| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/173/12 Rady Gminy Sławno

z dnia 9 listopada 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 84, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sławnie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 3. Traci moc Statut Gminnego Ośrodka Kultury stanowiący załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Sławno
Nr XXIX/206/05 z dnia 2 listopada 2005 roku w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez Gminę Sławno / Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 354, poz. 3166; z 2008 r. Nr 342, poz. 2951 oraz z 2012 r. poz. 756 /.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Sławno


Arkadiusz Knap


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/173/12
Rady Gminy Sławno
z dnia 9 listopada 2012 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KUKLTURY W SŁAWNIE

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie zwany dalej "GOK" działa na podstawie obowiązującego prawa,
a w szczególności:

1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej( Dz. U. z 2012
poz. 406),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.
z późn. zm.);

3) niniejszego statutu.

§ 2. Organizatorem GOK jako samorządowej instytucji kultury jest Gmina Sławno.

§ 3. GOK podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonegoprzez organizatorai uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru.,

§ 4. 1. Siedzibą GOK jest budynek przy ul. Zielonej nr 2 w Sławnie .

2. Terenem działalności GOK jest Gmina Sławno.

3. GOK może prowadzić swoją działalność na terenie powiatu, województwa łódzkiego, terenie całego kraju, a także poza jego granicami.

§ 5. Nadzór nad GOK sprawuje Wójt Gminy Sławno.

§ 6. GOK używa podłużnej pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem, nr telefonu, nr NIP i REGON

II. Zadania i zakres działalności

§ 7. GOK prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną dostosowaną do potrzeb i oczekiwań społecznych oraz własnych możliwości kadrowych, bazowych i finansowych.

§ 8. Podstawowym celem działalności GOK jest:

1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej;

2) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;

3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;

5) promowanie i popularyzacja indywidualnej i zespołowej amatorskiej twórczości artystycznej;

6) upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą;

7) prowadzenie działalności instruktażowo - metodycznej.

§ 9. Cele wymienione w § 8 GOK realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie form zespołowego
i indywidualnego uczestnictwa w kulturze, a w szczególności:

1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej;

2) organizowanie spotkań i konkursów o różnej tematyce dla dzieci i młodzieży;

3) organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy;

4) tworzenie sprzyjających warunków uczestnictwa w kulturze;

5) koordynowanie działalności amatorskiego ruchu artystycznego;

6) prowadzenie i koordynowanie działalności kół zainteresowań i zespołów folklorystycznych;

7) organizowanie przeglądów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych;

8) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;

9) prowadzenie i koordynowanie działalności świetlic wiejskich;

10) współpracę z instytucjami i organizacjami społeczno-kulturalnymi, twórcami, artystami, towarzystwami
i stowarzyszeniami, fundacjami oraz pracodawcami w zakresie rozbudzania aktywności kulturalnej i rekreacyjnej.

11) współpraca ze szkołami z terenu gminy.

III. Działalność inna niż kulturalna

§ 10. GOK może na zasadach określonych w odrębnych przepisach organizować i prowadzić działalność, z której dochód przeznaczony jest wyłącznie na cele statutowe GOK, w szczególności polegającą na:

1) organizacji odczytów, seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów;

2) organizacji kolonii, półkolonii, zimowisk i wycieczek;

3) świadczeniu usług gastronomicznych;

4) organizacji imprez rozrywkowych, artystycznych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych;

5) wynajmie obiektów i lokali w budynkach Gminnego Ośrodka Kultury oraz świetlicach wiejskich będących
w nieodpłatnym użytkowaniu.

6) organizacji imprez zleconych.

IV. Organizacja i zarządzanie

§ 11. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz i jest odpowiedzialny za całokształt jego działalności.

2. Kierownika GOK powołuje i odwołuje Wójt.

3. Kierownik raz w roku przedstawia Organizatorowi sprawozdanie z działalności GOK, zwane Informacją o Działalności Kulturalnej.

§ 12. 1. Pracowników GOK zatrudnia i zwalnia Kierownik;

2. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym zatrudnionych pracowników i wykonuje wobec nich wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy.

§ 13. Organizację wewnętrzną GOK określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Sławno.

V. Źródła finansowania

§ 14. GOK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystywania.

§ 15. GOK może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest wyłącznie na cele statutowe.

§ 16. Przychodami GOK są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub gminy, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 17. Organizator zapewnia GOK środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.

§ 18. 1. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest roczny plan finansowy ustalony przez Kierownika GOK, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

2. Sprawozdanie finansowe GOK podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy Sławno nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

§ 19. Organizator przekazuje GOK środki finansowe w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty;

2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 20. GOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

VI. Zasady dokonywania zmian statutowych

§ 21. 1. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane na wniosek Kierownika GOK lub z inicjatywy Organizatora reprezentowanego przez Radę Gminy Sławno.

2. Projekt zmian statutu wraz z uzasadnieniem Kierownik przedstawia za pośrednictwem Wójta Gminy Przewodniczącemu Rady Gminy z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjęcie uchwaływ sprawie zmiany statutu.

3. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie jego uchwalenia i posiadają formę nowelizacji.

VII. Postanowienia końcowe

§ 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Emilia Markowicz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »