.529,10 zł, tj. 50,37% w tym:

Rozdział 71004 - plan zagospodarowania przestrzennego - zadania statutowe - plan 1.000,- zł, wydatkowo 207,00 zł, tj. 20,70% wydatkowano za ogłoszenia.

Rozdział 71035 - cmentarze - zadania statutowe - plan 1.000,- zł, wykonanie 387,00 zł, tj. 38,70%, wydatkowano na zakup kwiatów i zniczy celem udekorowania miejsc pamięci narodowej.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - wynagrodzenia i pochodne - plan 1.036,- zł, wykonanie 935,10 zł, tj. 90,26% wydatkowano środki w związku z posiedzeniem komisji urbanizacyjnej.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 1.627.713,07 zł, wykonanie 1.612.314,69 zł, tj. 99,05%, z tego :

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie - plan 165.360,- zł, wykonanie 162.615,31 zł, tj. 98,34 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan 155.210,00 zł, wykonanie 153.840,78 zł, tj. 99,12%, - wypłata należnych wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2010 r. odprowadzono składki ZUS i Funduszu Pracy;

- zadania statutowe plan 9.300,00 zł, wykonanie 7.949,63 zł, tj. 85,48%, w tym zakup materiałów biurowych, koszty delegacji służbowych pracowników, szkoleń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 850,- zł, wykonanie 824,90 zł, tj. 97,05%, - art. BHP dla pracowników.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe - plan i wykonanie 3.000 zł, dotacja na współorganizację X-lecia Powiatu

Rozdział 75022 - Rada Gminy - plan 45.000,- zł, wykonanie 42.845,37 zł, tj. 95,21 % - w tym

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 40.000 zł, wykonanie 38.725,85 zł, tj. 96,81% wydatkowano na diety radnych, członków komisji oraz przewodniczącego rady;

- zadania statutowe - plan 5.000,- zł, wykonanie 4.119,52 zł, tj. 82,39%, zakup artykułów na posiedzenia i obsługa rady.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy - plan 1.319.995,00 zł, wykonanie 1.311.546,00 zł, tj. 99,36%, z tego

- wynagrodzenia i pochodne plan 1.125.414,00 zł, wykonanie 1.123.580,93 zł, tj. 99,84% - wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz przekazano składki ZUS i Fundusz Pracy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6.000,- zł, wykonanie 5.762,22 zł, tj. 96,04% - wydatkowano na zakup art. BHP dla pracowników;

- zadania statutowe - plan 188.581,00 zł, wykonanie 182.202,85 zł, tj. 96,62% w ramach tej kwoty dokonano zakupu opału i gazu opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za telefon i Internet, opłaty pocztowe, monitoring obiektu, opłaty za energię, prasa, wypłacone delegacje, szkolenia pracownicze, badania lekarskie, koszty ubezpieczenia mienia gminnego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne - plan i wykonanie 23.184,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan i wykonanie 4.777,37 zł,

- zadania statutowe plan i wykonanie 716,86 zł, ,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 17.689,99 zł, - zadanie w całości finansowane z dotacji, środki związane z obsługą spisu powszechnego.

Rozdziała 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania statutowe plan 13.500,- zł, wykonanie 13.323,43 zł, tj. 98,69%, opłaty miesięczne portalu internetowego Gminy Rogów, stronę gminy w tygodniku lokalnym oraz artykułów promocyjnych gminy,

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - plan 57.673,85 zł, wykonanie 55.800,36 zł, tj. 96,75%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 3.558,00 zł, wykonanie 2.591,31 zł, tj. 72,83%

- zadania statutowe plan 31.500,90 zł, wykonanie 30.594,10 zł, tj. 97,12%,

- świadczenia na rzecz os. fizycznych plan i wykonanie 12.700 zł, wypłacono diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy

- wydatki majątkowe - plan i wykonanie 9.914,95 zł, przekazano środki za realizacji zadania budowa zintegrowanego systemu e-łódzki.

Dział 751 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 13.023, wykonanie 12.770,00 zł, tj. 98,06%, w tym:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan i wykonanie 828,00 zł, wypłacono wynagrodzenie i pochodne za aktualizacje stałego rejestru wyborców

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - plan 12.195,00 zł, wykonanie 11.942,00 zł, tj. 97,93%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan i wykonanie 2.460,00 zł,

- zadania statutowe - plan 3.835,00 zł, wykonanie 3.582,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan i wykonanie 5.900,00 zł.

Zadanie w całości finansowe że środków z dotacji, wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 182.793,00 zł, wykonanie 177.226,31 zł, tj. 96,95%,

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - plan 182.793,- zł, wykonanie 177.226,31 zł, tj. 96,95%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 12.500,- zł, wykonanie 11.364,35 zł, tj. 90,91% - wynagrodzenie dwóch konserwatorów sprzętu pożarowego,

- zadania statutowe plan - 52.500,- zł, wykonanie 48.715,36 zł, tj. 92,79%, wydatki dotyczą zakupu paliwa do samochodów strażackich, zakup opału do ogrzewania pomieszczeń garażowych, opłaty za energię, ubezpieczenie pojazdów i drużyn strażackich, naprawa sprzętu p.poż.,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 14.000,- zł, wykonanie 13.532,60 zł, tj. 96,66% - wypłata ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach bojowych i szkoleniach,

- dotacje na zadania bieżące 15.000 zł, wykonanie 14.821,00 zł, tj. 98,81% - środki na zakupu realizowane przez jednostki,

- wydatki majątkowe plan i wykonanie 88.793,00 zł, w ramach wydatków majątkowych udzielono jednostce OSP w Kotulinie dotacji w kwocie 36.400,00 zł, na dofinansowanie zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz kwotę 52.393,00 zł, - zakupiono sprzęt ratujący życie - Lukasa dla jednostki OSP Rogów.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych plan 26.150,- zł, wykonanie 22.836,48 zł, tj. 87,33%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 20.500,- zł, wykonanie 17.404,47 zł, tj. 84,90% - prowizyjne za inkaso podatków i opłaty targowej i pochodne od tych wynagrodzeń,

- zadania statutowe plan 5.650,- zł, wykonanie 5.432,01 zł, tj. 96,12% wydatkowano na zakup druków oraz opłat związanych realizację podatkowych i opłat.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -

- zadania statutowe - plan 158.000,00 zł, wykonanie 157.884,87 zł., tj. 99,93% - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów

Dział 758 - Rozliczenie różne

Rozdział 75818 - rezerwa ogólna - zadania statutowe - plan 25.995,74 zł, pozostała rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Działa 801 Oświata i wychowanie - plan 4.657.998,90 zł, wykonanie 4.631.800,43 zł, tj. 99,44 %, z tego:

Rozdział 801 - Szkoły podstawowe - plan 2.531.597,00 zł, wykonanie 2.516.412,84 zł, tj. 99,40% z tego :

Wynagrodzenia i pochodne - plan 1.982.481,00 zł, wykonanie 1.981.304,25 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi trzech szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2010 oraz składki ZUS i Fundusz Pracy,

- zadania statutowe plan 326.511,- zł, wykonanie 313.972,39 zł, tj. 96,16% wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - środki przekazano na rachunek bankowy funduszu, opłaty za energię elektryczną, zakup opału, usługi telefoniczne i internetowe, zakup materiałów biurowych i środków czystości, usług - wywozu nieczystości, monitoring, przeglądu budynków, opłat za ubezpieczenie budynków szkolnych oraz pracowni oraz zakup programów komputerowych, wypłaty delegacji oraz zakup pomocy naukowych.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 124.965,- zł, wykonanie 124.772,20 zł, tj. 99,85% wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz artykuły BHP dla pracowników,

- wydatki majątkowe 97.640,00 zł, wykonanie 96.364,00 zł, tj. 98,69% środki na remont szkoły w Przyłęku Dużym.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne - plan 176.550,-zł, wykonanie 175.742,93 zł, tj. 99,54%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan 155.810,- zł, wykonanie 155.463,29 zł, tj. 99,78%, wynagrodzenia nauczycieli pracujących w oddziałach przedszkolnych,

- zadania statutowe - plan 9.195,- zł, wykonanie 8.980,57 zł, tj. 97,67% zakupy rzeczowe na potrzeby oddziałów przedszkolnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 11.545,- zł, wykonanie 11.299,07 zł, tj. 97,87% wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie zakupiono artykuły BHP dla pracowników.

Rozdział 80104 - Przedszkola - plan 728.613,58 zł, wykonania 724.327,82 zł, tj. 99,41 %, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne plan 523.069,- zł, wykonanie 522.729,87 zł, tj. 99,94% wydatkowano na wynagrodzenia, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010, przekazano składki od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi,

- zadania statutowe 144.151,16 zł, wykonanie 140.934,96 zł, tj. 97,77% dokonano zakupu artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków dla dzieci, zakupiono środki czystości i materiały biurowe, wydatki te obejmują również koszty energii, wywozu nieczystości oraz usług telekomunikacyjnych, badań lekarskich. Przekazano środki na fundusz socjalny,

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 24.550,- zł, wykonanie 24.501,57 zł, tj. 99,80% wypłacono należne dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zakupiono artykuły BHP dla pracowników,

- Dotacja na zadnia bieżące - plan 36.843,42 zł, wykonanie 36.161,42 zł, tj. 98,15% środki na dotacje dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Ognisku Miłości oraz zwrot dotacji dla gminy Słupia, Koluszki i Lipce Reymontowskie.

Rozdział 80110 - Gimnazja - plan 1.056.631,53 zł, wykonanie 1.054.088,59 zł, tj. 99,76%, z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne plan 890.591,00 zł, wykonanie 890.192,49 zł, tj. 99,96 %, płace nauczycielskie, pobory pracowników obsługi i administracji oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, przekazano składki ZUS i fundusz pracy.

- Zadania statutowe plan 110.623,53 zł, wykonanie 108.911,89 zł, tj. 98,45% przekazano środki na fundusz socjalny, opłacono ubezpieczenia budynku, zakupiono pomoce dydaktyczne, programy i akcesoria komputerowe, środki czystości, artykuły biurowe. Wydatki obejmują też opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz internet, wypłacono delegacje służbowe pracowników, opłaty za konserwacje ksero oraz okresowy przegląd gaśnic,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 55.417,00 zł, wykonanie 54.984,21 zł, tj. 99,22% wypłacono należne dodatki mieszkaniowe i wiejski, zakupiono art. BHP dla pracowników.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- zadania statutowe - plan 121.760,- zł, wykonanie 121.171,52 zł, tj. 99,52%, wydatki obejmują koszt dowozu dzieci do szkół oraz bilety dla dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -zadania statutowe - plan 8.176,- zł, wykonanie 5.388,67 zł, tj. 65,91%, wypłacono za szkolenia nauczycieli, przekazano środki na dofinansowanie kształcenia, wypłacono delegacje nauczycieli dokształcających się.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 34.670,79 zł, wykonanie 34.668,06 zł, tj. 99,99%,

- zadania statutowe plan 33.653,- zł, wykonanie 33.650,27 zł, tj. 99,99% wydatki na odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

- wynagrodzenia i pochodne - plan i wykonanie 240,00 zł,

- zwrot dotacji uzyskanej ze środków unijnych - po przeprowadzonej kontroli i rozliczeniu projektu realizowanego w Zespole Szkół w Rogowie - plan i wykonanie - 777,79 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 79.810,- zł, wykonanie
55.417,84 zł, tj. 69,44%, w tym

- wynagrodzenia i pochodne 28.800,- zł, wykonanie 18.422,15 zł, tj. 63,97% za opinie biegłych w zakresie uzależnienia oraz wynagrodzenie opiekunów na Orliku;

- zadania statutowe plan 29.310,- zł, wykonanie 15.391,36 zł, tj. 52,51% wydatki związane z posiedzeniami komisji, wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych z zakresu alkoholizmu, narkomanii i przemocy oraz z zakresu profilaktyki uzależnień;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 18.000 zł, wykonanie 17.904,33 zł, tj. 99,47% za posiłki dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem;

- Dotacja na zadania bieżące - plan i wykonanie 3.700,00 zł, - środki przekazane dla realizacją programów profilaktycznych.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 2.222.034,- zł, wykonanie 2.152.561,88 zł, tj. 96,87%, z tego:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - plan 211.500,- zł, wykonanie 211.324,17 zł, tj. 99,92%, opłacono za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.358.526,00 zł, wykonanie 1.354.607,93 zł, tj. 99,71%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan 45.303,00 zł, wykonanie 45.177,19 zł, tj. 99,72%

- Zadania statutowe 11.370,00 zł, wykonanie 9.064,63 zł, tj. 79,72% zakupiono niezbędne artykuły biurowe, usługi komputerowe, zakupiono akcesoria komputerowe oraz przekazano odpis na fundusz socjalny;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.301.853,00 zł, wykonanie 1.300.366,11 zł, tj. 99,89% wypłacono zasiłki dla podopiecznych oraz zakupiono art. bhp dla pracownika.

Rozdział 85213 - Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- zadania statutowe plan 8.090,- zł, wykonanie 7.923,47 zł, tj. 97,94%, przekazano składki za podopiecznych.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki za ubezpieczenie emerytalne i rentowe , plan 78.507,00 zł, wykonanie 62.375,92 zł, tj. 79,45% w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 66.957,00 zł, wykonanie 55.175,92 zł, tj. 82,41%,, wypłacono zasiłki okresowe i celowe;

- wydatki unijne plan 11.550,- zł, wykonania 7.200,00 zł, tj. 62,34% - wkład własny do projektu - Dajemy Szanse realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy w Rogowie

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- świadczenia na rzecz os. fiz. plan 7.010,- zł, wykonanie 7.009,95 zł, tj. 100%, wypłacono dodatki mieszkaniowe,

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 58.405,00 zł, wykonanie 58.402,40 zł, tj. 100 %, w tym zadania statutowe 3,00 zł, wykonanie 3,00 zł, dokonano zwrotu dotacji,

- świadczenia na rzecz os. fiz. plan 58.402,00 zł, wykonanie 58.399,40 zł, wypłacono należne zasiłki stałe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 200.699,00 zł, wykonanie 200.105,61 zł, tj. 99,70%, w tym

- wynagrodzenia i pochodnych plan 162.059,00 zł, wykonanie 161.976,67 zł, tj. 99,95% wynagrodzenia dla pracowników ośrodka pomocy społecznej;

- zadania statutowe plan 37.740,- zł, wykonanie 37.270,80 zł, tj. 98,76% wydatkowano na zakupy bieżące materiałów biurowych, środki czystości, paliwo, zapłacono za usługi telefoniczne, pocztowe - porto od zasiłków, usługi komputerowe, szkolenia pracowników, delegacja służbowe oraz odpis na fundusz socjalny;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 900,- zł, wykonanie 858,14 zł, tj. 95,35% wydatki na art. BHP dla pracowników.

Rozdziała 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -plan i wykonanie 30.000,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 269.297,00 zł, wykonanie 220.812,43 zł, tj. 82,00%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne plan 4.990,00 zł, wykonanie 4.951,95 zł, tj. 99,24% - środki finansowe zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych skierowanych przez Urząd Pracy;

- zadania statutowe 851,- zł, wykonanie 850,45 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 161.506,00 zł, wykonanie 153.688,57 zł, tj. 95,16% wypłacono za dożywianie uczniów w szkołach oraz wypłata zasiłków dla podopiecznych;

- dotacja plan 3.500,- zł, wykonanie 3.500 zł, przekazano dotacje na realizację pomocy bezdomnym.

- wydatki unijne - plan 98.450,00 zł, wykonanie 57.821,46 zł, tj. 58,73%, środki wydatkowane w trakcie realizacji projektu - Dajemy szanse przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza -

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 41.966,00 zł, wykonanie 41.966,00 zł, tj. 100% wypłacono stypendia dla uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 298.586,34 zł, wykonanie 293.787,45 zł, tj. 98,39 %, z tego:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan i wykonanie 31.765,21 zł, środki na związek Bzura.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - zadania statutowe - plan 28.779,71 zł, wykonanie 28.727,09 zł, tj. 99,82 %, wypłacono za odłapywanie i hotelowanie psów oraz wywóz odpadów segregowanych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 168.000,00 zł, wykonanie 167.831,46 zł, tj. 99,90%,

- zadania statutowe - plan 157.649,00 zł, wykonanie 157.480,52 zł, tj. 99,89% wydatkowano na zakup materiałów elektrycznych, zakup energii do oświetlenia dróg i ulic, wydatki za konserwację oświetlenia.

- wydatki majatkowe - plan 10.351,00 zł, wykonanie 10.350,94 zł - oświetlenie uliczne w Rogowie Wsi.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 70.041,42 zł, wykonanie 65.463,69 zł, tj. 93,46%, w tym:

- zadania statutowe 62.173,63 zł, wykonanie 57.891,03 zł, tj. 93,11% wydatki obejmują zakup oleju opałowego, opłata za energię elektryczną, opłata za usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, usługi asenizacyjne w obiektach komunalnych gminy,

- wydatki unijne - plan 7.867,79 zł, wykonanie 7.572,66 zł, tj. 96,25%, - świetlica wiejska w Zacywilkach

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 173.579,26 zł, wykonanie 168.406,46 zł, tj. 97,02%, w tym:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zadania statutowe plan 22.152,36 zł, wykonanie 22.145,54 zł, tj. 99,97%, wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego - zakupy wyposażenia świetlic wiejskich.

Rozdział 92116 - Biblioteka

- dotacja na zadnia bieżące- plan i wykonanie 94.726,90 zł,

- dotację na inwestycje plan 15.000,00 zł, wykonania 13.294,24 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - plan 41.700,00 zł, wykonanie 38.239,78 zł, tj. 91,70%, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne plan 2.500,- zł, wykonanie 2.437,00 zł, tj. 97,48% umowa zlecenie z instruktorem chóru;

- zadania statutowe plan 15.040,00 zł, wykonanie 14.968,91 zł, tj. 99,53%, bieżące wydatki związane z kulturą wraz ze środkami wydatkowanymi na imprezę kulturalną z funduszu sołeckiego.

- dotacja na zadnie bieżące plan i wykonanie 5.000 zł,

- środki na wydatki unijne plan 14.960,00 zł, wykonanie 14.558,52 zł, tj. 97,32%, - weekend z folklorem i tradycją.

- wydatki majątkowe 4.200 zł, wykonanie 1.275,35 zł środki na muzeum w przestrzeni realizowane przez Koluszki.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport plan 73.824,00 zł, wykonanie 73.198,72 zł, tj. 99,15% w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - plan 20.600 zł, wykonanie 20.122,02 zł, tj. 97,68%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan 11.500 zł, wykonanie 11.468,14 zł, tj. 99,72% wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów młodzieży korzystającej z zespołu boisk,

- zadania statutowe plan 9.100,00 zł, wykonanie 8.653,88 zł, tj. 95,10% opłata za energię do oświetlenia boisk, zakup artykułów do napraw.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 46.000,00 zł, wykonanie 45.860,00 zł, tj. 99,70%, w tym:

- dotacja plan i wykonanie 45.000,- zł, na zadania sportowe zlecone zgodnie z umową dla Gminnego Klubu Sportowego "Pogoń" w Rogowie;

- zadania statutowe plan 1.000 zł, wykonanie 860,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - wydatki majątkowe - plan 7224,00 zł, wykonanie 7.216,70 zł, tj. 99,90% środki na zagospodarowanie terenu boiska w Stefanowie ze środków funduszu sołeckiego.

Rozchody budżetowe to:

Spłata pobranych kredytów plan 855.000,- zł, wykonanie 855.000 zł, spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie planowanego deficytu.

Zestawienie wykonania wydatków zleconych - zgodnie ze sprawozdaniami Rb- 50

Dział

Rozdział

Treść

Plan po zmianach

Wykonanie

010

Rolnictwo i łowiectwo

157.331.89

157.024,05

01095

Pozostała działalność

157.331,89

157.024,05

Wynagrodzenia i pochodne

2.486,20

2.486,20

Zadania statutowe

154.845,69

154.537,85

750

Administracja publiczna

78.824,22

78.821,35

75011

Urzędy Wojewódzkie

55.640,00

55.637,13

Wynagrodzenia i pochodne

54.943,00

54.943,00

Zadania statutowe

697,00

694,13

75056

Spis powszechny i inne

23.184,22

23184,22

Wynagrodzenia i pochodne

4.777,37

4.777,37

Zadania statutowe

716,86

716,86

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

17.689,99

17.689,99

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

13.023,00

12.770,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

828,00

828,00

Wynagrodzenia i pochodne

828,00

828,00

75108

Wybory do sejmu

12.195,00

11.942,00

Wynagrodzenia i pochodne

2.460,00

2.460,00

Zadania statutowe

3.835,00

3.582,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

5.900,00

5.900,00

852

Pomoc społeczna

1.390.256,00

1.388.385,11

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez emer i rent z ubezp społecznego

1.353.526,00

1.352.020,63

Wynagrodzenia i pochodne

44.453,00

44.390,19

Zadania statutowe

7.290,00

7.264,33

Świadczenia na rzecz fizycznych

1.301.783,00

1.300.366,11

85213

Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

2.830,00

2.664,48

Zadania statutowe

2.830,00

2.664,48

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

30.000,00

30.000,00

Świadczenia na rzecz fizycznych

30.000,00

30.000,00

85295

Pozostała działalność

3.900,00

3.700,00

Świadczenia na rzecz fizycznych

3.900,00

3.700,00

Razem

1.639.435,11

1.637.000,51

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Lp

Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

rok

budżetowy

2011

PLAN

Wykonanie

na dzień

31 12 2011

1

Ro zbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rogów

2.322,00

2.301,68

2

Odnowa miejscowości Przyłęk Duży

7.650,00

7.610,00

3

Odnowa miejscowości Wągry i Nowe Wągry poprzez budowę chodników i parkingów

239.600,00

239.402,84

4

Odnowa miejscowości Rogów i Józefów - budowa chodnika

8.950,00

8.917,50

5

Przebudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Rogowie

14.800,00

14.760,00

6

Zakup i montaż pompy do studni w Przyłęku Dużym

22.000,00

16.146,84

7

Przebudowa dróg gminnych

ul. Kolejowa, ul. Targowa oraz likwidacja przełomu na ulicy Marchlewskiego

307.110,00

307.104,07

8

Rozbudowa drogi gminnej Olsza Rozworzyn

680.352,00

680.339,00

9

Modernizacja dróg dojazdowych

254.550,00

254.546,19

10

Zakup sprzętu służącego ochronie życia i zdrowia

52.393,00

52.393,00

11

Termomodernizacja i wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku Dużym 2009-2011

97.640,00

96.364,00

12

Kompleksowy system gospodarki odpadami 2011-2013

31.765,21

31.765,21

13

Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogów Wieś

10.351,00

10.350,94

14

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki muzeum w przestrzeni 2009-2011

4.200,00

1.275,35

15

Zagospodarowanie i modernizacja terenu boiska

7.224,00

7.216,70

Zestawienie planu i udzielonych dotacji

Lp.

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Wykonanie

1

Urząd Marszałkowski - "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"

9.914,95

9.914,95

2

Współdziałanie z powiatem Brzezińskim w zakresie obchodów X rocznicy utworzenia powiaty

3.000,00

3.000,00

3

Gmina Słupia - zgodnie z art. 80 i art.. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszcza dziecko z terenu gminy Rogów

3.093,72

3.093,72

4

Gmina Koluszki - zgodnie z art. 80 i art.. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszcza dziecko z terenu gminy Rogów

880,20

880,20

5

Gmina Lipce Reymontowskie - zgodnie z art. 80 i art.. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszcza dziecko z terenu gminy Rogów

1.023,00

341,00

6

Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie - dofinasowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego - Budowa budynku Gminnej Biblioteki w Rogowie

15.000,00

13.294,24

7

Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie

94.726,90

94.726,90

8

Dotacja dla OSP na zakupy bieżące - umundurowanie i wyposażenie

15.000,00

14.821,00

9

Dotacja dla OSP w Kotulinie do zadania inwestycyjnego - dofinansowanie zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego

36.400,00

36.400,00

10

Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego

31.846,50

31.846,50

11

Organizacja dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną

3.700,00

3.700,00

12

Wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym całodobowego schrnonienia zaspokojenia ich potrzeb bytowych i społecznych

3.500,00

3.500,00

13

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5.000,00

5.000,00

14

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy

45.000,00

45.000,00

Informacja w zakresie Wieloletniej Prognozie Finansowej .

W tabelarycznej prezentacji WPF przedstawiono wykonanie budżetu za rok 2008, 2009, III kwartały roku 2010 oraz wykonanie za 2010 rok.

Przedstawiono również prognozę za lata 2011 do roku 2016, czyli na czas na jaki gmina zaciągnęła zobowiązania.

W zakresie realizacji przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej.

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ujęto dwa zadnia:

- Odnowa miejscowości Wągry i Nowe Wągry poprzez budowę chodników i parkingów - zadnie zrealizowanie w m-cu sierpniu, limit wydatków dla roku 2011 wynosił 240.000,00 zł, - wydatkowano 239.402,84 zł.

- Termomodernizacja i wymiana c.o. w SP w Przyłęku Dużym - zadanie zrealizowane - limit wydatków dla zadnia na rok 2011 określono na kwotę 97.640,00 zł, wykonanie 96.364,00 zł.

W ramach pozostałych programów, projektów lub zadań ujęto jedno zadanie, tj.

- Kompleksowy system gospodarki odpadami - po zmianach limit wydatków wynosi 31.765,21 zł, i została w 2011 roku zrealizowany.

- Zagospodarowanie i modernizacja terenu boiska w Stefanowie - wiata - limit wydatków określony dla 2011 na poziomie 7.224,00 zł, wydatkowano 7.216,70 zł.

W zakresie wydatków bieżących tj. usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, interent, wywóz śmieci oraz monitoring wydatki realizowane były bieżąco na podstawie otrzymanych faktur, limit wydatków określony dla roku 2011 nie został przekroczony.

Informacja uzupełniająca z zakresie wykonania budżetu Gminy Rogów za 2011 rok

w zakresie wykazanych w sprawozdaniu rocznym Rb-28S zobowiązań.

W dziale 400 rozdziale 40002 wykazano zobowiązania na kwotę 15.747,72 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 5.646,82 zł, są to zobowiązania z tytułu należnego pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok, które wypłacone zostało w 2012 roku, oraz składki ZUS i podatek od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, a należne składki ZUS przekazane zostały zgodnie z terminem ich płatności w dniu 5 stycznia 2012 r. a zaliczka na podatek do US w dniu 20 01 2012 r.

- w grupie zadań statutowych - na kwotę 10.103,90 zł - dotyczą zobowiązań z tytułu wykonanych usług i dokonanych zakupów których termin płatności wykraczał wskazany w fakturach wykraczał poza rok 2011, a tu dotyczy zakupu energii i wykonanego badania wody.

W dziale 750

- rozdziale 75011 wykazane zostały zobowiązania w łącznej kwocie 17.858,34 zł, które dotyczą należnego pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok, które wypłacone zostało w 2012 roku, oraz składki ZUS i podatek od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, a należne składki ZUS przekazane zostały zgodnie z terminem ich płatności w dniu 5 stycznia 2012 r. a zaliczka na podatek do US w dniu 20 01 2012 r.

- rozdziale 75022 wykazane zobowiązania w kwocie 30,75 zł dotyczą opłaty za usługi telekomunikacyjne sieci komórkowych, należność została uregulowana w dniu 5 stycznia 2012 r.

- rozdział 75023 - wykazano zobowiązania w łącznej kwocie 124.053,43 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 118.217,80 zł, są to zobowiązania z tytułu należnego pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok, które wypłacone zostało w 2012 roku, oraz składki ZUS i podatek od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, a należne składki ZUS przekazane zostały zgodnie z terminem ich płatności w dniu 5 stycznia 2012 r. a zaliczka na podatek do US w dniu 20 01 2012 r.

- w grupie zadań statutowych - na kwotę 5.835,63 zł - dotyczą zobowiązań z tytułu wykonanych usług i dokonanych zakupów których termin płatności wykraczał wskazany w fakturach wykraczał poza rok 2011, a tu dotyczy zakupu energii, opłaty za usługi pocztowe, monitoring, wywóz odpadów komunalnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne sieci komórkowych i stacjonarnych, oraz podatku od ryczałtu, który została przekazany w dniu 20 stycznia 2012 roku.

W dziale 754 rozdziale 75412 - wykazane zostały zobowiązania w kwocie 2736,70 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 794,70 zł, są to składki ZUS i podatek od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, składki ZUS przekazane zostały zgodnie z terminem ich płatności w dniu 5 stycznia 2012 r., a zaliczka na podatek do US w dniu 20 01 2012 r.

- w grupie zadań statutowych - na kwotę 1.942,00 zł - dotyczą zobowiązań z tytułu ubezpieczenia OC pojazdów strażackich, których termin płatności przypadał na styczeń 2012 i marzec 2012 - II rata ubezpieczenia pojazdu.

W dziale 756 rozdział 75647 - zobowiązania na kwotę 622,64 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 535,64 zł, są to składki ZUS i podatek od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, składki ZUS przekazane zostały zgodnie z terminem ich płatności w dniu 5 stycznia 2012 r., a zaliczka na podatek do US w dniu 20 01 2012 r.

- w grupie zadań statutowych - na kwotę 87,00 zł - dotyczą zobowiązań za zakupione druki opłacone w dniu 5 stycznia 2012 - zgodnie z terminem płatności faktury.

w dziale 801 wykazano łączne zobowiązania na kwotę 404.659,29 zł, w poszczególnych rozdziałach wynoszą:

- rozdział 80101 - to kwota 223.826,32 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 217.113,41 zł, są to zobowiązania z tytułu należnego pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok, które wypłacone zostało w 2012 roku, oraz składki ZUS i podatek od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, a należne składki ZUS przekazane zostały zgodnie z terminem ich płatności w dniu 5 stycznia 2012 r. a zaliczka na podatek do US w dniu 20 01 2012 r.,

- w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych - 3.098,23 zł, składki ZUS i podatek od dodatków do wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, składki ZUS przekazane zostały zgodnie z terminem ich płatności w dniu 5 stycznia 2012 r. a zaliczka na podatek do US w dniu 20 01 2012 r.,

- w grupie zadań statutowych - na kwotę 3.614,68 zł - dotyczą zobowiązań z tytułu wykonanych usług i dokonanych zakupów których termin płatności wykraczał wskazany w fakturach wykraczał poza rok 2011, a tu dotyczy zakupu energii, monitoring, wywóz odpadów komunalnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarnych.

- rozdział 80103 - to kwota 16.796,58 zł w grupie wynagrodzeń i pochodnych są to zobowiązania z tytułu należnego pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok, które wypłacone zostało w 2012 roku, oraz składki ZUS i podatek od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, a należne składki ZUS przekazane zostały zgodnie z terminem ich płatności w dniu 5 stycznia 2012 r. a zaliczka na podatek do US w dniu 20 01 2012 r.

- rozdziała 80104 - to kwota 65.481,09 zł

- w grupie wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 61.675,70 zł, są to zobowiązania z tytułu należnego pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok, które wypłacone zostało w 2012 roku, oraz składki ZUS i podatek od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, a należne składki ZUS przekazane zostały zgodnie z terminem ich płatności w dniu 5 stycznia 2012 r. a zaliczka na podatek do US w dniu 20 01 2012 r.,

- w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych - 644,36 zł, składki ZUS i podatek od dodatków do wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, składki ZUS przekazane zostały zgodnie z terminem ich płatności w dniu 5 stycznia 2012 r. a zaliczka na podatek do US w dniu 20 01 2012 r.,

- w grupie zadań statutowych - na kwotę 3.161,03 zł - dotyczą zobowiązań z tytułu wykonanych usług i dokonanych zakupów których termin płatności wykraczał wskazany w fakturach wykraczał poza rok 2011, a tu dotyczy zakupu energii, wywóz odpadów komunalnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarnych.

- rozdział 80110 - łączna kwota 98.555,30 zł,

- w grupie wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 95.671,98 zł, są to zobowiązania z tytułu należnego pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok, które wypłacone zostało w 2012 roku, oraz składki ZUS i podatek od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, a należne składki ZUS przekazane zostały zgodnie z terminem ich płatności w dniu 5 stycznia 2012 r. a zaliczka na podatek do US w dniu 20 01 2012 r.,

- w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych - 1.172,11 zł, składki ZUS i podatek od dodatków do wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, składki ZUS przekazane zostały zgodnie z terminem ich płatności w dniu 5 stycznia 2012 r. a zaliczka na podatek do US w dniu 20 01 2012 r.,

- w grupie zadań statutowych - na kwotę 3.161,03 zł - dotyczą zobowiązań z tytułu wykonanych usług i dokonanych zakupów których termin płatności wykraczał wskazany w fakturach wykraczał poza rok 2011, a tu dotyczy zakupu energii, wywóz odpadów komunalnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarnych.

W dziale 85154 - zobowiązania na kwotę 485,03 zł, w grupie wynagrodzeń i pochodnych składki ZUS i podatek od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, a należne składki ZUS przekazane zostały zgodnie z terminem ich płatności w dniu 5 stycznia 2012 r. a zaliczka na podatek do US w dniu 20 01 2012 r.

W dziale 852 - kwota 20.850,75 zł, w tym:

- rozdział 85212 - kwota 2.330,12 zł, to zobowiązania w grupie wynagrodzeń i pochodnych z tytułu należnego pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok, które wypłacone zostało w 2012 roku.

- rozdział 85219 kwota 18.520,63 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 18.175,63 zł, są to zobowiązania z tytułu należnego pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok, które wypłacone zostało w 2012 roku, oraz składki ZUS i podatek od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, a należne składki ZUS przekazane zostały zgodnie z terminem ich płatności w dniu 5 stycznia 2012 r. a zaliczka na podatek do US w dniu 20 01 2012 r.,

- w grupie zadań statutowych - na kwotę 345,00 zł - dotyczą zobowiązań z tytułu wykonanych usług których termin płatności wykraczał wskazany w fakturach wykraczał poza rok 2011, a tu dotyczy zakupu usług pocztowych.

W dziale 900 - kwota 20.025,08 zł, w tym:

- rozdział 90003 - kwota 2.386,20 zł, w grupie zadań statutowych - dotyczą zobowiązań z tytułu wykonanych usług których termin płatności wykraczał wskazany w fakturach wykraczał poza rok 2011, dotyczy opłaty za hotelowanie psów.

- rozdział 90015 - kwota 16.509,21 zł, w grupie zadań statutowych - dotyczą zobowiązań z tytułu wykonanych usług których termin płatności wykraczał wskazany w fakturach wykraczał poza rok 2011, dotyczy opłaty za energie elektryczną.

- rozdział 90095 - kwota 1.129,67 zł, grupie zadań statutowych - dotyczą zobowiązań z tytułu wykonanych usług których termin płatności wykraczał wskazany w fakturach wykraczał poza rok 2011, tu dotyczy opłaty za energie elektryczną oraz wywóz odpadów komunalnych.

W dziale 921 - rozdziale 92195 - kwota 63,00 zł, w grupie wynagrodzeń i pochodnych - składki ZUS i podatek od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, a należne składki ZUS przekazane zostały zgodnie z terminem ich płatności w dniu 5 stycznia 2012 r. a zaliczka na podatek do US w dniu 20 01 2012 r.,

W dziele 926 - rozdział 92601 - kwota 341,47 zł, w grupie zadań statutowych - dotyczą zobowiązań z tytułu wykonanych usług których termin płatności wykraczał wskazany w fakturach wykraczał poza rok 2011, tu dotyczy opłaty za energie elektryczną.

Wskazane w ramach zadań statutowych faktury dotyczyły usług wykonanych jeszcze w 2011 roku w większości wpłynęły do Urzędu Gminy już w miesiącu styczniu, dlatego nie było możliwości określenia wysokości zobowiązania w grudniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »