| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/55/12 Rady Gminy Rozprza

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Rozprza

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236) oraz art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz. 887) Rada Gminy Rozprza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Rozprza, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic, o których mowa w ust. 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozprza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Gemel


Załącznik do Uchwały Nr XVII/55/12
Rady Gminy Rozprza
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY ROZPRZA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania oraz wynajmowania świetlic wiejskich na terenie Gminy Rozprza, zwanych dalej "świetlicami wiejskimi", usytuowanych w budynkach komunalnych.

2. Celem działania świetlic wiejskich jest:

1) organizacja spotkań przedstawicieli Gminy Rozprza, sołtysa i rady sołeckiej z organizacjami i środowiskami lokalnymi,

2) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,

3) organizacja imprez dla mieszkańców wsi,

4) organizacja spotkań organizacji lokalnych działających na terenie miejscowości np. Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, organizacji pozarządowych, itp.

5) promowanie sportu na wsi, podejmowanie działań rekreacyjnych,

6) promocja gminy.

3. Świetlice wiejskie są ogólnodostępnymi obiektami publicznymi, w związku z tym użytkownicy zobowiązani są do:

1) zachowania porządku i czystości,

2) poszanowania mienia publicznego,

3) kulturalnego zachowania się.

Rozdział 2.
Zarządzanie świetlicami wiejskimi

§ 2. 1. Świetlice wiejskie mogą być:

1) odpłatnie wynajmowane,

2) nieodpłatnie udostępniane.

2. Opiekunem świetlicy wiejskiej w danej miejscowości może być właściwy sołtys lub inna osoba wyznaczona przez Wójta Gminy Rozprza na podstawie upoważnienia.

3. Każdy opiekun świetlicy ma obowiązek systematycznego prowadzenia rejestru udostępnienia i wynajmu świetlicy.

Rozdział 3.
Wynajem świetlic wiejskich

§ 3. 1. Wynajęcie świetlic wiejskich odbywa się odpłatnie, zgodnie ze stawkami ustalonymi zarządzeniem Wójta Gminy Rozprza na podstawie umowy najmu.

2. Środki uzyskane z wynajęcia świetlic wiejskich stanowią dochód Gminy.

3. Podstawą zawarcia umowy najmu świetlicy wiejskiej jest złożenie do Wójta Gminy (po uzgodnieniu z opiekunem świetlicy) pisemnego wniosku o jej wynajęcie, który musi zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres osoby wynajmującej (organizatora),

2) rodzaj imprezy, na którą wynajmowana jest świetlica wiejska,

3) datę i planowany czas korzystania ze świetlicy wiejskiej,

4) zobowiązanie do pokrycia strat, naprawy uszkodzonych urządzeń, elementów stanowiących wyposażenie, powstałych w trakcie wynajęcia świetlicy wiejskiej.

4. Przy każdorazowym przekazaniu świetlicy wiejskiej opiekun świetlicy wraz z osobą, na rzecz której następuje sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia, spisują stany liczników wody i energii elektrycznej. Strony podpisują stosowny protokół, czynność ta zostaje powtórzona przy zwrocie świetlicy.

5. Świetlice wiejskie mogą być odpłatnie wynajmowane w celu organizowania spotkań i debat wyborczych w czasie oficjalnej kampanii wyborczej.

6. Wójt Gminy Rozprza może wyrazić zgodę na zwolnienie z opłaty za wynajęcie świetlicy wiejskiej na zorganizowanie zabawy tanecznej i innych imprez organizowanych przez radę sołecką bądź organizacje społeczne działające w środowisku wiejskim (Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, organizacje pozarządowe). Organizacje te są jednak zobowiązane do uiszczenia kosztów zużycia energii elektrycznej i wody oraz kosztów odprowadzania (wywozu) ścieków i usuwania śmieci.

Rozdział 4.
Nieodpłatne udostępnianie świetlic wiejskich

§ 4. 1. Świetlice wiejskie mogą być nieodpłatnie udostępniane na:

1) zajęcia organizowane w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,

2) zebrania wiejskie organizowane przez Gminę Rozprza,

3) zebrania i spotkania organizowane przez sołtysów, rady sołeckie, organizacje społeczne działające w środowisku wiejskim (Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, organizacje pozarządowe, itp.).

2. Z pomieszczeń świetlicy wiejskiej można korzystać nieodpłatnie po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem świetlicy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »