| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/137/12 Rady Gminy Godzianów

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Godzianów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 80,poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 223, poz. 1458, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217 poz. 1281 i z 2012 r. poz. 567) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 i Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791,Nr 180, poz. 1280 i Nr 181 poz. 1292 z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979) Rada Gminy Godzianów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Godzianów.

§ 2. Regulamin stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godzianów.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXI/86/05 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Godzianów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 155 poz. 1538), zmieniona Uchwałą Nr IX/37/07 Rady Gminy Godzianów z dnia 12 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Godzianów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 318 poz. 2882) oraz Uchwałą Nr XXX/128/09 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Godzianów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 377 poz. 3220).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2012 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Karalus


Załącznik do Uchwały Nr XX/137/12
Rady Gminy Godzianów
z dnia 29 października 2012 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY GODZIANÓW

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1. Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Godzianów zwany dalej regulaminem określa rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uprawnionych do korzystania z tej pomocy, formy udzielania stypendium i zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Godzianów, wysokość, okresy, tryb i sposób przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendium oraz zasiłku szkolnego, zasady rozliczania przyznanego stypendium szkolnego.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami);

2) ustawie o pomocy społecznej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, ze zmianami);

3) ustawie o świadczeniach rodzinnych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, ze zmianami);

4) uczniu - należy przez to rozumieć dziecko realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

5) rodzicach - należy rozumieć także prawnych opiekunów;

6) rodzinie - należy rozumieć przez to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

7) szkole - należy rozumieć szkołę publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych oraz ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

8) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

9) innych okolicznościach - należy przez to rozumieć występujące w rodzinie bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, niepełność rodziny;

10) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć podmiot uprawniony do składania wniosku o przyznanie pomocy materialnej, a więc rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, występującego z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 3. Przepisów regulaminu nie stosuje się do dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz studentów.

Rozdział II

Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym i uprawnieni do korzystania z pomocy

§ 4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

§ 5. Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są zamieszkali na terenie gminy Godzianów:

1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

§ 6. Kryterium otrzymywania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna osoby uprawnionej, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna.

§ 7. 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

3. Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Rozdział III

Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 8. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie lub w formach pożądanych przez wnioskodawcę.

§ 9. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkol ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

4) świadczenia pieniężnego.

§ 10. Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyrównawczych o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym, kulturalnym lub turystyczno-krajoznawczym organizowanych przez szkoły i placówki oraz inne placówki, które prowadzą statutową działalność w tym zakresie poprzez pokrycie opłat za te zajęcia, pokrycie kosztów dojazdu na zajęcia oraz kosztów zakwaterowania w przypadku udziału w zajęciach poza miejscem zamieszkania.

§ 11. Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym może dotyczyć w szczególności:

1) zakupu podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek i pomocy niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego;

2) zakupu przyborów szkolnych, w tym tornistrów, zeszytów, bloków i innych materiałów piśmienniczych;

3) zakupu stroju sportowego, niezbędnego do udziału w szkolnych i dodatkowych zajęciach sportowych;

4) innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę, w szczególności jednolitego stroju uczniowskiego.

§ 12. Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania może dotyczyć:

1) kosztów zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji;

2) zakupu posiłków w stołówce szkolnej lub w internacie;

3) zakupu biletów komunikacji publicznej;

4) opłacania czesnego w szkole ponadgimnazjalnej.

§ 13. 1. Stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego może być przyznane wyłącznie w sytuacji, kiedy przyznanie stypendium szkolnego w formach określonych w § 9, ust 1, 2 i 3 nie jest możliwe lub nie jest celowe.

2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Rozdział IV

Wysokość i okresy płatności stypendium szkolnego

§ 14. 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa w ust. 1, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.

3. Maksymalna wysokość stypendium szkolnego (w pełnej wysokości) nie może przekroczyć miesięcznie kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, ze zmianami). Ustala się wysokość miesięcznego stypendium socjalnego na każdy rok szkolny w wysokości nie niższej niż 80% kwoty zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

§ 15. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż dziesięć miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż dziewięć miesięcy w danym roku szkolnym.

2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dziesięciokrotności miesięcznego stypendium szkolnego w pełnej wysokości, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - dziewięciokrotności miesięcznego stypendium szkolnego w pełnej wysokości.

§ 16. Stypendium szkolne w formie, o której mowa w § 9, może być realizowane poprzez zwrot uprzednio dokonanych i zaakceptowanych wydatków udokumentowanych imiennymi (wystawionymi na wnioskodawcę lub ucznia) rachunkami, fakturami, zbiorczymi fakturami, oświadczeniami i paragonami, przelewem na rachunek bankowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

Rozdział V

Tryb i sposób przyznawania oraz wstrzymywania i cofania stypendium szkolnego

§ 17. 1. Stypendium szkolne przyznaje, wstrzymuje i cofa Wójt Gminy Godzianów w drodze decyzji administracyjnej.

2. Stypendium szkolne jest przyznawane na:

1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;

2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt 2.

3) Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.

4) Stypendium szkolne może być również przyznawane z urzędu.

§ 18. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego załącza się dokumenty oryginalne lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, potwierdzające trudną sytuację materialną rodziny ucznia, słuchacza, wychowanka (w szczególności: zaświadczenia o wysokości dochodów osiąganych przez wszystkich członków rodziny np. z tytułu umowy o pracę, odcinki rent lub emerytur, zaświadczenia o dochodowości z gruntów rolnych, zaświadczenia o wysokości świadczeń otrzymywanych z ZUS, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

2. Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w Urzędzie Gminy w Godzianowie - w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego; słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - w terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego.

§ 19. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, jak również, gdy uczeń:

1) przerwał naukę w szkole;

2) został zawieszony w prawach ucznia;

3) został skreślony z listy uczniów;

4) zmienił miejsce zamieszkania poza teren Gminy Godzianów;

2. Wypłacania stypendium zaprzestaje się również, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie uprawnia do ubiegania się o stypendium.

3. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani powiadomić Wójta Gminy Godzianów o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, w terminie do 14 dni od daty ich wystąpienia.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, pracowników kolegium służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt 2, w przypadku, gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

5. Stypendium szkolne cofa się, gdy uczeń:

1) uzyskał pomoc na podstawie nieprawdziwych danych;

2) otrzymaną pomoc materialną przeznaczył na cele inne niż edukacyjne;

Rozdział VI

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 20. 1. Zasiłek szkolny jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla ucznia, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:

1) śmierć członka rodziny;

2) wydatki związane z nagłą lub długotrwałą chorobą członka rodziny;

3) wypadek członka rodziny;

4) pożar mieszkania lub nieruchomości, której właścicielami są rodzice ucznia;

5) urodzenie dziecka;

6) brak dochodu w rodzinie spowodowany nagłą utratą źródła utrzymania;

7) inne szczególne okoliczności, jeżeli zdarzenia uzasadniają pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

3. Zdarzenie losowe, będące podstawą przyznania zasiłku szkolnego, powinno być udokumentowane (np. protokołem lub zaświadczeniem wystawionym przez odpowiednią instytucję).

§ 21. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium.

2. O wysokości zasiłku szkolnego decyduje Wójt Gminy Godzianów na podstawie złożonego wniosku, kierując się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego.

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

§ 22. 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego można składać w Urzędzie Gminy w Godzianowie, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

2. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, a wypłata następuje bez zbędnej zwłoki, w miarę posiadanych środków finansowych.

3. W przypadku, gdy w danej rodzinie ma miejsce zdarzenie losowe, o którym mowa w ust. 2, a w rodzinie tej jest kilkoro dzieci uprawnionych do otrzymania zasiłku szkolnego, wniosek może dotyczyć wszystkich dotkniętych skutkami owego zdarzenia losowego.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 23. 1. Wnioski o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego zawierające braki formalne zostaną zwrócone do wnioskodawcy w celu ich usunięcia - w terminie 7 dni od dnia wezwania.

2. W przypadku nie usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Szlawski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »