| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/283/12 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie nadania statutu Sołectwu Sanie

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r., poz.567)

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Sołectwu

SANIE
Tekst statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/154/04 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie nadania statutu Sołectwu Sanie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim


Anetta Jakubowska


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/283/12
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 27 września 2012 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Sołectwo Sanie jest wspólnotą osób zamieszkujących na jego terytorium.

2. Sołectwo Sanie stanowi jednostką pomocniczą Gminy Aleksandrów Łódzki, obejmującą wieś Sanie.

3. Sołectwo Sanie działa na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

2) Statutu Gminy Aleksandrów Łódzki;

3) niniejszego statutu;

4) Sołectwo Sanie nie posiada osobowości prawnej.

§ 2. Granice Sołectwa Sanie o powierzchni 284 ha obrazuje mapa poglądowa stanowiąca załącznik do niniejszego statutu.

§ 3. Ilekroć w dalszej części Statutu Sołectwa Sanie jest mowa o :

1) Burmistrzu- należy przez to rozumieć Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego;

2) Gminie- należy przez to rozumieć Gminę Aleksandrów Łódzki;

3) organach Gminy- należy przez to rozumieć Radę Miejską w Aleksandrowie Łódzkim i Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego;

4) Radzie Sołeckiej- należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Sanie;

5) radnych- należy przez to rozumieć radnych Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim;

6) Radzie Miejskiej- należy przez to rozumieć Radę Miejską w Aleksandrowie Łódzkim;

7) Sołectwie- należy przez to rozumieć Sołectwo Sanie;

8) Sołtysie- należy przez to rozumieć sołtysa Sołectwa Sanie;

9) statucie- należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Sanie;

10) ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;

11) zebraniu wiejskim- należy przez to rozumieć zebranie wiejskie Sołectwa Sanie.

Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania

§ 4. 1. Organami sołectwa są:

1) zebranie wiejskie;

2) Sołtys.

2. Zebranie wiejskie może powołać stałe lub doraźne zespoły lub komisje określając zakres ich przedmiot działania oraz kompetencje.

§ 5. 1. Organem uchwałodawczym Sołectwa jest zebranie wiejskie .

2. Organem wykonawczym Sołectwa jest Sołtys.

3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym i opiniodawczym Sołtysa, którego wspiera w funkcjach wykonawczych.

§ 6. Do zadań Sołectwa oraz jego organów należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców i umożliwienie im uczestnictwa w życiu wspólnoty, w szczególności poprzez:

1) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju Sołectwa;

2) inicjowanie działań organów Gminy w sprawach wchodzących w zakres zadań własnych Gminy, w tym m.in. działań dotyczących inwestycji i modernizacji infrastruktury znajdującej się na terenie Sołectwa;

3) inicjowanie działań w zakresie pomocy społecznej w celu zabezpieczenia odpowiednich warunków socjalno-bytowych mieszkańców Sołectwa;

4) upowszechnianie kultury, sportu i wypoczynku;

5) organizowanie działań w zakresie opiekuńczo-wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży;

6) dbałość o stan środowiska naturalnego, utrzymanie czystości, ładu i porządku.

§ 7. Zadania określone w §6 Sołectwo realizuje w szczególności w formie:

1) współuczestnictwa w organizowaniu i przeprowadzaniu przez organy Gminy konsultacji społecznych;

2) kierowania do organów Gminy wniosków dotyczących Sołectwa;

3) współpracy z komisjami Rady Miejskiej w rozpatrywaniu spraw dotyczących Sołectwa;

4) współpracy z radnymi, inicjowania i ułatwienia im kontaktów z wyborcami z terenu Sołectwa;

5) wydawania opinii na wniosek organów Gminy;

6) współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy.

§ 8. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy:

1) uchwalanie rocznego planu wydatków Sołectwa;

2) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania rocznego planu wydatków Sołectwa;

3) wybór i odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej;

4) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy;

5) podejmowanie uchwał m.in. w sprawie:

a) zagospodarowania terenu Sołectwa w ramach planu zagospodarowania przestrzennego,

b) utrzymania porządku w Sołectwie,

c) dróg w Sołectwie.

Rozdział 3.
Sołtys i Rada Sołecka

§ 9. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

2. W przypadku rezygnacji lub odwołania Sołtysa lub też niewykonywania przez niego obowiązków wynikających ze statutu Burmistrz zwołuje zebranie wiejskie nie później niż w terminie 2 miesięcy od uzyskania informacji o zaistnieniu którejś ze wskazanych okoliczności.

3. Do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej dotychczasowy Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje.

§ 10. 1. Działalność w organach sołectwa ma charakter społeczny.

2. Sołtys może otrzymywać dietę i zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

§ 11. 1. 1 Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie i przewodniczenie zebraniom wiejskim;

2) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz;

3) współpraca z organami Gminy i Radą Sołecką;

4) realizacja uchwał Rady Miejskiej, zebrania wiejskiego, zarządzeń Burmistrza w odniesieniu do Sołectwa;

5) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa na mocy ogólnie obowiązujących przepisów;

6) opracowywanie i przedkładanie zebraniu projektów uchwał w sprawach będących w zakresie działań Sołectwa;

7) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie;

8) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Sołectwa;

9) współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy i organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań;

10) składanie rocznych sprawozdań zebraniu wiejskiemu ze swej działalności.

§ 12. 1. Na sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej Sołtysowi przysługuje prawo występowania w imieniu mieszkańców Sołectwa.

2. W zakresie wykonywania swych obowiązków Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu.

§ 13. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys w sposób stały współpracuje z Radą Sołecką.

§ 14. 1. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 7 mieszkańców Sołectwa.

2. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, a w razie potrzeby jego zastępcę.

3. Rada Sołecka działa kolegialnie, współpracuje z Sołtysem w jego działalności jako organu wykonawczego Sołectwa.

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

5. Posiedzeniu Rady Sołeckiej przewodniczy przewodniczący Rady Sołeckiej.

6. Do zadań Rady Sołeckiej w szczególności należy:

1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań;

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach Sołectwa i przekazywanie ich Sołtysowi;

3) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

Rozdział 4.
Zasady i tryb zwoływania zebrań oraz warunki i ważności podejmowania uchwał

§ 15. 1. Prawo do udziału w zebraniach wiejskich mają wszyscy stali mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

2. W zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć radni, Burmistrz oraz jego przedstawiciele celem referowania spraw i udzielania wyjaśnień.

§ 16. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniach;

3) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza;

4) na wniosek Rady Sołeckiej.

§ 17. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

2. Termin i miejsce zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty zwyczajowo w Sołectwie, na co najmniej 14 dni przed jego terminem.

§ 18. 1. Zebrania wiejskie są protokołowane przez protokolanta wybranego przez uczestników zebrania.

2. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać:

1) miejscowość i datę zebrania;

2) porządek zebrania;

3) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji;

4) podpisy przewodniczącego zebrania i protokolanta;

5) listę obecności- jako załącznik.

3. Kopię protokołu przekazuje się do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim w terminie do 14 dni od odbycia zebrania.

§ 19. 1. Wymagane kworum dla ważności zebrania wiejskiego i podejmowanych uchwał wynosi co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa według stanu na dzień zebrania.

2. W przypadku braku kworum zebranie wiejskie odbywa się w II terminie tj. w tym samym dniu po upływie 15 minut od wyznaczonej godziny pierwszego terminu, przy czym wymagana jest obecność minimum 5% mieszkańców.

3. Uchwały i wnioski zebrania wiejskiego podejmowane są w trybie jawnym, za wyjątkiem przeprowadzenia wyborów oraz odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

4. Uchwały i wnioski zapadają zwykłą większością głosów co oznacza, że do podjęcia uchwały liczba głosów "za" musi przewyższać liczbę głosów "przeciw".

Rozdział 5.
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 20. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma zostać dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz wydaje zarządzenie określając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania celem wyboru Sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.

3. Zebranie, o którym mowa w ust.1 otwiera i prowadzi ustępujący Sołtys do chwili wyboru przewodniczącego zebrania.

§ 21. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 10% uprawnionych mieszkańców sołectwa.

2. Jeżeli w wyznaczonym pierwszym terminie nie uzyskano obecności osób określonej w ust.1, wybory odbywają się w II terminie, tj. tym samym dniu po upływie 15 minut od wyznaczonej godziny pierwszego terminu , bez wymaganego kworum.

3. Liczbę mieszkańców uprawnionych do głosowania określa Burmistrz, na podstawie rejestru wyborców.

4. Uczestników zebrania wiejskiego, na którym przeprowadza się wybory obowiązuje podpisanie listy obecności.

5. W przypadku stwierdzenia braku posiadania biernego lub czynnego prawa wyborczego przez osoby biorące udział w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej Burmistrz ma prawo unieważnienia wyboru.

6. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 22. 1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej lub ich odwołanie przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób, wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania.

2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

3. Wybór członków komisji skrutacyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym.

4. Członkami komisji skrutacyjnej zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów.

5. Przewodniczącym komisji skrutacyjnej zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. W razie równej liczby głosów wybrany zostaje kandydat najstarszy wiekiem.

6. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników głosowania;

4) podpisanie protokołu o wynikach wyborów.

7. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej

§ 23. 1. Wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w oddzielnym głosowaniu, przy czym w pierwszej kolejności wybiera się Sołtysa.

2. Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego wybierają Sołtysa
i członków Rady Sołeckiej tylko spośród kandydatów zgłoszonych i obecnych na zebraniu, po wyrażeniu przez kandydatów zgody na kandydowanie.

3. Liczba kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej jest nieograniczona.

4. Głosowanie na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej odbywa się
osobiście.

5. W przypadku jeżeli liczba kandydatów do Rady Sołeckiej jest pod względem ilościowym równa liczbie określonej w statucie, dopuszcza się głosowanie "en bloc"- na całą listę.

6. Uprawnieni uczestnicy zebrania wiejskiego w przypadku głosowania tajnego głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczątką Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.

7. Na karcie do głosowania uprawnieni wpisują nazwisko wytypowanego przez siebie kandydata. W przypadku jednego kandydata uprawnieni wpisują na karcie "Tak"- popierając go lub "Nie"- nie udzielając poparcia.

8. Nieważne są głosy na kartach:

1) całkowicie przedartych;

2) oddanych na więcej niż 1 kandydata w wyborach na Sołtysa lub na więcej kandydatów niż ilość mandatów do Rady Sołeckiej.

§ 24. 1. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, który
w pierwszym głosowaniu uzyskał co najmniej połowę ważnie oddanych głosów.

2. Jeżeli żaden kandydat na Sołtysa w pierwszej turze nie uzyskał wymaganej ilości głosów określonej w ust.1, wówczas do drugiej tury głosowania przechodzą dwaj kandydaci posiadający największą ilość ważnie oddanych głosów. Za wybranego uważa się tego kandydata, który w drugim głosowaniu uzyskał największą ilość ważnie oddanych głosów. Przepis ten ma również zastosowanie w sytuacji gdy dwóch kandydatów uzyskało po połowie ważnie oddanych głosów.

3. Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość ważnie oddanych głosów. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej liczby głosów zebranie przeprowadza ponowne głosowanie spośród tych kandydatów, którzy otrzymali tę samą liczbę głosów.

Rozdział 6.
Zasady korzystania z mienia komunalnego

§ 25. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego, przekazanego przez Gminę na zasadach określonych w Statucie Gminy oraz przepisach ogólnie obowiązujących w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym.

§ 26. 1. Na wniosek zebrania wiejskiego Burmistrz może przekazać Sołectwu do korzystania i zarządzania składniki mienia Gminy.

2. Przekazanie mienia następuje protokolarnie po wydaniu przez Burmistrza zarządzenia o przekazaniu mienia.

§ 27. Bieżący zarząd mieniem komunalnym należy do Sołtysa.

§ 28. 1. Sołectwu przyznaje się uprawnienia mieszczące się w zakresie zwykłego zarządu.

2. Do czynności zwykłego zarządu należy w szczególności:

1) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;

2) utrzymanie i zachowanie mienia w stanie niepogorszonym w ramach jego aktualnego przeznaczenia.

3. Dochody pochodzące z wynajęcia składników przekazanego w zarząd mienia stanowią dochód Gminy i są przekazywane na konto Gminy.

4. Dochody uzyskane z imprez organizowanych przez Radę Sołecką mogą być przeznaczane na realizację zadań Sołectwa określonych w przepisach ogólnie obowiązujących.

§ 29. Mienie przekazane Sołectwu można wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadań Sołectwa.

Rozdział 7.
Formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów Sołectwa

§ 30. 1. Organami sprawującymi nadzór nad działalnością Sołectwa są Rada Miejska i Burmistrz.

2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Organy nadzoru mają prawo wglądu w dokumenty, żądania złożenia ustnych lub pisemnych informacji i wyjaśnień w określonej sprawie dotyczącej sołectwa oraz prawo uczestnictwa w posiedzeniach organów Sołectwa.

4. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał z zebrania wiejskiego w ciągu 14 dni od daty ich podjęcia.

5. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Rada Miejska na wniosek Burmistrza.

Rozdział 8.
Gospodarka finansowa

§ 31. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

2. Środki finansowe Sołectwa stanowią:

1) fundusze wydzielone w budżecie Gminy;

2) inne dochody przewidziane przepisami.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 32. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska w drodze uchwały podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego, po konsultacjach z mieszkańcami sołectwa.


Załącznik do Statutu Sołectwa Sanie

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »