| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/931/12 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie nadania statutu Domowi Rodzinnemu "Ciechocińska" w Łodzi

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku
z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238,
poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386,
Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Domowi Rodzinnemu "Ciechocińska" w Łodzi, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LXXI/1361/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Łodzi przy ul. Ciechocińskiej 8/10 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 269, poz. 2103).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz KACPRZAK


Załącznik do Uchwały Nr XLVII/931/12
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

STATUT
Domu Rodzinnego "Ciechocińska" w Łodzi

§ 1. 1. Dom Rodzinny "Ciechocińska" w Łodzi, zwany dalej Domem, jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Dom jest placówką opiekuńczo-wychowawczą realizującą zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej.

3. Dom ma siedzibę w Łodzi przy ul. Ciechocińskiej 10.

4. Dom używa nazwy: Dom Rodzinny "Ciechocińska" w Łodzi.

§ 2. Dom zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców, w szczególności:

1) zaspokaja niezbędne potrzeby dziecka, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

2) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi;

4) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

7) zapewnia dziecku korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych;

8) przygotowuje dziecko do samodzielnego i odpowiedzialnego życia oraz pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki.

§ 3. 1. Domem kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Łodzi.

2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Domu i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Dyrektor jest upoważniony do samodzielnego składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Łodzi.

4. Dyrektor Domu wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Domu.

§ 4. 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan finansowy jednostki budżetowej.

3. Dyrektor jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową i przestrzeganie dyscypliny budżetowej Domu.

§ 5. Organizację i zasady funkcjonowania Domu określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezydenta Miasta Łodzi w drodze zarządzenia.

§ 6. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kadry dla Każdego

Strona poświęcona aktualnościom kadrowo-płacowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »