| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/147/12 Rady Gminy Maków

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Maków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz.1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz.13, z 2011 r. Nr 224, poz.1342) Rada Gminy Maków uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Maków, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


dr inż. Dariusz Kuleta


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/147/12
Rady Gminy Maków
z dnia 28 listopada 2012 r.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Maków

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Mieszkaniowy zasób gminy, tworzą lokale stanowiące własność Gminy Maków.

2. W mieszkaniowym zasobie gmina nie posiada lokali socjalnych.

3. W mieszkaniowym zasobie Gminy Maków nie wydzielono lokali przeznaczonych na wynajem związany ze stosunkiem pracy.

4. Lokale, które wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, wynajmuje się na czas nieoznaczony, chyba, że zawarcia umowy na czas oznaczony żąda lokator.

Rozdział 2.
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu

§ 2. 1. Określa się wysokość dochodu uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem na czas nieoznaczony:

1) w gospodarstwie wieloosobowym, jeżeli średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 125% najniższej emerytury;

2) w gospodarstwie jednoosobowym, jeżeli średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 175% najniższej emerytury.

2. O zastosowanie obniżki czynszu mogą się ubiegać osoby, których miesięczny dochód nie przekracza 125% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 100% najniższej emerytury na każdego członka w gospodarstwie wieloosobowym.

3. Pod pojęciem najniższej emerytury, o której mowa w ust. 1 i 2 należy rozumieć najniższą emeryturę ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział 3.
Warunki zamieszkania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

§ 3. O poprawę warunków zamieszkania mogą ubiegać się mieszkańcy Gminy, którzy łącznie spełniają następujące wymagania:

1) zamieszkują w lokalu nie nadającym się na pobyt stały lub w lokalu gdzie na jedną osobę zamieszkującą przypada mniej niż 5m2łącznej powierzchni mieszkaniowej;

2) nie posiadają innego lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego.

Rozdział 4.
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony

§ 4. Umowy najmu lokali mieszkalnych powinny być zawierane w pierwszej kolejności:

1) z osobami, które zostały pozbawione mieszkania wskutek zdarzenia losowego, jak w szczególności zalania, pożaru, innej klęski życiowej;

2) zamieszkują w budynku, który z uwagi na zły stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ludzi;

3) z osobami które zamieszkują w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego;

4) są pracownikami jednostek organizacyjnych gminy;

5) świadczącą usługi medyczne na terenie Gminy.

Rozdział 5.
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach

§ 5. 1. Najemca może dokonać zamiany lokalu należącego do zasobu mieszkaniowego Gminy na inny lokal mieszkalny wchodzący w skład tego zasobu, lub na lokal znajdujący się w innym zasobie za pisemną zgodą Gminy.

2. W przypadku zalegania z zapłatą czynszu za lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, zamiana może być dokonana po spłacie tego zadłużenia.

Rozdział 6.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej

§ 6. 1. Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkaniowego mogą składać osoby spełniające kryteria określone w niniejszej uchwale.

2. Wniosek o najem lokalu powinien zawierać:

a) imię i nazwisko, adres ubiegającego się o najem,

b) określenie powierzchni obecnie zajmowanego lokalu,

c) wykaz osób zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą,

d) dotychczasowe warunki zamieszkania,

e) uzasadnienie wniosku.

3. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

a) zaświadczenie o wysokości dochodu z trzech ostatnich miesięcy,

b) kserokopię tytułu prawnego do posiadanego mieszkania lub oświadczenieo braku lokalu,

c) kserokopie umowy o pracę lub zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

d) oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (zgoda na gromadzenie,przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997r. ochronie danych osobowych).

§ 7. 1. Społeczną kontrolę rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkaniowych sprawuje Komisja ds. mieszkaniowych, powołana zarządzeniem Wójta Gminy.

2. Podstawą do zawarcia umowy najmu jest opinia Komisji ds. mieszkaniowych.

3. W skład Społecznej Komisji ds. mieszkaniowych mogą być powołane osoby spośród: przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracowników Urzędu Gminy Maków, przedstawiciela Rady Gminy Maków.

4. Do zadań Komisji należy:

a) opiniowanie podań osób ubiegających się o wynajem lokalu,

b) rozpatrywanie i opiniowanie uwag i zastrzeżeń do wynajmu lokalu orazwnioskowanie w sprawie kolejności przydziału lokalu.

5. Wykazy osób uprawnionych do lokali znajdują się w Urzędzie Gminy Maków.

Rozdział 7.
Zasady postępowania z osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę oraz osobami, które nie wystąpiły w najem po śmierci najemcy

§ 8. Dopuszcza się zawarcie umowy z osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, jeżeli:

1) stale zamieszkiwały z dotychczasowym najemcą przez co najmniej 5 ostatnich lat;

2) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu;

3) regularnie opłacają należności z tytułu użytkowania lokalu;

4) utrzymują lokal w należytym stanie technicznym.

Rozdział 8.
Kryteria oddawania w najem lokali
o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2

§ 9. Wolnelokale o powierzchni przekraczającej 80m2oddaje się w najem za opłatą czynszu wolnego, którego wysokość zostanie ustalona w drodze przetargu publicznego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Dawid Samek

radca prawny, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »