| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 1 Burmistrza Wielunia; Wójta Gminy Mokrsko

z dnia 5 września 2012r.

w sprawie realizacji inwestycji "Przebudowa drogi gminnej Nr 117057E Ożarów - Kowale od km 0+000 do km 0+219, dł. 219 m wraz z budową parkingu przed Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie"

Porozumienie zawiera się na mocy:

Uchwały Nr XXI/255/12 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 sierpnia 2012,

Uchwały Nr XXIV/128/12 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Zawarte w dniu 5 września 2012 r. w Wieluniu pomiędzy:

Gminą Mokrsko reprezentowaną przez :

Wójta Gminy Pana Tomasza Kąckiego

a Gminą Wieluń reprezentowanym przez:

Burmistrza Wielunia - Pana Janusz Antczaka

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. 1. Gmina Wieluń oraz Gmina Mokrsko wyrażają wolę wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Nr 117057E Ożarów - Kowale od km 0+000 do km 0+219, dł. 219 m. wraz z budową parkingu przed Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie".

2. Inwestycję, o której mowa w ust. 1 przygotuje i przeprowadzi Gmina Mokrsko.

§ 2. 1. Na realizację inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 strony porozumienia zabezpieczają w swoich budżetach następujące środki finansowe:

1) Gmina Wieluń zabezpieczy na 2012 r. w budżecie na realizację zadania wymienionego w § 1 pkt 1 kwotę w wysokości 15565,28 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 28/100).

2) Gmina Mokrsko zabezpieczy na 2012 r. w budżecie na realizację zadania wymienionego w § 1 pkt 1 kwotę w wysokości 63467,34 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 34/100).

§ 3. Gmina Wieluń przekaże na rachunek Gminy Mokrsko środki finansowe określone w § 2 ust. 1 pkt 1

w terminie 14 dni od daty złożenia przez Gminę Mokrsko stosownego wniosku.

§ 4. 1. Gmina Mokrsko zobowiązuje się do :

a) wykorzystania środków wyłącznie na cel określony w § 1;

b) przedłożenia Gminie Wieluń rozliczenia finansowego, zawierającego szczegółowe zestawienie wydatków z wykonania zadania. Do zestawienia wydatków należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dowodów księgowych (faktury,rachunki, umowy, itp. ) i protokół odbioru końcowego inwestycji.

c) rozliczenie finansowe zadania nastąpi w terminie 30 dni od przekazania przez Gminę Wieluń środków.

§ 5. Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają natychmiastowemu zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na rachunek 63 8980 0009 2023 0026 4415 0002.

§ 6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych i Prawo Zamówień Publicznych.

§ 8. 1. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla stron.

2. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

WÓJT GMINY MOKRSKO


Tomasz Kącki

BURMISTRZ WIELUNIA


Janusz Antczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »