| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/161/12 Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Dobryszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art.12 §2 -3 i §11, §12 -13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 149, 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217,poz. 1281) oraz art.14 ust.1 i art.15a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 147, poz. 881i Nr 149, poz. 889) i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. Nr 96, poz.567) - na wniosek Wójta Gminy Dobryszyce Rada Gminy w Dobryszycach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Dobryszyce na stałe obwody głosowania oraz ustala ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Na ustalenia Rady Gminy w Dobryszycach w sprawie obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobryszyce.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLI/258/10 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w podziale na obwody głosowaniana terenie Gminy Dobryszyce (Dz.Urz. Województwa Łódzkiego Nr 209, poz.1716)

§ 5. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w sołectwach.

§ 6. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Dobryszycach


Grzegorz Zasempa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/161/12
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Numer
obwodu
głosowania


Granice obwodu głosowania

Numer
okręgu wyborczego

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1.

Sołectwa:
Rożny, Galonki, Zdania, Zalesiczki, Ruda, Wiewiórów, Borowa, Żaby,


1, 2, 3, 5,6

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Dobryszycach ul. Leśna 1
nr tel. (044) 681-12-66
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2.

Sołectwa:
Dobryszyce I,
Dobryszyce II


7, 8, 9, 10 i 11

Urząd Gminy Dobryszyce
ul. Wolności 8
nr tel. (044) 681-11-93

3.

Sołectwa:
Blok Dobryszyce,
Borowiecko


4, 12, 13, 14 i 15

Szkoła Podstawowa
w Bloku Dobryszyce
ul. Kolejowa 24
nr tel. (044) 682-63-30

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »