| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/131/2012 Rady Gminy Brzeźnio

z dnia 23 października 2012r.

w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Gminy Brzeźnio

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567) oraz art.90t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206)

Rada Gminy Brzeźnio uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania stypendium Gminy Brzeźnio stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy Brzeźnio


mgr inż. Andrzej Czyżak


Załącznik do Uchwały Nr XXII/131/2012
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 23 października 2012 r.

Regulamin przyznawania stypendium Gminy Brzeźnio

§ 1. 1. O stypendium ubiegać się mogą uczniowie, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

1) pobierają naukę w klasach IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej;

2) zamieszkują na terenie Gminy Brzeźnio;

3) uzyskali w roku szkolnym, za który jest składany wniosek, co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania oraz uzyskali średnią ocen: w przypadku ucznia szkoły podstawowej minimum 5,5, ucznia gimnazjum minimum 5,3, natomiast ucznia szkoły ponadgimnazjalnej minimum 5,0.

2. O stypendium może ubiegać się również uczeń, niezależnie od uzyskanej średniej ocen, który spełnia warunki określone w pkt 1 i 2 oraz otrzymał z zachowania, co najmniej ocenę bardzo dobrą oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

1) jest laureatem co najmniej powiatowej olimpiady, turnieju lub konkursu organizowanego przez kuratorium oświaty lub innego organizatora;

2) posiada osiągnięcia sportowe, plastyczne lub muzyczne i zajął 1, 2 lub 3 miejsce w konkursie co najmniej na szczeblu powiatowym i otrzymał ocenę minimum bardzo dobrą z przedmiotu kierunkowego.

3. Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia wymaganie określone w §1 ust.2 za inne osiągniecia na szczeblu co najmniej wojewódzkim i zajął 1, 2 lub 3 miejsce.

§ 2. 1. Stypendium wypłacane jest jednorazowo po zakończeniu roku szkolnego.

2. Wysokość stypendium zależy od ilości złożonych wniosków oraz środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy.

§ 3. 1. Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku złożonego przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia zgodnie z załącznikiem do regulaminu.

2. Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa szkolnego lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań o których mowa w §1 ust.1 pkt 3 lub w ust. 2.

3. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 10 lipca, a za rok szkolny 2011/2012 do 20 listopada 2012 r.

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje komisja stypendialna powołana przez Wójta Gminy.

2. W skład komisji wchodzą:

1) trzech radnych Rady Gminy Brzeźnio;

2) jeden przedstawiciel Wójta Gminy.

3. Posiedzenia komisji zwołuje jej przewodniczący w terminie 10 dni po upływie terminu składania wniosków o którym mowa w §3 ust.3.

4. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej 3 jej członków.

5. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który wraz z wnioskami przekazuje się Wójtowi Gminy w terminie 3 dni od dnia posiedzenia.

§ 5. 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy.

2. Od decyzji Wójta Gminy odwołanie nie przysługuje.

§ 6. Dokumenty dotyczące przyznawania stypendium przechowuje się w Gminnym Ośrodku Oświaty i Wychowania.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Wójt Gminy.


Załącznik do Uchwały Nr XXII/131/2012
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 23 października 2012 r.

Załącznik do Regulaminu

.........................................................

.........................................................

..........................................................

(wnioskodawca, adres)

WNIOSEK

o przyznanie stypendium Gminy Brzeźnio

za rok szkolny ....................................

1. .............................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko ucznia)

2. ............................................................................................................................................................................

(adres zamieszkania)

3. ...........................................................................................................................................................................

(data urodzenia)

4. .............................................................................................................................................................................

(nazwa szkoły)

5. ....................................................................................

(klasa)

................................................................................

(średnia ocen, jeśli dotyczy)

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

(opis osiągnięć, jeśli dotyczy)

Brak treści

..........................................................................................................

(podpis rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy Architektura Biznesu: doradza MSP w zakresie budowania marki i kultury firmy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »