| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/298/12 Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, po. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r.
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,
Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378), w związku z § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, nowo wybudowane budynki lub ich części oraz nowo wybudowane budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z realizacją nowej inwestycji w rozumieniu § 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146,
poz. 927).

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów, o którym mowa w ust. 1, oraz z uwzględnieniem zapisów niniejszej uchwały.

3. Za nowo wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane budowle lub ich części uważa się takie, których budowa została rozpoczęta po dniu złożenia zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Zwolnienie przysługuje przez okres:

1) 12 miesięcy, jeżeli w związku z realizacją nowej inwestycji utworzono co najmniej 3 miejsca pracy;

2) 24 miesięcy, jeżeli w związku z realizacją nowej inwestycji utworzono co najmniej 10 miejsc pracy;

3) 36 miesięcy, jeżeli w związku z realizacją nowej inwestycji utworzono co najmniej 20 miejsc pracy;

4) 48 miesięcy, jeżeli w związku z realizacją nowej inwestycji utworzono co najmniej 30 miejsc pracy;

5) 60 miesięcy, jeżeli w związku z realizacją nowej inwestycji utworzono co najmniej 50 miejsc pracy.

§ 3. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 jest:

1) dokonanie, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 roku, zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy na druku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały;

2) zobowiązanie się przedsiębiorcy do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, przy czym przez środki własne lub pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych;

3) rozpoczęcie realizacji nowej inwestycji w terminie do 6 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia;

4) zakończenie realizacji nowej inwestycji w terminie 24 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia;

5) utworzenie nowych miejsc pracy w terminie 1 roku od dnia zakończenia inwestycji;

6) utrzymanie inwestycji przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia zakończenia inwestycji;

7) utrzymanie zatrudnienia na poziomie nie niższym niż średnia z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy oraz utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy, w związku z którymi została udzielona pomoc, przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia ich utworzenia.

§ 4. 1. Zwolnienie przysługuje:

1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia - w odniesieniu do nowo nabytych gruntów;

2) od dnia powstania obowiązku podatkowego - w odniesieniu do nowo wybudowanych budynków lub ich części oraz nowo wybudowanych budowli lub ich części.

2. Zwolnienie przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy.

§ 5. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest obliczana w odniesieniu do kosztów utworzenia miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji.

§ 6. Przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia:

1) w terminie 30 dni od zakończenia nowej inwestycji:

a) oświadczenia o zakończeniu nowej inwestycji,

b) oświadczenia o miesięcznych kosztach wynagrodzeń kwalifikujących się do objęcia pomocą, poniesionych lub planowanych w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy,

c) informacji i dokumentów, których obowiązek złożenia wynika z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), w zakresie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej;

2) w terminie 30 dni od utworzenia wszystkich nowych miejsc pracy, w związku z realizacją nowej inwestycji:

a) informacji o miesięcznych kosztach wynagrodzeń kwalifikujących się do objęcia pomocą, poniesionych w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy,

b) kserokopii deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za ostatni miesiąc poprzedzający utworzenie nowych miejsc pracy w związku z realizacją nowej inwestycji;

3) w okresie korzystania ze zwolnienia do dnia 31 stycznia każdego roku:

a) oświadczenia o utrzymaniu na terenie Miasta Zduńska Wola utworzonych miejsc pracy,

b) informacji i dokumentów, których obowiązek złożenia wynika z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w zakresie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej.

§ 7. 1. Organ udzielający pomocy jest upoważniony, na podstawie niniejszej uchwały, do przeprowadzania kontroli w zakresie spełniania przez przedsiębiorcę przesłanek zwolnienia i obowiązków zawartych w niniejszej uchwale i rozporządzeniu Rady Ministrów, o którym mowa w § 1 ust. 1, w tym sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów, informacji i oświadczeń składanych przez przedsiębiorcę.

2. Przedsiębiorca - na wniosek organu udzielającego pomocy - zobowiązany jest przedłożyć wszelkie dowody i informacje niezbędne dla prawidłowego nadzorowania i monitorowania udzielonej regionalnej pomocy inwestycyjnej.

§ 8. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek pisemnego powiadamiania organu udzielającego pomocy o zaprzestaniu spełniania przesłanek uprawniających do zwolnienia, a także zmianie mającej wpływ na intensywność udzielonej pomocy lub utratę prawa do tej pomocy, w terminie 14 dni od dnia powstania tych okoliczności.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym okoliczności te wystąpiły.

3. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informacje w zakresie spełnienia przesłanek od których uzależnione jest zwolnienie bądź udzielenie pomocy, traci prawo do zwolnienia a także udzielenia pomocy za cały okres, w którym korzystał ze zwolnienia, a także udzielonej regionalnej pomocy inwestycyjnej.

4. W przypadku utraty prawa do zwolnienia bądź udzielenia pomocy, przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej pomocy na zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorców, poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

5. Podatnik, któremu udzielono pomocy zobowiązany jest do przechowywania dokumentów związanych z uzyskaną pomocą przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej uzyskania.

§ 9. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do pomocy podmiotom posiadającym zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych lub innych należności publicznoprawnych na rzecz budżetu Miasta Zduńska Wola.

§ 10. Pomoc przewidziana w niniejszej uchwale nie może zostać przeznaczona na realizację dużych projektów inwestycyjnych, o których mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Przedsiębiorcy, którzy nabyli prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, zachowują je po dniu
31 grudnia 2013 r. na zasadach wynikających z niniejszej uchwały.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola


Artur Stępień


Załącznik do Uchwały Nr XXV/298/12
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 28 czerwca 2012 r.

ZGŁOSZENIE
o zamiarze korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej
w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Prezydent Miasta

Zduńska Wola

Na podstawie § 3 uchwały nr .................... Rady Miasta Zduńska Wola z dnia .............................. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, zgłaszam zamiar korzystania ze zwolnienia wprowadzonego powyższą uchwałą, w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji.

I. DANE PRZEDSIĘBIORCY

1. Nazwa .................................................................................................................................................................

2. Siedziba ..............................................................................................................................................................

3. NIP .................................................. REGON ............................................... PKD ...........................................

4. Wielkość przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorca, mały, średni, inny) .................................................................

5. Rodzaj prowadzonej działalności .......................................................................................................................

II. DANE O INWESTYCJI

1. Określenie położenia nieruchomości, na której będzie realizowana nowa inwestycja (adres, obręb, numer działki, powierzchnia gruntu zajętego pod inwestycję) ................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

2. Planowany termin zakończenia nowej inwestycji ..............................................................................................

3. Planowana liczba nowych miejsc pracy .............................................................................................................

III. ZOBOWIĄZANIE PRZEDSIĘBIORCY

1. Zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, przy czym przez środki własne lub pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych.

2. Zobowiązuję się do utrzymania nowo powstałej inwestycji na terenie Miasta Zduńska Wola przez okres
co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia jej zakończenia.

3. Zobowiązuję się do utworzenia nowych miejsc pracy w okresie 1 roku od dnia zakończenia inwestycji i utrzymania zatrudnienia na poziomie nie niższym niż średnia z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy oraz utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy, w związku z którymi została udzielona pomoc, przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia ich utworzenia.

..........................................................................................................................

(pieczątka i podpis przedsiębiorcy lub osoby reprezentującej przedsiębiorcę)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »