| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/167/2012 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 , Nr 175 poz.1457 ; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 , Nr 40 poz. 230 z 2011 r. Nr 21,poz.113 , Nr 117 poz.679 , Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281 ; z 2012 r. poz.567) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620 , Nr 225 poz.1461, Nr 226 poz.1475 ; z 2011 r. Nr 102 poz.584 , Nr 112 poz.654, Nr 171 poz.1016 i Nr 232, poz.1378) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku ( MP z 2012 poz. 587 ) Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na 2013 r. :

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,50 zł od 1m2powierzchni użytkowej ,

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyłączonych czasowo z prowadzenia tej działalności - 13,50 zł od 1m2powierzchni użytkowej ,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł od 1m2powierzchni użytkowej ,

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 1 m2powierzchni użytkowej ,

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,20 zł od 1 m2powierzchni użytkowej ,

g) od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych .

2) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -0,65 zł od 1m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych- 4,51 zł od 1 ha powierzchni ,

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, na których czasowo zaprzestano prowadzenia działalności gospodarczej - 0,64 zł od 1m2powierzchni

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,25 zł od 1m2powierzchni .

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/153/2012 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 22 listopada 2012 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku od nieruchomości od 01 stycznia 2013 r.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta w Drzewicy


Maria Teresa Nowakowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Pol

Firma Tax-Pol jest jedną z najdłużej działających firm na rynku, zajmujących się odzyskiwaniem podatku z pracy za granicą. Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2001 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »