| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/99/2012 Rady Gminy Oporów

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217,poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461,Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016, Nr 232,poz. 1378), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. poz. 587) RADA GMINY OPORÓW uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Oporów

1) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni - 0, 88zł

b) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni - 4,51 zł

c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni - 0,10 zł

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych

- od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,50 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

- od 1 m2 powierzchni użytkowej - 22,82 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

- od 1 m2 powierzchni użytkowej - 10,65 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

- od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,63 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 7,66 zł

3) od budowli : - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1)

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Pozostałe budynki lub ich części, inne niż wymienione w § 1 pkt 2, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, kultury i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/47/2011 Rady Gminy Oporów z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwała Nr XIII/49/2011 Rady Gminy Oporów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/47/2011 Rady Gminy Oporów z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oporów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady


Józef Kuras

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »