| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/174/12 Rady Gminy Sławno

z dnia 9 listopada 2012r.

w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 84, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908 oraz
z 2011 r. Nr 207, poz. 1250) w związku z art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Sławnie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie stanowiący załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Sławno Nr XXIX/206/05 z dnia 2 listopada 2005 roku w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez Gminę Sławno / Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 354, poz. 3166; z 2007 r. Nr 342, poz. 3066 /.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodziw życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Sławno


Arkadiusz Knap


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/174/12
Rady Gminy Sławno
z dnia 9 listopada 2012 r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁAWNIE

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Sławnie zwana dalej "Biblioteką" jest samorządową instytucją kultury.

§ 2. Biblioteka działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012r. poz. 642, poz. 908 oraz z 2011r. Nr 207,
poz. 1250);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. Uz 2012 r. poz.406 );

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

4) niniejszego statutu.

§ 3. 1. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest budynek przy ul. Zielonej nr 2 w Sławnie .

2. Terenem działalności jest Gmina Sławno.

§ 4. Biblioteka podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru.

§ 5. 1. Organem założycielskim Biblioteki jest Rada Gminy Sławno.

2. Nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Sławno.

3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki pełni Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

4. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z wyjątkiem opłat za usługi określone w art. 14 ust. 2 ustawy o bibliotekach.

§ 6. Biblioteka używa podłużnej pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem, nr NIP i REGON

II. Cele i zadania

§ 7. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy Sławno oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury.

§ 8. Do zadań Biblioteki należy:

1) badanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Gminy Sławno;

2) gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych, planowanie zakupu, dokonywanie bieżącej oceny zbiorów, ich przydatności w środowisku oraz ochrona i konserwacja;

3) udostępnianie materiałów bibliotecznych służących zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych poprzez wypożyczenia na miejscu, na zewnątrz, a także wypożyczenia międzybiblioteczne;

4) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej ze szczególnym uwzględnieniem informacjio regionie;

5) realizowanie różnorodnych form popularyzacji książek i czytelnictwa min. organizowanie spotkań autorskich, odczytów, wystaw, konkursów;

6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju czytelnictwa i zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców gminy;

7) możliwość podejmowania przez Bibliotekę innych działań dla zaspokajania społecznych potrzeb i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

III. Organizacja i zarządzanie

§ 9. 1. Biblioteką kieruje Kierownik, który reprezentuje ją na zewnątrz i jest odpowiedzialny za całokształt jej działalności.

2. Kierownika Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt.

3. Kierownik Biblioteki raz w roku przedstawia Organizatorowi sprawozdanie z działalności Biblioteki, zwane Informacją o Działalności Kulturalnej.

§ 10. 1. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Kierownik.

2. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym zatrudnionych pracowników i wykonuje wobec nich wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy.

§ 11. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Sławno.

§ 12. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie wchodzą:

1) Filia Biblioteczna w Gawronach,

2) Filia Biblioteczna w Prymusowej Woli,

§ 13. 1. Biblioteka prowadzi w celu udostępniania zbiorów wypożyczalnie i czytelnie oraz inne formy udostępniania zbiorów.

2. Szczegółowe zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni określają regulaminy podane do publicznej wiadomości w lokalach bibliotecznych.

3. Przy Bibliotece mogą istnieć:

- koła przyjaciół biblioteki,

- towarzystwa i fundacje - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV. Gospodarka finansowa

§ 14. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązań z następujących źródeł finansowania:

- dotacje podmiotowe i dotacje celowe,

- wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 15. 1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez Kierownika Biblioteki z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

2. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, w tym dotacji z budżetu gminy, wypracowanych środków własnych, dobrowolnych wpłat, darowizn.

3. Biblioteka może pobierać opłaty za swoje usługi wg zasad ustalonych w regulaminie korzystania z Biblioteki w zakresie dopuszczonym prawem, a wpływy przeznaczyć na cele statutowe.

4. Sprawozdanie finansowe Biblioteki podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy Sławno nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

V. Zmiana statutu

§ 16. 1. Projekt zmiany statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Kierownik lub Organizator Biblioteki.

2. Projekt zmian statutu wraz z uzasadnieniem Kierownik przedstawia za pośrednictwem Wójta Gminy Przewodniczącemu Rady Gminy z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.

3. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie jego uchwalenia i posiadają formę nowelizacji.

VI. Postanowienia końcowe

§ 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »