| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/246/12 Rady Miasta Kutno

z dnia 11 września 2012r.

w sprawie podziału Miasta Kutno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), art. 418 §1, art. 419 i art. 420 §1 ustawy z dnia ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889; z 2012 r. poz. 849), Rada Miasta Kutno uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Miasta Kutno na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Na ustalenia Rady Miasta Kutno w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Skierniewicach w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Skierniewicach.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kutno oraz umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kutno.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 589/LI/2002 Rady Miejskiej w Kutnie z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Miasta Kutna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dziennik Urzędowy Województwa łódzkiego Nr 196, poz. 2818).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Miasta Kutno obejmującej lata 2010 - 2014.

Przewodniczący Rady Miasta Kutno


Jacek Sikora


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/246/12
Rady Miasta Kutno
z dnia 11 września 2012 r.

PODZIAŁ MIASTA KUTNO NA OKRĘGI WYBORCZE

1)Suma wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu, wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek oraz pozostałych zameldowanych w mieście na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru w innej gminie - 45 711;

2)Liczba wybieranych radnych - 21;

3)Jednolita norma przedstawicielstwa w mieście Kutnie - 2 176,7.

Numer
okręgu
wybor-
czego

Granice okręgu wyborczego

Liczba
rad-
nych

wybie-
ranych
w okręgu

1

Berka Joselewicza, Bł.Ks. Michała Oziębłowskiego, Bł.Ks. Michała Woźniaka, Królewska, Krótka, Miła, Nawrot, Norberta Barlickiego, Pereca, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Podrzeczna (z wyłączeniem nr nieparzystych od 15 do 29), Szaloma Asza, Teatralna, Wincentego Witosa, Zamenhofa, Zduńska

1

2

Karola Szymanowskiego, Lipowa, Olimpijska, Oporowska, Rondo Stanisława Jasiukowicza, Skrajna, Zacisze

1

3

Braci Śniadeckich, Długosza, Staszica

1

4

Aleja Małej Ligi, Bolesława Prusa, Generała Dąbrowskiego, Gustawa Morcinka, Henryka Wieniawskiego, Ignacego Kraszewskiego, Janusza Kusocińskiego, Juliana Tuwima, Kościuszki, Lelewela (nr nieparzyste od 17 do 31, nr parzyste od 18 do 38), Mochnackiego, Peowiacka, Płocka, Pułaskiego, Szpitalna, Wysockiego

1

5

Chodkiewicza, Generała Bema, Jana III Sobieskiego (nr nieparzyste od 1 do 49, nr parzyste od 2 do 38), Kołłątaja, Lelewela (nr nieparzyste od 3 do 15a, nr parzyste od 2 do 16), Leonida Teligi, Sowińskiego, Tarnowskiego (nr parzyste od 20 do 36b)

1

6

Generała Stanisława Sosabowskiego, Generała Władysława Bortnowskiego, Generała Zygmunta Berlinga, Górnośląska, Ks.A.Kordeckiego, Księdza Piotra Skargi, Kwiatowa, Marii Skłodowskiej-Curie (nr nieparzyste od 1 do 59, nr parzyste od 2 do 50), Obrońców Pokoju, Prosta, Rejtana, Spokojna, Stefana Czarnieckiego, Stefanii Sempołowskiej, Zdrojowa, Żółkiewskiego Stanisława

1

7

Akacjowa, Brzozowa, Cicha, Cypriana Kamila Norwida, Ewy, Goszczyńskiego, Jana III Sobieskiego (nr nieparzyste od 51 do 77, nr parzyste od 42 do 62), Jaśminowa, Józefa Wybickiego, Kasztanowa, Marii Skłodowskiej-Curie (nr nieparzyste od 63 do 101, nr parzyste od 54 do 102), Ogrodowa, Północna, Różana, Wiejska, Władysława Orkana, Wspólna, Złotych Kłosów

1

8

Azaliowa, Boczna, Bzów, Czereśniowa, Gen. Władysława Sikorskiego, Generała "Grota" - Roweckiego, Generała Józefa Hallera, Generała Stanisława Maczka, Generała Władysława Andersa, Graniczna, Łączna, Malinowa, Spójna, Uskok

1

9

Kanclerza Andrzeja Zamoyskiego, Tarnowskiego (z wyłączeniem nr parzystych od 20 do 36b)

1

10

29 Listopada, Bałtycka, Jagiellońska, Jasna, Kilińskiego, Kochanowskiego (nr nieparzyste od 37 do 49, nr parzyste od 20 do 38), Mickiewicza, Narutowicza, Poniatowskiego, Rondo Solidarności, Rzeczna, Stanisława Barei, Wojska Polskiego

1

11

Bajkowa, Bluszczowa, Bociania, Chabrowa, Cmentarna, Głogowa, Gołębia, H. Ch. Andersena, Janiny Porazińskiej, Jesienna, Krucza, Letnia, Łanowa, Łąkowa, Majdany, Mireckiego, Okrzei, Piastów, Pogodna, Pomorska, Ptasia, Raszewska, Rolnicza, Sadowa, Słowicza, Sowia, Stanisława Jachowicza, Stanisława Koniecpolskiego, Toruńska, Wazów, Wiosenna, Wiśniowa, Wygoda, Zachodnia, Zgoda, Zimowa, Żurawia

1

12

Aleja Walentyny i Feliksa Mniewskich, Barcewicza, Chopina, Fałata, Heleny Mniszkówny, Hoffmanowej, Ignacego Paderewskiego, Jana Brzechwy, Jana Matejki, Karłowicza, Konduktorska, Konopnickiej, Kornela Makuszyńskiego, Krośniewicka, Łęczycka, Marii Rodziewiczówny, Modrzejewskiej, Moniuszki, Noskowskiego, Objazdowa, Orzeszkowej, Osiedle Kolejowe, Oskara Kolberga, Przemysłowa, Pszenna, Reymonta, Rzemieślnicza, Siemiradzkiego Henryka, Spółdzielcza, Wiadukt 37 Pułku Piechoty im. Ks. Józefa Poniatowskiego, Wyspiańskiego, Zapolskiej, Zbożowa, Zielarska, Zielna, Zofii Nałkowskiej, Żeromskiego, Żytnia

1

13

1 Maja, 3 Maja, Henryka Sienkiewicza, Kochanowskiego (nr nieparzyste od 1 do 33a, nr parzyste od 4 do 18), Kopernika, Krasińskiego, Reja, Słowackiego, Zamkowa

1

14

Armii Krajowej, Bukowa, Kręta, Łąkoszyńska (nr nieparzyste od 59 do 153, nr parzyste od 118 do 238), Łódzka, Łubinowa, Makowa, Nowowiejska, Osiedle Łąkoszyn, Promienna, Słoneczna, Tęczowa, Wąska, Wodna

1

15

Adama Asnyka, Andrzeja Struga, Antoniego Gliszczyńskiego, Benedykta Korczyńskiego, Bolesława Leśmiana, Bolesława Limanowskiego, Chmielna, Deotymy, Franciszka Górskiego, Generała Kutrzeby, Jacka Malczewskiego, Janusza Korczaka, Józefa Chełmońskiego, Klonowa, Komuny Paryskiej, Konstantego Gałczyńskiego, Kosmonautów, Krzysztofa Kolumba, Krzywa, Księdza Piotra Ściegiennego, Leopolda Staffa, Ludwika Solskiego, Łąkoszyńska (nr nieparzyste od 1 do 57, nr parzyste od 4 do 116), Mikołaja Kucieńskiego, Niecała, Niemcewicza, Obrońców Warszawy, Pałacowa, Piątkowska, Piwna, Polna, Powstania Styczniowego, Przechodnia, Rychtelskiego, Sielska, Spacerowa, Sporna, Stanisława Konarskiego, Stanisława Kostki Gadomskiego, Św. Stanisława, Świętego Brata Alberta, Unii Lubelskiej, Walentego Rzętkowskiego, Wiosny Ludów, Władysława Broniewskiego, Wojciecha Piechowskiego, Wypoczynkowa, Zapłotek

1

16

Bażantowa, Bitwy pod Kutnem, Celiny i Mieczysława Fijałkowskich, Dojazd, Eugeniusza Filipowicza, Grunwaldzka, Królowej Jadwigi, Ks. Jana Świtkowskiego, Rondo Romana Dmowskiego, Stanisława Gruszczyńskiego, Tomasza Klepy, Zielona, Żniwna, Żwirki i Wigury

1

17

Aleja ZHP, Dr. Antoniego Troczewskiego, Ks.Jerzego Popiełuszki, Orla, Plac Wolności, Podrzeczna (nr nieparzyste od 15 do 29), Warszawskie Przedmieście (nr nieparzyste od 13 do 65, nr parzyste od 18 do 38d), Wronia

1

18

Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Papieża Jana Pawła II, Warszawskie Przedmieście (nr nieparzyste od 1 do 9a, nr parzyste od 2 do 14)

1

19

Wilcza, Władysława Jagiełły

1

20

Bolesława Chrobrego , Władysława Łokietka

1

21

Bohaterów Walk nad Bzurą, Bolesława Krzywoustego, Górna, Holenderska, Intermodalna, Józefów, Kazimierza Wielkiego, Lotnicza, Metalowa, Odlewnicza, Okólna, Południowa, Poprzeczna, Przytorze, Sklęczkowska, Stalowa, Stefana Batorego, Unii Europejskiej (rondo), Wschodnia, Zakole, Żołnierska

1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue

Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »